Sapta 15
7-pela ensel i holim 7-pela samting nogut tru
Orait Wkp 26.21, KTH 12.1-3, 14.10, 15.6-7, 21.9 mi lukim narapela narakain mak i kamap long skai, na mi kirap nogut tru. Mi lukim 7-pela ensel i stap, na ol i holim 7-pela samting nogut tru bilong bagarapim ol manmeri. Na taim dispela ol samting nogut i pinis, orait i no gat narapela moa bai i kamap. Long dispela 7-pela samting nogut, belhat bilong God bai i pinis tru.
Na KTH 4.6, 5.8, 13.15-17, 14.2, 21.18 mi lukim wanpela samting olsem bikpela solwara ol i bin wokim long glas na paia wantaim. Ol manmeri i bin winim pait na daunim dispela wel animal wantaim piksa bilong en na namba i makim nem bilong en, ol i sanap i stap long arere bilong dispela solwara i olsem glas, na ol i holim ol gita samting God i bin givim ol.* Planti tok bilong dispela sapta i wankain olsem tok i stap long stori bilong Moses. Moses i bin mekim ol samting nogut i kamap bilong bagarapim ol Isip. Na taim ol Israel i brukim solwara na i lusim Isip pinis, na ol i sanap i stap yet long nambis bilong solwara, Moses wantaim ol Israel i bin singim wanpela song long Bikpela. Lukim Kisim Bek 15. Ol Kis 15.1, Lo 31.30, Sng 92.5, 111.2, 139.14, 145.17, KTH 11.17, 14.3, 16.7 i singim song bilong Moses, em wokman bilong God, na song bilong Pikinini Sipsip. Dispela song i olsem,
“Bikpela, yu God I Gat Olgeta Strong,
yu save mekim
ol narakain strongpela wok,
na taim mipela i lukim
mipela i save kirap nogut tru.
King bilong olgeta lain manmeri,
ol pasin bilong yu
ol i stret na i tru olgeta.
Bikpela, Sng 86.9, Ais 66.23, Jer 10.7 yu wanpela tasol
yu stap holi.
Olsem na olgeta manmeri
ol i mas pret long yu
na litimapim nem bilong yu.
Olgeta lain man bai i kam
na lotu long yu.
Long wanem, stretpela pasin
bilong yu
i kamap ples klia pinis.”
Bihain Kis 38.21 long dispela mi lukluk gen, na haus bilong God, em haus lotu sel long heven, em i op. Em haus lotu sel bilong God i kamapim tok tru bilong en. Na KTH 15.1 dispela 7-pela ensel i holim 7-pela samting nogut tru bilong bagarapim ol manmeri, ol i lusim haus bilong God na i kam ausait. Ol i bin pasim ol naispela laplap i klin tumas na i lait tru. Na ol i bin pasim ol let gol i raunim bros bilong ol. Na 2 Te 1.9, KTH 4.6, 4.9, 10.6, 14.10 wanpela bilong dispela 4-pela samting i stap laip, em i kisim 7-pela dis gol na givim long ol 7-pela ensel. Na belhat bilong God i save stap oltaim oltaim, dispela em i pulap long ol 7-pela dis. Na Kis 40.34, 1 Kin 8.10-11, 2 Sto 5.13-14, Ais 6.4, Ese 44.4, 2 Te 1.9 smok bilong lait na strong bilong God, em i pulap long haus bilong en. Na i no gat wanpela inap i go insait long haus bilong en. Nogat. Ol i mas wetim ol 7-pela ensel i pinisim wok long dispela 7-pela samting nogut pastaim.

15:1: Wkp 26.21, KTH 12.1-3, 14.10, 15.6-7, 21.9

15:2: KTH 4.6, 5.8, 13.15-17, 14.2, 21.18

*15:2: Planti tok bilong dispela sapta i wankain olsem tok i stap long stori bilong Moses. Moses i bin mekim ol samting nogut i kamap bilong bagarapim ol Isip. Na taim ol Israel i brukim solwara na i lusim Isip pinis, na ol i sanap i stap yet long nambis bilong solwara, Moses wantaim ol Israel i bin singim wanpela song long Bikpela. Lukim Kisim Bek 15.

15:3: Kis 15.1, Lo 31.30, Sng 92.5, 111.2, 139.14, 145.17, KTH 11.17, 14.3, 16.7

15:4: Sng 86.9, Ais 66.23, Jer 10.7

15:5: Kis 38.21

15:6: KTH 15.1

15:7: 2 Te 1.9, KTH 4.6, 4.9, 10.6, 14.10

15:8: Kis 40.34, 1 Kin 8.10-11, 2 Sto 5.13-14, Ais 6.4, Ese 44.4, 2 Te 1.9