Song 47
God i stap king bilong olgeta manmeri bilong graun
Dispela song em i bilong ol lain Kora. Em i song bilong man i bosim musik.
Yupela olgeta manmeri,
amamas na paitim han.
Yupela singaut bilong amamas
na kirapim song
bilong litimapim nem bilong God.
Yumi mas pret long Bikpela,
em i God Antap Tru.
Em i nambawan king
na em i bosim
olgeta manmeri bilong graun.
 
Em i daunim olgeta lain manmeri
na yumi stap antap long ol.
Em i mekim ol arapela lain
i stap aninit long yumi.
God yet i makim wanpela graun
na i givim pinis long yumi.
Yumi lain bilong Jekop,
God i givim bel bilong en
long yumi,
na yumi save amamas
long dispela graun bilong yumi.
 
God i go long heven.
Taim Bikpela i go antap
ol manmeri i amamas
na ol i singaut strong
na winim biugel wantaim.
Goan, yumi kirapim ol song
bilong litimapim nem bilong God.
Yumi kirapim ol song
na amamas long em,
em i king bilong yumi.
God i stap king
na i bosim olgeta hap graun.
Yumi mas singim song
bilong litimapim nem bilong en.
 
God i stap king
na i bosim olgeta lain manmeri.
God i sindaun
long sia king bilong em,
na pasin bilong en
i gutpela na stretpela olgeta.
Ol hetman bilong ol lain manmeri
ol i bung wantaim ol manmeri
i save bihainim
God bilong Abraham.
Ol plang bilong pait
bilong olgeta ami,
em olgeta i bilong God.
Em i nambawan king.