Sapta 14
Yupela i mas laikim tumas long autim tok bilong God
Yupela 1 Ko 12.31, 14.39 i mas strong long givim bel bilong yupela long ol manmeri oltaim. Na yupela i mas laikim tumas long kisim olgeta presen bilong Holi Spirit. Tasol namba wan presen yupela i mas laikim tru long kisim, em strong bilong autim tok bilong God olsem profet. Yumi Ap 2.4, 10.46 save, man i mekim tok long narapela tok ples, em i no givim tok long ol man. Nogat. Em i toktok long God tasol, long wanem, i no gat man i save long wanem tok em i mekim. Long strong bilong Holi Spirit em i mekim ol tok hait. Tasol man i autim tok profet, tok bilong dispela man em i save strongim bilip bilong ol man na kirapim ol long mekim gutpela pasin na mekim orait bel bilong ol. Man i mekim tok long narapela tok ples, em i strongim bel bilong em yet. Tasol man i autim tok profet, em i strongim bilip bilong olgeta manmeri bilong sios. Mi Nam 11.29 laik bai yupela olgeta i ken mekim tok long narapela tok ples. Tasol mi laikim tumas bai yupela i autim tok profet. Sapos man i mekim tok long narapela tok ples, orait i mas i gat man bilong tanim tok bai ol manmeri bilong sios i ken kisim strong. Sapos i no gat man bilong tanim tok, orait man i autim tok bilong God i winim man i mekim tok long narapela tok ples. Ol brata, yupela tingting gut long dispela tok. Sapos mi kam long yupela na mi mekim tok long ol kain kain tok ples, olsem wanem bai mi helpim yupela? Sapos mi laik helpim yupela, orait mi mas tokim yupela long sampela tok God i bin soim mi o mi mas givim gutpela save long yupela o mi mas autim tok bilong God olsem profet o mi mas skulim yupela.
Ol samting i no gat laip, olsem mambu na gita, ol tu i no inap mekim gut wok bilong ol sapos krai bilong ol i no kamap gut. Sapos krai bilong ol i no kamap gut, orait olsem wanem bai yumi save ol man i mekim wanem song? Na sapos biugel i no krai stret, husat bai i redi long pait? Yupela tu i olsem tasol. Sapos yupela i mekim tok long narapela tok ples ol man i no save long en, olsem wanem bai ol i save as bilong dispela tok? Tok bilong yupela bai i lus nating. 10 Tru, i gat planti kain tok ples i stap long graun, na olgeta i gutpela bilong autim tingting bilong ol manmeri. 11 Tasol sapos mi no save long tok wanpela man i mekim, bai em i ting olsem mi man bilong narapela lain. Na bai mi tu mi ting olsem dispela man em i man bilong narapela lain. 12 Kain pasin olsem bai i kamap namel long yupela long taim yupela i mekim tok long narapela tok ples. Mi save, yupela i laikim tumas long kisim ol presen bilong Holi Spirit. Orait yupela i mas wok strong long kisim ol dispela kain presen i save strongim sios.
Pol i tok long pasin bilong mekim tok long kain kain tok ples
13 Orait man i mekim tok long narapela tok ples, em i mas prea long God i givim em strong bilong tanim dispela tok. 14 Yupela tingim. Sapos mi mekim prea long narapela tok ples, orait spirit bilong mi em i prea, tasol tingting bilong mi em i stap nating. 15 Olsem Sng 47.7, Ef 5.19, Kl 3.16 na bai mi mekim wanem? Mi mas prea long spirit bilong mi na long tingting bilong mi wantaim. Mi mas singim song long spirit bilong mi na long tingting bilong mi wantaim. 16 Sapos yu no mekim olsem, na long spirit bilong yu tasol yu tenkyu long God, na sapos wanpela man i stap em i no save long dispela toktok yu mekim, orait olsem wanem bai em i save olsem yu tenkyu long God, na em i tok “I tru” long dispela tenkyu bilong yu? Em bai i no inap, long wanem, em i no save long dispela tok yu mekim. 17 Tru, yu mekim gutpela tok tenkyu, tasol yu no strongim bel bilong dispela arapela man. 18 Mi tenkyu long God, long wanem, planti taim mi save mekim tok long narapela tok ples. Mi winim yupela tru long dispela pasin. 19 Tasol taim ol manmeri bilong sios i bung bilong mekim lotu, i gutpela sapos mi mekim 5-pela hap tok ol arapela i ken klia long en, bai mi ken skulim ol, na maski long mekim 10,000 tok long narapela tok ples.
20 Ol Mt 18.3, Ro 16.19, Ef 4.14, Fl 3.15, Hi 5.12-14, 1 Pi 2.2 brata, yupela i no ken i stap olsem ol pikinini long tingting bilong yupela. Nogat. Long olgeta kain pasin nogut yupela i mas i stap olsem ol liklik pikinini. Tasol tingting bilong yupela i mas i stap olsem tingting bilong ol bikpela man. 21 Long Ais 28.11-12, Jo 10.34 lo bilong God ol i raitim tok olsem, “Bikpela i tok olsem, ‘Bai mi givim tok long ol long maus bilong ol man bilong narapela tok ples. Tasol bai ol i no laik harim tok bilong mi.’ ” 22 Olsem na pasin bilong mekim tok long narapela tok ples, em i mak God i givim bilong soim strong bilong em, na em i no soim dispela mak long ol man i bilip pinis long em. Nogat. Em i soim long ol man i no bilip. Tasol pasin bilong autim tok bilong God olsem profet, em i mak God i givim long ol man i bilip. Dispela mak em i no bilong ol man i no bilip.
23 Olsem Ap 2.13 na sapos olgeta manmeri bilong sios i bung wantaim, na yupela olgeta i mekim tok long narapela narapela tok ples, na sapos ol arapela man i kam insait, em ol man i no bilip, orait ol bai i tok olsem yupela i longlong. 24 Tasol Jo 16.8 sapos yupela olgeta i autim tok profet, na sapos wanpela man i no bilip o narapela man i kam insait, orait tok bilong yupela olgeta bai i sutim bel bilong dispela man, na soim em olsem em i man bilong mekim sin. 25 Olgeta Ais 45.14, Sek 8.23, Jo 4.19 tingting nogut i hait i stap long bel bilong en, dispela bai i kamap ples klia. Na em bai i brukim skru na putim pes i go daun long graun, na lotu long God. Na em bai i tokaut olsem, “Tru tumas, God i stap namel long yupela.”
Olgeta wok bilong lotu i mas kamap stret
26 Olsem 1 Ko 12.7-10, 2 Ko 12.19, Ef 4.12 na, ol brata, taim yupela i bung bilong lotu, yupela i mas mekim wanem? Yupela olgeta i gat wok. Wanpela i gat song na wanpela i gat tok bilong skulim ol arapela na wanpela i gat tok God i bin givim long em, na em i mas autim dispela. Na wanpela i gat tok long narapela tok ples, na wanpela i gat wok bilong tanim dispela tok. Olgeta samting yupela i mekim, yupela i mas mekim bilong strongim sios. 27 Sapos sampela i laik mekim tok long narapela tok ples, tupela o tripela tasol i ken mekim. Em inap. Na ol i no ken mekim tok wantaim. Nogat. Wanpela i mas tok pastaim na narapela bihain long em. Na wanpela man i mas tanim tok bilong ol. 28 Na sapos i no gat man bilong tanim tok, orait man bilong mekim tok long narapela tok ples, em i mas i stap isi na i no ken toktok. Em i ken mekim toktok long em yet na long God tasol. 29 Na Ap 17.11, 1 Te 5.19-22 tupela o tripela man bilong autim tok bilong God olsem profet, ol tasol i ken autim tok. Na ol arapela i ken skelim tok bilong ol. 30 Na sapos wanpela i sindaun i stap, na God i soim wanpela tok long em, orait man i wok long toktok, em i mas pasim maus. 31 Long dispela pasin bai yupela olgeta inap autim tok wan wan, bai olgeta man i ken kisim save, na olgeta i ken kisim strong. 32 Ol man bilong autim tok profet, ol i save bosim maus bilong ol yet, na ol i ken autim tok long taim bilong ol. 33-34 God 1 Ko 11.3, 14.40, Kl 3.18, 1 Ti 2.11-12, Ta 2.5, 1 Pi 3.1 i save mekim stret olgeta wok bilong en. Em i no save mekim ol samting i paul nabaut. Em i laik bai yumi stap wanbel na wok gut wantaim.
Taim sios i bung bilong lotu, ol meri i no ken mekim toktok. Nogat. Ol i mas pasim maus tasol. Olgeta sios bilong yumi manmeri bilong God i save mekim olsem tasol. Ol meri i no ken i stap namba wan. Ol i mas i stap aninit, olsem lo bilong Moses i tok. 35 Sapos ol i laik save as bilong wanpela tok, orait ol i ken askim man bilong ol yet long haus bilong ol. Sapos meri i mekim tok long taim sios i bung, em i mekim pasin i no stret. 36 Olsem wanem? Tok bilong God i bin kirap long yupela pastaim, a? Yupela tasol i bin kisim tok bilong God, na ol arapela manmeri nogat?
37 Sapos 2 Ko 10.7, 1 Jo 4.6 wanpela man i ting God i bin givim em wok bilong autim tok profet, o em i ting em yet i gat tingting bilong Holi Spirit, orait em i mas save, dispela tok mi raitim long yupela em i lo bilong Bikpela. 38 Na sapos wanpela man i no orait long dispela tok, orait yupela i no ken lukim em olsem man bilong autim tok profet. 39 Olsem 1 Ko 12.31, 1 Te 5.20 na, ol brata bilong mi, yupela i mas laikim tumas long autim tok profet, na yupela i no ken tambuim pasin bilong mekim tok long kain kain tok ples. 40 Tasol 1 Ko 14.33, Kl 2.5 yupela i mas bihainim stret ol gutpela pasin bilong lotu.
Ol manmeri i dai pinis, ol bai i kirap bek
(Sapta 15)

14:1: 1 Ko 12.31, 14.39

14:2: Ap 2.4, 10.46

14:5: Nam 11.29

14:15: Sng 47.7, Ef 5.19, Kl 3.16

14:20: Mt 18.3, Ro 16.19, Ef 4.14, Fl 3.15, Hi 5.12-14, 1 Pi 2.2

14:21: Ais 28.11-12, Jo 10.34

14:23: Ap 2.13

14:24: Jo 16.8

14:25: Ais 45.14, Sek 8.23, Jo 4.19

14:26: 1 Ko 12.7-10, 2 Ko 12.19, Ef 4.12

14:29: Ap 17.11, 1 Te 5.19-22

14:33-34: 1 Ko 11.3, 14.40, Kl 3.18, 1 Ti 2.11-12, Ta 2.5, 1 Pi 3.1

14:37: 2 Ko 10.7, 1 Jo 4.6

14:39: 1 Ko 12.31, 1 Te 5.20

14:40: 1 Ko 14.33, Kl 2.5