Sapta 39
Ol i wokim klos bilong ol pris
(Kisim Bek 28.1-14)
Ol i kisim tret ol i bin wokim long blupela na retpela gras bilong sipsip na bilasim gutpela naispela klos tru bilong ol pris i mas putim long taim ol i wok long Rum Tambu. Ol i wokim klos pris bilong Aron olsem Bikpela i bin tokim Moses.
Ol i wokim laplap long gutpela laplap na ol i bilasim long tret gol na long tret ol i wokim long blupela na retpela gras bilong sipsip. Ol i paitim gol long hama na i kamap olsem hap pepa. Na ol i katim liklik tru olsem tret, bilong samapim long laplap wantaim retpela tret na tupela kain blupela tret. Na ol i wokim tupela let bilong sol bilong dispela laplap na samapim long laplap, bai laplap i ken hangamap long sol bilong pris. Na ol i kisim gutpela laplap na wokim dispela let paspas bilong raunim arere bilong dispela laplap. Na ol i kisim olkain tret na samapim bilas long en, olsem Bikpela i bin tokim Moses.
Na ol i redim tupela ston kanilian na katim nem bilong ol 12-pela pikinini man bilong Jekop long tupela ston. Na ol i pasim tupela long liklik bilas gol. Na ol i pasim tupela ston long let bilong holim laplap long sol, olsem Bikpela i bin tokim Moses. Na tupela ston i makim ol 12-pela lain bilong Israel.
Ol i wokim liklik laplap bilong bros bilong hetpris
(Kisim Bek 28.15-30)
Na ol i wokim liklik laplap bilong bros long wankain pasin olsem laplap bilong pris. Ol i bilasim laplap long tret gol na retpela na blupela tret na long arapela kain gutpela tret. Ol i brukim gut laplap long namel na longpela bilong en na bikpela bilong en i kamap 22 sentimita. 10 Na ol i pasim 4-pela lain ston i dia tumas long en. Long namba wan lain ol i pasim ston rubi na topas na ganet. 11 Na long namba 2 lain ol i pasim ston emeral na sapaia na daimon. 12 Na long namba 3 lain ol i pasim ston terkois na aget na ametis. 13 Na long namba 4 lain ol i pasim ston beril na kanilian na jaspa. Ol i pasim ol wan wan ston long liklik bilas gol na bihain ol i pasim ol ston long laplap. 14 Long olgeta 12-pela ston wan wan ol i raitim nem bilong wanpela wanpela pikinini man bilong Jekop, bilong makim olgeta lain bilong Israel.
15 Na ol i wokim tupela sen long gutpela gol bilong holim laplap bilong bros. 16 Na ol i wokim tupela bilas gol na tupela ring gol. Na ol i pasim tupela ring long tupela kona antap long laplap bilong bros. 17 Na ol i pasim arere bilong tupela sen gol long dispela tupela ring. 18 Na ol i pasim arapela arere bilong tupela sen gol long dispela tupela bilas gol, na ol i pasim dispela bilas long let i holim laplap. 19 Na ol i wokim tupela moa ring gol na pasim long tupela kona daunbilo long laplap i pas long bros klostu long bikpela laplap. 20 Na ol i wokim tupela moa ring gol na pasim tupela long let i holim laplap, klostu long dispela naispela let paspas i raunim bel. 21 Na ol i kisim blupela string na pasim tupela ring bilong laplap bilong bros i go long tupela ring bilong bikpela laplap. Olsem na laplap bilong bros i pas strong long let paspas na i no inap lus. Ol i mekim olsem Bikpela i bin tokim Moses.
Ol i wokim ol arapela klos bilong ol pris
(Kisim Bek 28.31-43)
22 Na ol i kisim blupela tret na lumim dispela longpela klos bilong pasim wantaim laplap. 23 Na ol i samapim strong arere bilong hul bilong putim het long dispela klos bai hul i no inap bruk i go bikpela. 24-26 Na ol i kisim olkain tret na samapim sampela samting olsem pikinini bilong diwai pomigranet. Na ol i wokim ol liklik belo long gutpela gol. Na ol i samapim ol dispela pomigranet na belo long arere daunbilo bilong klos pris. Ol i samapim wan wan belo gol namel namel long ol pomigranet, bai ol i hangamap i stap. Ol i mekim olsem Bikpela i bin tokim Moses.
27-29 Ol i wokim siot bilong Aron na bilong ol pikinini man bilong en na ol i wokim laplap bilong raunim long het na ol sotpela trausis na ol let olsem paspas. Ol i kisim gutpela laplap na wokim ol dispela samting. Na ol i kisim olkain tret na samapim gutpela bilas long let paspas, olsem Bikpela i bin tokim Moses. 30 Na ol i wokim dispela medal long gutpela gol bilong makim hetpris i man bilong Bikpela tasol. Ol i raitim wanpela tok long en olsem, “Em i bilong Bikpela.” 31 Na ol i kisim blupela string na ol i pasim dispela medal long laplap bilong het, olsem Bikpela i bin tokim Moses.
Olgeta wok i pinis
(Kisim Bek 35.10-19)
32 Olsem na olgeta wok bilong haus sel bilong bung wantaim God i pinis olgeta. Na ol Israel i bin wokim olgeta samting olsem Bikpela i bin tokim Moses. 33 Na ol i bringim ol dispela samting i go long Moses. Ol i bringim haus sel wantaim ol samting bilong en na ol huk na ol bun bilong banis na ol diwai bilong pasim ol bun bilong banis na ol pos na bokis bilong sanapim ol bun na ol pos, 34 na bikpela karamap bilong haus sel ol i bin wokim long skin bilong sipsip man, na karamap ol i wokim long skin bilong bulmakau bilong solwara, na bikpela laplap bilong haitim Rum Tambu Tru. 35 Na ol i bringim Bokis Kontrak na ai bilong en i olsem ples bilong lusim sin. Na ol i bringim tupela diwai bilong karim dispela Bokis 36 na tebol wantaim ol samting bilong en na bret bilong putim long tebol long ai bilong God. 37 Na ol i bringim stik lam ol i bin wokim long gutpela gol na ol lam samting bilong en wantaim wel bilong ol lam 38 na alta gol. Na ol i bringim wel bilong makim ol samting bilong God, na paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel na laplap bilong dua bilong haus sel. 39 Na ol i bringim alta ol i wokim long bras wantaim hap bras i pas long ol lek bilong alta, na ol diwai bilong karim alta, na olgeta samting bilong alta, na dis waswas wantaim tebol bilong en. 40 Na ol i bringim ol laplap bilong banis i raunim haus sel wantaim ol pos na ol bokis bilong sanapim pos na laplap bilong dua bilong banis na ol baklain bilong strongim banis wantaim ol longpela pin bilong taitim baklain. Ol i bringim olgeta samting bilong mekim ol wok insait long haus sel. 41 Na ol i bringim ol gutpela gutpela klos bilong ol pris i putim na mekim ol wok insait long Rum Tambu. Em ol klos God i makim bilong pris Aron wantaim ol pikinini man bilong en. 42 Ol Israel i bin mekim olgeta wok olsem Bikpela i bin tokim Moses long mekim. 43 Orait Moses i lukluk gut long olgeta samting ol i bin wokim, na em i save ol i bin wokim olgeta olsem Bikpela i bin tokim em. Em i lukim pinis na em i givim blesing long ol na tokim ol olsem, “Bikpela i ken mekim gut tru long yupela.”