Sapta 17
Bikpela pamukmeri i kisim pe nogut
Wanpela Jer 51.12-13, KTH 16.19, 17.15, 18.16, 21.9 bilong ol dispela 7-pela ensel i holim ol 7-pela dis, em i kam na i tokim mi olsem, “Yu kam. Dispela pamukmeri i sindaun antap long ol bikpela wara, em bai i kisim pe nogut bilong en. Mi laik soim yu long wanem kain pe em bai i kisim. Ol Ais 23.17, Jer 51.7, KTH 14.8, 18.3 king bilong graun ol i bin mekim planti pasin pamuk* Dispela tok bilong pasin pamuk em i makim pasin bilong man i lusim God na i bihainim ol giaman god na ol arapela kain pasin nogut. Long ai bilong God em i olsem man i lusim meri bilong em yet na i go mekim pasin pamuk wantaim ol arapela meri. wantaim dispela meri. Na olgeta man bilong graun ol tu i bin mekim pasin pamuk wantaim em, na ol i kamap longlong, olsem man i spak.”
Na KTH 12.3, 12.6, 12.14, 13.1, 17.9, 17.12 Holi Spirit i kamap strong long mi, na i karim mi i go long graun i no gat man. Long dispela hap mi lukim wanpela meri i sindaun i stap antap long wanpela retpela wel animal. Dispela wel animal i gat planti nem i pulap long skin bilong en, na olgeta dispela nem i olsem ol kain kain tok bilas na tok nogut long God. Dispela wel animal i gat 7-pela het, na 10-pela kom i kamap long ol dispela het. Dispela Jer 51.7, Ese 28.13-16, Dan 11.38, KTH 14.8, 18.6, 18.12, 18.16 meri i putim tupela kain retpela klos, na em i gat ol kain kain bilas gol na ol bilas ol i bin wokim long ol naispela ston wantaim ol bis i dia tumas. Em i holim kap gol long han bilong en. Na ol kain kain pasin i sting tru long ai bilong God na ol kain kain doti bilong pasin pamuk bilong dispela meri, em olgeta i pulap long dispela kap. Na 2 Te 2.7, KTH 14.8, 16.19, 18.2, 18.9-10, 19.2 long pes bilong dispela meri ol i bin raitim nem bilong en. Dispela nem em i olsem wanpela tok bokis, na nem yet em i olsem, “Bikpela taun Babilon, em mama tru bilong olgeta pamukmeri na bilong olgeta pasin nogut tru i stap long graun.” Dispela KTH 12.11, 13.15, 16.6, 18.24, 19.2 meri em i bin kilim i dai ol manmeri bilong God, em ol manmeri i bilip long Jisas na i save autim nem bilong en. Na mi lukim dispela meri em i dringim blut bilong ol na em i kamap longlong olsem man i spak. Mi lukim dispela na mi kirap nogut tru na mi tingting planti.
Orait KTH 13.1 ensel i tokim mi olsem, “Bilong wanem yu kirap nogut? Dispela meri wantaim dispela wel animal em i save karim meri i go, em dispela wel animal i gat 7-pela het na 10-pela kom, tupela i olsem piksa bilong ol samting. As bilong dispela piksa em i hait, tasol mi bai soim yu long en. Dispela Sng 69.28, Dan 7.7, 12.1, KTH 11.7, 13.1-3, 13.8-10 wel animal yu lukim pinis, bipo em i stap, tasol nau em i no i stap moa. Tasol em bai i lusim dispela hul i no gat as, na em bai i kam antap, na em bai i lus olgeta. Ol manmeri bilong graun, em ol lain nem bilong ol i no i stap long buk bilong laip long taim God i no mekim graun i kamap yet, ol bai i lukim dispela wel animal na ol bai i kirap nogut. Long wanem, bipo em i stap, na nau em i no i stap, na bihain em bai i kamap.
“Man KTH 13.1, 13.18 i gat gutpela tingting, em inap save gut long dispela samting. Dispela 7-pela het i makim 7-pela maunten. Na meri i sindaun antap long ol dispela 7-pela maunten. Ol man i bin wokim biktaun Rom antap long 7-pela maunten. 10 Na tu, dispela 7-pela het i makim 7-pela king. 5-pela ol i bagarap pinis, na wanpela nau i stap, na wanpela i no kamap king yet. Taim em i kamap pinis, orait em i mas i stap liklik taim tasol. 11 Na dispela wel animal bipo em i stap, na nau em i no i stap, em i olsem namba 8 king. Tasol em i wanlain bilong ol 7-pela king, na em bai i lus olgeta.
12 “Na Dan 7.24, Sek 1.18-21, KTH 13.1 dispela 10-pela kom yu bin lukim i kamap long ol het bilong dispela wel animal, ol i makim 10-pela king. Ol i no kamap king yet. Tasol ol bai i kisim strong wantaim dispela wel animal, na ol bai i stap king inap olsem wanpela aua tasol. 13 Ol dispela king bai i gat wanpela tingting tasol, na ol bai i givim olgeta strong na namba bilong ol yet long wel animal. 14 Ol Jer 50.44-45, 1 Ti 6.15, KTH 16.14, 19.19 bai i pait long Pikinini Sipsip, na Pikinini Sipsip bai i winim ol tru. Em i Bikpela bilong olgeta bikman, na em i King bilong olgeta king. Na olgeta man i stap wantaim em, em ol lain em i bin singautim ol na em i bin makim ol bilong em yet na ol i save bihainim tru tok bilong em, ol dispela man bai i win wantaim Pikinini Sipsip long dispela pait.”
15 Na Ais 8.7, Jer 47.2, KTH 13.7 ensel i tokim mi moa olsem, “Ol dispela bikpela wara yu bin lukim pamukmeri i sindaun antap long ol, ol i makim ol manmeri bilong olgeta lain man na bilong olgeta kain skin na bilong olgeta tok ples na bilong ol bikpela bikpela lain ol i bung i stap. 16 Na Jer 50.41-42, Ese 16.37, KTH 18.8, 18.16 ol dispela 10-pela kom yu bin lukim, ol dispela kom wantaim dispela wel animal ol bai i birua long pamukmeri. Ol bai i bagarapim em tru na rausim olgeta klos samting bilong en. Na ol bai i kaikai mit bilong bodi bilong en, na kukim em olgeta long paia. 17 God 2 Te 2.11, KTH 10.7 yet i givim tingting long ol dispela king, bai ol i ken mekim ol dispela samting i kamap, em ol samting bipo God i tok pinis long ol i mas kamap. Ol bai i gat wanpela tingting tasol, na dispela strong ol i kisim bilong i stap king, ol bai i givim dispela olgeta long wel animal. Ol bai i mekim olsem i go inap long taim God inapim pinis olgeta samting em i bin tok long en. 18 Na KTH 12.4, 16.19 dispela meri yu bin lukim, em i makim dispela bikpela taun i save bosim olgeta king bilong graun.”

17:1: Jer 51.12-13, KTH 16.19, 17.15, 18.16, 21.9

17:2: Ais 23.17, Jer 51.7, KTH 14.8, 18.3

*17:2: Dispela tok bilong pasin pamuk em i makim pasin bilong man i lusim God na i bihainim ol giaman god na ol arapela kain pasin nogut. Long ai bilong God em i olsem man i lusim meri bilong em yet na i go mekim pasin pamuk wantaim ol arapela meri.

17:3: KTH 12.3, 12.6, 12.14, 13.1, 17.9, 17.12

17:4: Jer 51.7, Ese 28.13-16, Dan 11.38, KTH 14.8, 18.6, 18.12, 18.16

17:5: 2 Te 2.7, KTH 14.8, 16.19, 18.2, 18.9-10, 19.2

17:6: KTH 12.11, 13.15, 16.6, 18.24, 19.2

17:7: KTH 13.1

17:8: Sng 69.28, Dan 7.7, 12.1, KTH 11.7, 13.1-3, 13.8-10

17:9: KTH 13.1, 13.18

17:9: Ol man i bin wokim biktaun Rom antap long 7-pela maunten.

17:12: Dan 7.24, Sek 1.18-21, KTH 13.1

17:14: Jer 50.44-45, 1 Ti 6.15, KTH 16.14, 19.19

17:15: Ais 8.7, Jer 47.2, KTH 13.7

17:16: Jer 50.41-42, Ese 16.37, KTH 18.8, 18.16

17:17: 2 Te 2.11, KTH 10.7

17:18: KTH 12.4, 16.19