Sapta 14
Ol manmeri bilong Pikinini Sipsip i singim nupela song
Mi Ese 9.4, KTH 3.12, 5.6, 7.3-4, 13.16 lukluk gen, na mi lukim Pikinini Sipsip i sanap long maunten Saion, na 144,000 manmeri i sanap wantaim em. Nem bilong Pikinini Sipsip na nem bilong Papa bilong en, dispela nem God i bin raitim long pes bilong ol. Na Ese 1.24, 43.2, KTH 1.15, 5.8, 19.6 mi harim gutpela nois i kam long heven, em i olsem nois bilong bikpela wara i pairap, na olsem bikpela nois bilong klaut i pairap. Mi harim dispela nois em i olsem musik. Em i olsem ol man i paitim gita na musik i kamap. Ol Sng 149.1, Ais 42.10, KTH 5.9, 7.4, 15.3 dispela manmeri i sanap long pes bilong sia king bilong God na long ai bilong ol 4-pela samting i stap laip na long ai bilong ol hetman, na ol i singim wanpela nupela song. Dispela 144,000 manmeri God i bin baim bek ol namel long olgeta manmeri bilong graun, ol tasol inap long kisim save long dispela song. Na i no gat narapela man moa inap kisim save long en. Dispela 2 Ko 11.2, Ef 5.27, Je 1.18, KTH 3.4, 5.9 ol man ol i no bin slip wantaim ol meri na kamap doti. Nogat. Ol i stap klin tru.* Tok Grik i tok, ol i no bin slip wantaim ol meri. Tasol planti saveman i ting em i tok piksa long ol manmeri i bin bihainim gut ol pasin God i laikim na ol i no bin mekim ol kain kain pasin nogut. Olgeta ples Pikinini Sipsip i laik i go long en, orait ol dispela man i save bihainim em i go. God i bin baim bek ol dispela lain namel long olgeta manmeri bilong graun, na ol i stap olsem namba wan lain God i kisim bek, bai ol i stap ol lain bilong em yet na bilong Pikinini Sipsip. Ol Sng 32.2, Sef 3.13, Ef 5.27 i no bin mekim tok giaman. Nogat. Ol i no gat asua long wanpela samting.
Tripela ensel i autim tok
Orait Ef 3.9-11, KTH 8.13, 13.7 mi lukim narapela ensel i flai i go namel long skai. Em i gat gutnius bilong i stap oltaim oltaim, na em i gat wok bilong autim dispela gutnius long ol manmeri i stap long graun. Em i autim long ol manmeri bilong olgeta lain man na bilong olgeta kantri na bilong olgeta tok ples na bilong olgeta kain skin. Em Neh 9.6, Sng 124.8, Ap 17.24, KTH 10.6, 15.4 i singaut strong olsem, “Taim i kamap pinis bilong God i skelim pasin bilong olgeta man long kot. Olsem na yupela i mas pret long em na litimapim nem bilong em. Yupela i mas lotu long God, em i bin wokim heven na graun na solwara na olgeta hul wara.”
Narapela Ais 21.9, Jer 51.8, KTH 17.2, 18.2-3, 18.21, 19.2 ensel i bihainim namba wan ensel na i kam. Dispela namba 2 ensel i tok olsem, “Bikpela taun Babilon Long taim Jon i raitim dispela buk, biktaun Babilon i bagarap i stap longtaim pinis. Olsem na planti saveman i ting em i no tok long Babilon tru. Ol i ting em i tingim pasin nogut ol Babilon i bin mekim bipo na em i tok bokis long narapela strongpela kantri i save mekim pasin nogut na i birua long God. Sampela i ting em i tok long kantri Rom (lukim tok i stap long 1 Pita 5.13). Na sampela i ting dispela nem Babilon i makim olgeta manmeri i save birua long Krais na long sios bilong em. em i bagarap pinis! Yes, em i bagarap pinis! Dispela taun Babilon tasol em i bin mekim olgeta lain manmeri ol i bihainim strongpela pasin pamuk bilong em. I olsem em i bin givim strongpela wain long ol na ol i dringim.”
Na KTH 13.12-17 narapela ensel i bihainim dispela tupela ensel na i kam. Dispela namba 3 ensel em i singaut strong olsem, “Sapos wanpela man i lotu long dispela wel animal na long piksa bilong en, na em i kisim mak long pes na long han bilong en, 10 orait Stt 19.24, Sng 11.6, 75.8, Ais 51.17, Jer 25.15, Ese 38.22, KTH 15.7, 16.19, 18.6, 19.20, 20.10, 21.8 bai em i mas dringim wanpela kain wain. Dispela wain em belhat bilong God. Na God bai i no inap tanim wara wantaim dispela wain pastaim. Nogat. Em bai i kapsaitim belhat bilong en long kap bilong bekim pe nogut, na dispela man i mas dringim. Na long ai bilong ol ensel bilong God, na long ai bilong Pikinini Sipsip, dispela man bai i kisim pen nogut long paia na long ston salfa i paia. 11 Na Ais 34.10, KTH 13.12-17, 19.3 smok i kamap long dispela paia i givim pen long ol, em bai i go antap oltaim oltaim. Ol dispela man i save lotu long wel animal na long piksa bilong en, na i kisim mak bilong nem bilong en, ol bai i no kisim malolo long san na long nait.”
12 Taim KTH 12.17, 13.10 dispela kain pasin i kamap, ol manmeri bilong God i mas i stap strong, em ol manmeri i save bihainim ol lo bilong God na holimpas bilip bilong ol long Jisas.
13 Mi 1 Ko 15.23, 15.58, 1 Te 4.16, 2 Te 1.7, Hi 4.10, KTH 20.6 harim maus bilong wanpela man i singaut long heven olsem, “Yu raitim tok olsem, ‘Nau na olgeta taim bihain, ol manmeri i bilip long Bikpela na ol i dai, ol i ken amamas.’ ” Na Holi Spirit em tu i tok, “Ol i ken amamas tru, long wanem, ol i lusim dispela hatwok ol i bin mekim, na ol i ken malolo. Na ol i no i go nating. Nogat. Gutpela pasin ol i bin mekim, em i go wantaim ol.”
Taim i kamap bilong katim ol kaikai bilong graun i mau pinis
14 Orait Ese 1.26, Dan 7.13, KTH 6.2 mi lukluk gen, na mi lukim wanpela waitpela klaut, na wanpela man i wankain olsem yumi man bilong graun i sindaun i stap long dispela klaut. Lukim tok i stap long Daniel 7.13. Em i gat hat gol long het bilong en, na long han bilong en em i holim naip i sap tru. 15 Na Jer 51.33, Jol 3.13, KTH 14.18, 16.17 narapela ensel i kam ausait long haus bilong God. Em i singaut strong tru long dispela man i sindaun long klaut olsem, “Kisim naip bilong yu na katim kaikai. Olgeta kaikai bilong graun i mau pinis, olsem na nau em i taim bilong katim dispela kaikai.” 16 Orait dispela man i sindaun long klaut em i holim naip bilong en na em i lindaun i go daun long graun, na em i katim ol kaikai i mau i stap long graun.
17 Na narapela ensel i lusim haus bilong God i stap long heven na i kam ausait. Em tu i holim naip i sap tumas. 18 Na Jol 3.13, KTH 16.8 narapela ensel gen em i lusim alta na i kam, em dispela ensel i gat strong bilong bosim paia. Em i singaut strong long ensel i holim naip i sap tru. Em i tok olsem, “Ol pikinini wain bilong graun i mau pinis, olsem na yu kisim dispela naip bilong yu i sap moa, na katim ol pikinini bilong ol diwai wain bilong graun, na bungim i stap long wanpela hap.” 19 Orait KTH 19.15 dispela ensel i kisim naip bilong en na em i lindaun i go daun long graun, na em i katim ol pikinini wain bilong graun, na i bungim i stap. Na em i tromoi ol dispela pikinini wain i go insait long bikpela tang ston bilong krungutim ol pikinini wain. Dispela em i makim belhat bilong God. 20 Na Ais 63.3, Kra 1.15, Hi 13.12, KTH 11.8, 19.14-15 ol i krungutim ol pikinini wain long dispela tang i stap ausait long biktaun, na blut i kamap na i ran i kam ausait long tang, na i ran i go karamapim olgeta graun i go inap 300 kilomita.§ Planti saveman i ting dispela biktaun em Jerusalem tasol. Na long tok Grik ol i raitim, “1,600 stadia,” na dispela em i olsem 300 kilomita bilong yumi. Tasol yumi no save gut, Jon i laik tok long mak bilong 300 kilomita tru, o dispela namba 1,600 em i raitim, em i makim narapela samting. Na blut i kam antap inap long mak bilong hap ain i stap long maus bilong ol hos.

14:1: Ese 9.4, KTH 3.12, 5.6, 7.3-4, 13.16

14:2: Ese 1.24, 43.2, KTH 1.15, 5.8, 19.6

14:3: Sng 149.1, Ais 42.10, KTH 5.9, 7.4, 15.3

14:4: 2 Ko 11.2, Ef 5.27, Je 1.18, KTH 3.4, 5.9

*14:4: Tok Grik i tok, ol i no bin slip wantaim ol meri. Tasol planti saveman i ting em i tok piksa long ol manmeri i bin bihainim gut ol pasin God i laikim na ol i no bin mekim ol kain kain pasin nogut.

14:5: Sng 32.2, Sef 3.13, Ef 5.27

14:6: Ef 3.9-11, KTH 8.13, 13.7

14:7: Neh 9.6, Sng 124.8, Ap 17.24, KTH 10.6, 15.4

14:8: Ais 21.9, Jer 51.8, KTH 17.2, 18.2-3, 18.21, 19.2

14:8: Long taim Jon i raitim dispela buk, biktaun Babilon i bagarap i stap longtaim pinis. Olsem na planti saveman i ting em i no tok long Babilon tru. Ol i ting em i tingim pasin nogut ol Babilon i bin mekim bipo na em i tok bokis long narapela strongpela kantri i save mekim pasin nogut na i birua long God. Sampela i ting em i tok long kantri Rom (lukim tok i stap long 1 Pita 5.13). Na sampela i ting dispela nem Babilon i makim olgeta manmeri i save birua long Krais na long sios bilong em.

14:9: KTH 13.12-17

14:10: Stt 19.24, Sng 11.6, 75.8, Ais 51.17, Jer 25.15, Ese 38.22, KTH 15.7, 16.19, 18.6, 19.20, 20.10, 21.8

14:11: Ais 34.10, KTH 13.12-17, 19.3

14:12: KTH 12.17, 13.10

14:13: 1 Ko 15.23, 15.58, 1 Te 4.16, 2 Te 1.7, Hi 4.10, KTH 20.6

14:14: Ese 1.26, Dan 7.13, KTH 6.2

14:14: Lukim tok i stap long Daniel 7.13.

14:15: Jer 51.33, Jol 3.13, KTH 14.18, 16.17

14:18: Jol 3.13, KTH 16.8

14:19: KTH 19.15

14:20: Ais 63.3, Kra 1.15, Hi 13.12, KTH 11.8, 19.14-15

§14:20: Planti saveman i ting dispela biktaun em Jerusalem tasol. Na long tok Grik ol i raitim, “1,600 stadia,” na dispela em i olsem 300 kilomita bilong yumi. Tasol yumi no save gut, Jon i laik tok long mak bilong 300 kilomita tru, o dispela namba 1,600 em i raitim, em i makim narapela samting.