Sapta 40
Ol i sanapim haus sel na makim em i bilong God stret
Na Bikpela i tokim Moses, “Harim. Long de namba wan bilong namba wan mun, yupela i mas sanapim haus sel bilong mi. Na yupela i mas kisim dispela Bokis Kontrak i gat Tenpela Lo long en na putim insait long haus sel na hangamapim bikpela laplap bilong haitim Bokis. Na bringim tebol i go insait na putim ol samting antap long en. Na bringim stik lam i kam na putim ol lam long ol han bilong en. Na putim alta gol bilong smok i gat gutpela smel klostu long Bokis Kontrak ausait long laplap i haitim Bokis. Na hangamapim laplap long dua bilong haus sel. Na putim alta bilong kukim ol ofa klostu long dua bilong haus sel. Na putim dis bilong waswas namel long haus sel na alta na pulimapim wara long en. Na sanapim banis i raunim haus sel na hangamapim bikpela laplap long dua bilong banis.
“Orait bihain kisim wel bilong makim ol samting bilong mi na kapsaitim long haus sel na long olgeta samting i stap insait long en. Olsem tasol bai yupela i makim olgeta samting i bilong mi tasol na i tambu. 10 Na kapsaitim wel long alta bras na long olgeta samting bilong mekim wok long en, na bai alta tu i bilong mi. 11 Na mekim olsem tasol long dis bilong waswas na long tebol bilong en, na makim dispela tu i bilong mi stret.
12 “Bihain yu mas bringim Aron wantaim ol pikinini man bilong en long dua bilong haus sel na ol i mas waswas. 13 Na putim klos pris long Aron na kapsaitim wel long em bilong makim em bilong mekim wok bilong mi olsem pris. 14 Na bihain yu mas bringim ol pikinini man bilong en i kam klostu na putim dispela bilas bilong ol pris long ol. 15 Na makim ol long wel olsem yu makim papa bilong ol, na ol i ken mekim wok pris bilong mi. Yu makim ol long wel pinis, orait bihain ol yet wantaim lain bilong ol i ken mekim wok pris oltaim oltaim.”
16 Orait Moses i harim dispela tok na em i mekim olgeta samting olsem Bikpela i bin tokim em. 17 Na long de namba wan bilong namba wan mun bilong namba 2 yia bihain long taim ol i bin lusim Isip, ol i sanapim haus sel bilong God. 18 Ol i kisim ol bokis bilong sanapim ol pos, na putim long graun na sanapim ol bun bilong banis long ol bokis na i pasim ol longpela plang long ol banis na sanapim ol pos bilong hangamapim ol bikpela laplap. 19 Na ol i putim bikpela laplap antap long ol bun bilong haus sel na karamapim haus sel long tripela karamap bilong en, olsem Bikpela i bin tokim Moses. 20 Na ol i kisim tupela hap ston God i bin raitim ol lo long en na putim tupela insait long Bokis Kontrak. Na ol i putim tupela diwai long ring bilong Bokis na putim ai bilong Bokis antap long Bokis. Ai bilong Bokis, em ples bilong lusim sin. 21 Na ol i putim Bokis long haus sel na hangamapim laplap bilong haitim Bokis. Ol i mekim olsem Bikpela i bin tokim Moses.
22 Na ol i putim tebol insait long Rum Tambu long hap not. 23 Na ol i kisim bret na putim long tebol long ai bilong Bikpela, olsem Bikpela i bin tokim Moses. 24 Na ol i putim stik lam long hap saut bilong Rum Tambu long hapsait bilong tebol. 25 Na ol i putim ol lam long ol han bilong stik lam na ol i laitim ol lam long ai bilong Bikpela. Ol i mekim olsem Bikpela i bin tokim Moses. 26 Na ol i putim alta gol klostu long Bokis Kontrak ausait long laplap i haitim Bokis. 27 Na long dispela alta ol i kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel, olsem Bikpela i bin tokim Moses. 28 Na ol i hangamapim laplap long dua bilong haus sel.
29 Bihain ol i putim alta bilong kukim ofa klostu long dua bilong haus sel. Na long dispela alta ol i kukim ofa bilong abus paia i kukim olgeta na ofa bilong kukim wit, olsem Bikpela i bin tokim Moses. 30 Na ol i putim dis bilong waswas namel long alta na haus sel na pulimapim wara long en. 31 Orait bihain Moses na Aron na ol pikinini man bilong Aron i wasim han na lek long dispela wara. 32 Taim ol i go insait long haus sel bilong God o ol i go long alta, ol i save wasim hanlek pastaim. Ol i mekim olsem Bikpela i bin tokim Moses. 33 Na ol i hangamapim ol laplap bilong banisim haus sel wantaim alta na ol i hangamapim laplap long dua bilong banis. Moses wantaim ol man i mekim dispela olgeta samting na wok bilong haus sel i pinis olgeta.
Klaut i stap antap long haus sel bilong God
34 Wok 1 Kin 8.10-11, Ais 6.4, Ese 43.4-5, KTH 15.8 i pinis, orait klaut bilong Bikpela i karamapim haus sel bilong bung wantaim God, na bikpela lait bilong en i pulapim haus. 35 Olsem na Moses i no inap i go insait long haus sel bilong God, long wanem, klaut na lait bilong Bikpela i stap long en. 36 Na long taim dispela klaut i lusim haus sel bilong God, orait ol Israel i kisim olgeta samting na ol i wokabaut i go bihainim klaut. 37 Na sapos klaut i stap yet antap long haus sel, orait ol i no save lusim dispela ples. Ol i lukim klaut i lusim haus sel, orait ol tu i save kirap na bihainim klaut. 38 Klaut Bikpela i stap long en i save stap antap long haus sel long olgeta de. Long san ol i lukim dispela klaut, na long nait ol i lukim paia i stap long klaut. Dispela i stap olsem inap ol i go kamap long kantri Bikpela i laik givim ol.

40:34: 1 Kin 8.10-11, Ais 6.4, Ese 43.4-5, KTH 15.8