Sapta 51
Bikpela i birua long Babilon
Bikpela i tok olsem, “Mi bai kirapim tingting bilong ol sampela lain man bilong bagarapim planti samting, na bai ol i kam olsem strongpela win na pait long kantri Babilon na long ol manmeri bilong en. Mi bai salim ol lain bilong ol arapela kantri i kam pait long Babilon na bai ol i rausim nabaut ol samting bilong en, olsem man i rausim pipia bilong rais samting. Na long taim bilong bagarapim Babilon, bai ol i kam long olgeta hap na pait long en. Yupela birua bilong Babilon, yupela i mas amamas long klos pait bilong yupela na yupela i mas taitim banara na sutim olgeta soldia bilong Babilon. Yupela i no ken larim wanpela bilong ol i stap. Nogat. Pinisim ol olgeta. Ol spia bilong yupela bai i kisim ol Babilon na bai ol i dai na pundaun nabaut long ol rot bilong kantri Babilon.”
Taim Ais 54.7-8, Jer 33.24-26, Hos 4.1-2 ol Israel na Juda i stap long graun bilong ol, ol i bin mekim planti sin long ai bilong God bilong Israel, em i holi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Tasol God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i no bin givim baksait long ol na larim ol i stap nating olsem ol meri, man bilong ol i dai pinis.
Yupela Israel na Juda, yupela i mas lusim Babilon na ranawe i go. Yupela wan wan i mas ranawe na bai yupela i stap gut. Nogut yupela i bagarap wantaim kantri Babilon, long wanem, nau em i taim bilong Bikpela i bekim pe nogut long Babilon long ol pasin nogut bilong en. Bipo KTH 17.2-4, 18.3 Bikpela i laik mekim save long olgeta kantri bilong graun, na kantri Babilon i bin mekim dispela wok bilong en. Babilon i bin stap long han bilong Bikpela olsem wanpela kap gol, na Bikpela i bin mekim ol arapela lain i dring wain long dispela kap. Na ol i spak na nau ol i longlong nabaut. Tasol wantu Babilon yet bai i pundaun na i bagarap. Olsem na yupela i mas krai sori long en. Yupela go kisim marasin bilong mekim ol sua bilong en i drai. Ating bai em inap kamap orait gen.
Ol KTH 18.5 Israel na Juda bai i tok olsem, “Mipela ol kalabusman i bin traim long mekim Babilon i kamap orait gen, tasol em i no kamap orait.” Na bihain bai ol i tok, “Maski, yumi lusim Babilon na yumi wan wan i go bek long as ples bilong yumi yet. Long wanem, asua bilong Babilon i bikpela tru, na i go antap inap long skai. Olsem na Bikpela i mekim save moa yet long Babilon. 10 Bikpela i bagarapim Babilon na long dispela pasin em i kamapim ples klia gutpela pasin bilong yumi manmeri bilong en. Goan, yumi go long Saion na tokaut long olgeta samting God, Bikpela bilong yumi, i bin mekim.”
11 Yupela ol birua bilong Babilon, sapim ol spia bilong yupela, na kisim ol hap plang bilong pait. Bikpela i ting long ol Babilon i bin bagarapim haus bilong en, na em i laik bekim pe nogut long ol. Em i laik bagarapim Babilon olgeta, olsem na em i kirapim tingting bilong ol king bilong kantri Midia long pait long Babilon. 12 Yupela birua, yupela apim plak na ol soldia i ken pait strong long brukim banis bilong taun Babilon. Putim ol soldia bilong was long taun, na ol i mas mekim gut wok bilong ol. Salim ol soldia i go hait na tokim ol long ol i mas redi long pait long ol Babilon. Bikpela i tok pinis long mekim save long ol manmeri bilong Babilon na nau em i laik mekim dispela samting.
13 Babilon, KTH 17.1 yu gat planti wara long kantri bilong yu na planti gutpela gutpela samting. Tasol taim bilong yu i bagarap, em i kam klostu pinis. Laip bilong yu i olsem wanpela tret na nau ol i laik katim. 14 Bikpela I Gat Olgeta Strong i bin tok tru antap long nem bilong em yet. Em i tok olsem, “Babilon, bai mi bringim bikpela lain man i kam pait long yu na winim yu. Ol bai i pulapim graun bilong yu, olsem bikpela lain grasopa. Na long taim ol i winim yu, bai ol i amamas na singaut strong.”
Bikpela em i nambawan tru
(Jeremaia 10.12-16)
15 Long gutpela tingting na save
bilong en,
Bikpela i bin wokim graun na skai.
Em i bin wokim olgeta samting
long strong bilong em yet.
16 Em i tok, na ol klaut i pairap strong
na planti klaut moa i kirap
long narapela narapela hap
na i kam bung.
Em i mekim ol klaut i lait
na ren i kam daun.
Em i kirapim win
na win i lusim hap bilong en
na i kam.
17 Ol man i no olsem.
Olgeta i longlong na i no gat save.
Ol man bilong wokim ol giaman god
long gol,
ol bai i sem
long ol dispela samting
ol i bin wokim.
Ol dispela god i no samting tru.
Ol i no gat laip.
18 Ol i samting nating tasol,
na ol man i ken tok bilas long ol.
Bai ol dispela god i bagarap
na i pinis olgeta.
19 Tasol God bilong Jekop i no olsem.
Em i narakain tru.
Em wanpela tasol
i bin wokim olgeta samting.
Na em i makim ol Israel
olsem lain bilong em yet.
Nem bilong en i olsem,
Bikpela I Gat Olgeta Strong.
Babilon i olsem hama bilong Bikpela
20 Bikpela i tok olsem,
“Babilon,* Planti saveman i ting lain 20 i go inap lain 23 em i tok long Babilon (lukim Jeremaia 50.23), tasol sampela i ting em i tok long narapela lain man. yu stap olsem hama
bilong mi
na olsem samting mi kisim
bilong pait.
Mi bin kisim yu na brukim
ol planti lain manmeri
na bagarapim
planti strongpela kantri.
21 Mi bin kisim yu na bagarapim
ol hos bilong pait
na ol soldia i sindaun long ol hos.
Mi bin kisim yu na bagarapim
ol karis bilong pait
wantaim ol soldia i stap long ol.
22 Mi bin kisim yu
na bagarapim olgeta manmeri,
ol lapun na ol pikinini,
ol man na ol meri.
23 Mi bin kisim yu na bagarapim
ol sipsip
wantaim ol wasman bilong ol.
Mi bin kisim yu na bagarapim
ol bulmakau i pulim ain
bilong brukim graun,
wantaim ol man i bosim ol.
Na mi bin kisim yu na bagarapim
ol gavman na ol hetman.
24 “Tasol mi Bikpela, mi tok bai mi mekim save long ol Babilon, bilong bekim olgeta pasin nogut ol i bin mekim long taun Saion. Na yupela Israel na Juda bai yupela i lukim ol dispela samting mi mekim.
25 “Babilon, strong bilong yu i bikpela moa olsem bikpela maunten, na yu wok long bagarapim olgeta hap bilong graun. Tasol tru tumas, mi Bikpela, mi birua long yu na bai mi taitim han bilong mi na holim yu na tromoi yu i go daun long graun na bai paia i pinisim yu olgeta. 26 Na bai i no gat wanpela ston i stap long ples bilong yu, em gutpela inap long man i kisim na wokim haus long en. Nogat. Bai yu bagarap tru na yu stap olsem oltaim.”
Ol birua i kam pait long Babilon
27 Apim plak na winim biugel namel long ol lain manmeri bilong planti kantri, na bai ol i ken redi long kam pait long Babilon. Singautim ol lain bilong Ararat na Mini na Askenas na bai ol i kam. Na makim wanpela ofisa bilong bosim pait. Ol lain soldia i mas sindaun long hos bilong ol na kam olsem bikpela lain grasopa. 28 Na singautim tu ol king bilong kantri Midia na ol gavman na ol hetman bilong ol wantaim olgeta lain manmeri kantri Midia i bosim. Ol lain manmeri bilong planti kantri i ken redi long kam pait long Babilon.
29 Bikpela i toktok pinis long bagarapim Babilon na mekim Babilon i kamap ples nating, na bai i no gat man i stap long en. Na graun bai i guria moa yet long taim Bikpela i mekim dispela wok. 30 Ol soldia bilong Babilon bai i lusim pait na i stap insait long ol strongpela haus bilong pait. Na bai ol i kamap olsem ol meri, na bai ol i no gat strong. Ol birua bai i kukim ol haus bilong Babilon na brukim nabaut ol strongpela dua bilong en. 31 Ol man bilong bringim tok bai i ran i go tokim king bilong Babilon long ol birua i kisim pinis olgeta hap bilong taun bilong en. 32 Ol birua bai i kisim ol ples bilong brukim wara na kukim ol pitpit samting long ol tais nabaut. Na ol soldia bilong Babilon bai i pret nogut tru na i longlong nabaut.
33 Bikpela I Gat Olgeta Strong, em God bilong Israel, em i tok olsem, “Ol birua bai i krungutim Babilon olsem ol man i krungutim rais samting bilong kisim kaikai bilong en. Na taim bilong mekim dispela wok i kam klostu pinis.”
34-35 Taun Jerusalem i tok olsem, “King Nebukatnesar bilong Babilon i kaikai mi na pinisim mi tru. Em i olsem wanpela masalai i daunim mi olgeta. Na em i pulapim bel bilong en long ol gutpela samting bilong mi. Em i kaikai pinis na mi kamap olsem wanpela dis i no gat wanpela hap kaikai i stap long en. Na bihain em i klinim mi olgeta. Ol Babilon i bin bagarapim tru bodi bilong mi, na blut bilong mi i bin kapsait. Olsem na ol i gat asua, na Bikpela i ken bekim dispela rong bilong ol.”
Bikpela bai i mekim save long ol birua bilong Israel
36 Orait Bikpela i tok olsem, “Jerusalem, harim. Tru tumas, bai mi helpim yu na bekim ol rong ol Babilon i bin mekim long yu. Bai mi mekim olgeta wara bilong Babilon i drai. 37 Bai mi bagarapim Babilon na bai ol hip ston tasol i stap. Na bai em i kamap olsem ples bilong ol weldok tasol, na i no gat man i stap long en. Na taim ol man bilong ol arapela lain i lukim, bai ol i kirap nogut tru na i pret moa yet. 38 Na bai ol Babilon i singaut nogut olsem ol laion. 39 Tasol mi Bikpela, mi tok stret, taim bel bilong ol i kirap long mekim pasin nogut, bai mi mekim wanpela bikpela pati long ol na bai ol i dring planti na spak na amamas. Na bihain bai ol i slip olgeta na bai ol i no inap kirap gen. 40 Bai mi bringim ol i go long ples bilong kilim ol i dai, olsem man i save mekim long ol sipsip na meme.”
41 Bikpela i tok olsem, “Olgeta lain manmeri bilong graun i save givim biknem long Babilon, tasol bai ol birua i kam pait long en na kisim. Na taim ol arapela lain manmeri i lukim em, bai ol i kirap nogut tru. 42 Ol birua bai karamapim Babilon, olsem si i bruk na i karamapim nambis. 43 Ol taun bilong en bai i bagarap olgeta, na kantri bai i kamap olsem ples wesan nating. Na bai i no gat man i stap long dispela hap. Na ol man bai i no inap wokabaut moa long en. 44 Bai mi mekim save long Bel, dispela god bilong Babilon, na bai mi mekim em i trautim ol dispela samting em i bin daunim. Ol Babilon i bin kisim planti gutpela samting bilong ol arapela kantri (lukim lain 34-35) na bringim i kam olsem ofa long god bilong ol. I olsem dispela god i bin daunim ol dispela samting, na nau Bikpela bai i mekim em i trautim bek, na ol arapela lain i ken kisim bek ol samting bilong ol. Na ol manmeri bilong ol kantri nabaut bai i no moa i kam long em. Na bikpela banis bilong Babilon bai i bruk olgeta.
45 “Yupela ol manmeri bilong mi, yupela i mas lusim Babilon na ranawe. Yupela wan wan i mas ranawe na bai yupela i stap gut. Mi Bikpela, mi belhat nogut tru long ol Babilon, na nogut mi bagarapim yupela wantaim ol. 46 Bel bilong yupela i no ken kirap nogut na yupela i no ken pret long taim yupela i harim ol kain kain tok win i kamap long dispela graun. Long wanpela yia narapela tok i save kamap na long narapela yia narapela tok i save kamap. Ol i save tok long ol bikpela pait i kamap na long wanpela king i pait long narapela. 47 Mi makim pinis wanpela taim na long dispela taim bai mi mekim save long ol piksa bilong ol giaman god bilong kantri Babilon. Na kantri Babilon olgeta bai i sem nogut tru. Na ol birua bai i kilim i dai planti man bilong Babilon na ol bodi bilong ol bai i slip nabaut long graun Babilon. 48 Na KTH 18.20 mi Bikpela, mi tok, skai wantaim graun na olgeta samting i stap long ol bai i amamas tru long taim Babilon i pundaun. Ol sampela lain man bilong bagarapim planti samting, ol bai i lusim hap not na i kam pait long Babilon 49 na KTH 18.24 Babilon bai i bagarap long wankain pasin olsem em yet i bin mekim long yupela Israel na long ol arapela lain bilong graun.”
50 Tasol yupela Israel ol Babilon i no bin bagarapim, yupela i mas hariap na lusim Babilon na ranawe. Tru, yupela i stap longwe long as ples, tasol yupela i mas tingim Bikpela na yupela i no ken lusim tingting long Jerusalem. 51 Nau yupela i save tok olsem, “Mipela i bin sem nogut tru. Ol man bilong ol arapela kantri i bin i go insait long ol Rum Tambu long haus bilong Bikpela. Na ol i bin tok nogut long mipela. Olsem na mipela i sem nogut tru.”
52 Tasol Bikpela i tok olsem, “Mi makim pinis wanpela taim na long dispela taim bai mi mekim save long ol piksa bilong ol giaman god bilong kantri Babilon. Na long olgeta hap bilong Babilon planti man bai i kisim bagarap long pait na bai ol i krai moa yet. 53 Maski Babilon i go antap long skai na wokim strongpela ples bilong pait, bai mi salim ol man bilong bagarapim ol samting, na bai ol i bagarapim em. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
54 Bikpela krai bai i kamap long Babilon. Ol birua bai i bagarapim tru kantri Babilon na bikpela nois bai i kamap. 55 Bikpela i laik bagarapim tru Babilon na i laik pasim bikpela maus bilong Babilon. Ol planti lain birua bai i kam pait long Babilon na mekim bikpela nois tru, olsem nois bilong biksi. 56 Ol man bilong bagarapim ol samting, ol bai i kam pait long Babilon na winim ol. Na ol bai i kalabusim ol soldia bilong Babilon na brukim ol banara bilong ol. Bikpela em i God bilong bekim pe stret. Olsem na tru tumas bai em i bekim ol pasin nogut bilong Babilon.
57 Dispela King, nem bilong en Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, “Bai mi mekim ol bikman bilong Babilon i spak, em ol ofisa na ol saveman na ol gavman na ol hetman na ol soldia. Bai ol i slip olgeta na i no inap kirap gen. 58 Mi Bikpela, mi gat olgeta strong, mi tok, ol birua bai i brukim nabaut bikpela banis i raunim taun Babilon na bai i no gat wanpela hap i stap. Na bai ol i kukim ol bikpela dua bilong banis.
“I olsem. Olgeta lain manmeri i save hatwok nating. Olgeta samting ol i wokim bai i paia tasol.”
Jeremaia i salim tok i go long Babilon
59 Long namba 4 yia bilong Sedekaia i stap king bilong Juda, Jeremaia i salim wanpela tok i go long Babilon. Long dispela taim King Sedekaia i laik i go long Babilon, na Seraia, wanpela ofisa bilong en, i laik i go wantaim em. Seraia em i pikinini bilong Neria na tumbuna pikinini bilong Masea. Na Jeremaia i givim tok long Seraia. 60 Jeremaia i bin raitim tok long olgeta samting nogut i mas kamap long Babilon, em ol dispela tok Bikpela i bin givim em. 61 Orait na Jeremaia i tokim Seraia olsem, “Taim yu go kamap long Babilon, yu mas ritim dispela olgeta tok. 62 Na yu mas beten olsem, ‘Bikpela, yu tok pinis long yu laik bagarapim dispela kantri na bai i no gat wanpela man o abus i stap long en. Na oltaim dispela ples bai i stap nating.’ 63 Seraia, KTH 18.21 taim yu ritim dispela buk na yu beten pinis, orait yu mas pasim wanpela ston long en na tromoi buk i go daun long wara Yufretis. 64 Orait na yu mas autim tok bilong Bikpela olsem, ‘Babilon bai i go daun olsem dispela buk, na em i no inap i kamap gen, long wanem, mi Bikpela, bai mi bagarapim em nogut tru. Ol Babilon i save hatwok nating.’ ”
Tok bilong Jeremaia i pinis long hia.
Stori bilong ol birua i bagarapim Jerusalem
(Sapta 52)

51:5: Ais 54.7-8, Jer 33.24-26, Hos 4.1-2

51:7: KTH 17.2-4, 18.3

51:9: KTH 18.5

51:13: KTH 17.1

*51:20: Planti saveman i ting lain 20 i go inap lain 23 em i tok long Babilon (lukim Jeremaia 50.23), tasol sampela i ting em i tok long narapela lain man.

51:44: Ol Babilon i bin kisim planti gutpela samting bilong ol arapela kantri (lukim lain 34-35) na bringim i kam olsem ofa long god bilong ol. I olsem dispela god i bin daunim ol dispela samting, na nau Bikpela bai i mekim em i trautim bek, na ol arapela lain i ken kisim bek ol samting bilong ol.

51:48: KTH 18.20

51:49: KTH 18.24

51:63: KTH 18.21