Sapta 51
Ol manmeri i mas bilip long strong bilong Bikpela
1-2 Bikpela Ais 51.7, Ro 9.30-32 i tok olsem, “Yupela ol lain i wok hat long bihainim laik bilong mi na mekim stretpela pasin i win, yupela harim tok bilong mi. Yupela i mas tingting i go bek long Abraham na Sara, em tumbuna papa na tumbuna mama bilong yupela. Tupela i olsem ston mi bin katim na kisim yupela long en. Taim mi bin singautim Abraham, em i no gat pikinini, tasol mi bin mekim gut long tupela na tupela i gat pikinini, na ol lain pikinini bilong tupela i kamap bikpela lain manmeri tru.
“Mi Bikpela, mi sori tru long Jerusalem, dispela taun nau i bagarap i stap, na bai mi mekim olgeta hevi bilong en i pinis. Nau em i stap olsem ples wesan nating, tasol bai mi mekim planti gutpela samting i kamap long en, na em bai i luk nais tru olsem dispela gaden mi bin wokim long Iden. Na em bai i kamap ples bilong bikpela amamas, na oltaim ol manmeri bilong en bai i singim ol song bilong tenkyu long mi.
“Yupela ol manmeri bilong mi, harim tok bilong mi. Mi bai skulim olgeta lain manmeri long pasin bilong gutpela sindaun, na stretpela pasin bilong mi bai i stap olsem lait bilong olgeta kantri. Taim bilong mi long helpim ol na kisim bek ol, em i kamap klostu pinis. Long strong bilong mi yet bai mi lukautim olgeta kantri. Ol manmeri bilong ol longwe ples bai i bilip long strong bilong mi, na i wet long mi long helpim ol. Yupela Sng 102.26, Mt 24.35, 2 Pi 3.10 lukluk i go antap long skai, na lukluk i go daun tu long graun. Dispela skai bai i pinis olgeta olsem smok, na graun bai i bagarap olsem laplap. Na olgeta manmeri bai i dai nabaut olsem ol lang. Tasol pasin bilong mi long helpim na kisim bek ol manmeri, em bai i stap oltaim na i no ken pinis.
“Yupela ol lain i save gut long stretpela pasin na i holim strong ol lo bilong mi, yupela i no ken pret long ol man i tok nogut na rabisim yupela. Ol dispela lain bai i bagarap olsem laplap ol binatang i kaikaim na pinisim olgeta. Tasol pasin bilong mi long helpim na kisim bek ol manmeri bai i no inap pinis. Nogat. Em bai i stap oltaim oltaim.”
Bikpela, yu kirap. Yu kirap na kam wantaim bikpela strong bilong yu na helpim mipela, olsem bipo yu bin mekim. Yu tasol yu bin sutim Rahap, dispela traipela snek masalai bilong solwara, na yu bin katim em long ol liklik hap. 10 Na yu tasol yu bin mekim solwara i drai na rot i kamap, bilong ol manmeri yu bin kisim bek i ken wokabaut long en. 11 Helpim Ais 35.10 ol dispela lain yu kisim bek pinis, na bai ol i amamas na kam bek long Jerusalem, na bai ol i singim song na bikmaus i kam long rot. Na bai ol i gat gutpela sindaun tru na ol i amamas moa yet, na dispela amamas bilong ol bai i no inap pinis. Na pen na bel hevi bai i no inap i stap wantaim ol moa.
12 Bikpela i tokim ol manmeri bilong en olsem, “Mi yet mi save strongim bel bilong yupela na mekim olgeta hevi bilong yupela i pinis. Olsem na bilong wanem yupela i save pret long ol arapela man? Ol i no gat strong. Olgeta man bai i dai na pinis hariap olsem gras. 13 Ating yupela i lusim tingting pinis long mi, Bikpela. Mi tasol mi bin wokim yupela. Mi bin putim skai i stap long ples bilong en, na mi bin wokim na strongim as bilong graun. Bilong wanem yupela i save pret oltaim long ol dispela man nogut i laik daunim yupela na bagarapim yupela? Ol dispela man i no inap mekim wanpela samting long yupela. Belhat bilong ol bai i pinis nating. 14 Ol lain i stap kalabus, ol bai i no inap i dai long kalabus. Nogat. Bai ol i pinis long kalabus hariap, na bai ol i kamap fri. Na bai ol i gat planti samting bilong kaikai.
15 “Mi God, Bikpela bilong yupela, mi save kirapim solwara, na biksi i kamap na i mekim bikpela nois. Nem bilong mi i olsem, Bikpela I Gat Olgeta Strong. 16 Mi bin givim yupela ol tok bilong mi, bai maus bilong yupela inap autim stret ol dispela tok. Na mi bin haitim yupela gut long han bilong mi. Mi Bikpela, mi bin putim skai na graun i stap long ples bilong ol, mi tokim yupela ol manmeri bilong Jerusalem olsem, yupela i lain manmeri bilong mi stret.”
Bikpela i no belhat moa long Jerusalem
17 Jerusalem, KTH 14.10, 16.19 yu kirap. Yu kirap na sanap strong gen. Belhat bilong Bikpela i olsem wanpela kap wain em i bin givim yu, na em i mekim yu i dring na pinisim olgeta. Na yu bin spak nogut tru na longlong nabaut. 18 Na i no gat wanpela bilong ol pikinini man bilong yu i stap, bilong holim han bilong yu na mekim yu i wokabaut stret. 19 Yu bin karim bikpela hevi nogut tru, na husat inap sori long yu na mekim bel bilong yu i stap gutpela gen? Ol birua i bin kam na brukim na bagarapim yu. Na ol i kilim tu planti manmeri bilong yu long bainat. Na taim bilong bikpela hangre i bin kamap long yu. Bai mi mekim wanem samting bilong helpim yu na pinisim bel hevi bilong yu?
20 Ol manmeri bilong yu i no gat strong na ai bilong ol i raun, na ol i pundaun na ol i slip nabaut long olgeta kona bilong rot. Ol i olsem abus i pas i stap long umben. Ol i no inap mekim wanpela samting. God, Bikpela i bin kros long ol na mekim ol i dring long kap bilong belhat bilong en, na ol i bagarap nabaut na i stap.
21 Jerusalem, yu bin karim planti hevi na yu stap olsem meri i spak nogut tru. Tasol yu no dring wain na yu spak. Nogat. Belhat bilong Bikpela tasol i mekim na yu spak. 22 Bikpela bilong yu, em God i save helpim yu long win long ol birua, em i tok olsem, “Lukim. Mi rausim pinis dispela kap bilong belhat bilong mi long han bilong yu, em yu bin dring long en na spak nogut tru na longlong nabaut. Na bihain bai mi no ken tru mekim yu dring gen long dispela kap. 23 Tasol bai mi putim dispela kap long han bilong ol man i save mekim nogut long yu. Ol i bin mekim yu i slip long graun na ol i bin krungutim yu na wokabaut antap long baksait bilong yu olsem ol i wokabaut long graun nating.”

51:1-2: Ais 51.7, Ro 9.30-32

51:6: Sng 102.26, Mt 24.35, 2 Pi 3.10

51:11: Ais 35.10

51:17: KTH 14.10, 16.19