Sapta 50
Bikpela i gat tok long kantri Babilon
Bikpela Ais 13.1—14.23, 47.1-15 i gat tok long kantri Babilon, em kantri bilong ol Kaldia, na em i givim dispela tok long profet Jeremaia. Na Jeremaia i autim dispela tok olsem, “Go long olgeta lain manmeri na autim tok long ol. Apim plak i go antap, bilong ol man i ken lukim na i kam harim tok. Maski haitim tok. Tokim ol olsem, “Ol birua i kisim pinis kantri Babilon. Bel, dispela god bilong ol Babilon, em i sem nogut. Na god Marduk i kirap nogut tru. Olgeta rabis god bilong ol Babilon i sem nogut na i kirap nogut tru.’ ”* Ol dispela giaman god i no gat laip, tasol dispela lain i tok piksa olsem ol i sem na kirap nogut.
Babilon bai i bagarap, long wanem, wanpela lain man bai i lusim hap not na i kam pait long ol Babilon. Bai ol dispela birua i bagarapim kantri Babilon olgeta, na bai em i kamap ples nating, na i no gat man i stap long en. Olgeta man na abus bai i lusim Babilon na ranawe.
Ol Israel bai i go bek long as ples
Bikpela i tok olsem, “Long taim ol dispela samting i kamap, ol manmeri bilong Israel na bilong Juda bai i bung na krai na wokabaut i kam long mi God, Bikpela bilong ol. Ol i laik i go long maunten Saion na bai ol i askim long rot i go long dispela hap. Na ol bai i tok olsem, ‘Goan, yumi go na mekim kontrak wantaim Bikpela, bilong yumi stap lain manmeri bilong en. Na bai dispela kontrak i stap oltaim, na i no gat man i ken lusim tingting long en.’
“Ol Ais 53.6, 1 Pi 2.25 manmeri bilong mi i bin i stap olsem lain sipsip i lus. Ol wasman bilong ol i bin mekim ol i lusim gutpela rot na raun nabaut long ples maunten. Ol i raun nabaut long ol maunten na ol i lusim tingting long banis bilong ol yet. Ol lain man nabaut i lukim ol na i bagarapim ol. Na ol dispela birua i tok olsem, ‘Mipela i no gat asua long bagarapim ol. Long wanem, ol yet i bin mekim sin long Bikpela. Bikpela i olsem ples ol i ken i go long en na i stap gut tru. Ol tumbuna bilong ol i bin bilip long em na wetim em i helpim ol. Em i Bikpela bilong ol.’ ”
Bikpela KTH 18.4 i tok moa olsem, “Yupela Israel na Juda, yupela lusim Babilon na ranawe i go. Yupela i mas i go paslain long ol arapela kalabusman, olsem ol meme man i save go paslain long ol arapela meme. Yupela i mas lusim Babilon, long wanem, mi bai kirapim planti strongpela lain man bilong hap not, na bringim ol i kam pait long ol Babilon. Ol bai i sanap long lain na pait long Babilon na winim ol. Ol dispela lain birua i save tumas long sut long banara, na taim ol i sut ol i no inap popaia. 10 Na ol bai i kisim ol gutpela samting bilong Babilon. Ol wan wan man bai i kisim planti samting na pinisim laik bilong ol.”
Babilon bai i bagarap olgeta
11 Bikpela i tok olsem, “Yupela Babilon, yupela i bin bagarapim kantri bilong mi na kisim ol samting bilong ol lain manmeri bilong mi. Na yupela i bin amamas moa yet, olsem bulmakau i amamas long taim em i krungutim stik rais. Na yupela i bin singaut bikmaus olsem ol hos man. 12 Tasol kantri bilong yupela Babilon bai i sem nogut tru, na biknem bilong en bai i pundaun olgeta. Na bai em i stap rabis kantri tru na i no gat nem namel long olgeta arapela lain manmeri. Na em bai i kamap ples drai na ples nating. 13 Mi Jer 25.12, 49.17 Bikpela, mi belhat moa yet long yupela, na bai mi mekim na kantri bilong yupela bai i bagarap olgeta na i no gat man i stap long en. Na taim ol man bilong ol arapela lain i kam long dispela hap, bai ol i lukim ol samting nogut i bin kamap long yupela Babilon, na bai ol i kirap nogut tru na i pret moa yet.”
14 Bikpela i tokim ol birua bilong Babilon olsem, “Yupela ol lain i save tumas long sut long banara, yupela i mas raunim biktaun Babilon na sanap long lain na pait. Yupela taitim ol banara na sutim planti spia i go long em. Yupela mekim save tru long dispela taun, long wanem, ol Babilon i bin mekim sin long mi Bikpela. 15 Na taim yupela i brukim ol strongpela banis bilong en, na em i no laik pait moa na em i larim yupela i kisim em, orait yupela i mas singaut bikmaus long olgeta hap. Orait nau yupela i mas bagarapim em tru, olsem em i bin bagarapim ol arapela lain. Yupela i mas mekim save tru long em, long wanem, long dispela pasin mi Bikpela, mi mekim save long em. 16 Yupela i mas pinisim olgeta Babilon, na bai i no gat wanpela man i stap bilong planim kaikai na bilong kisim kaikai i mau. Na olgeta manmeri bilong ol arapela lain i stap long Babilon, ol bai i pret long yupela man i wok long bagarapim Babilon. Na bai ol i lusim Babilon na i go bek long as ples bilong ol na i stap wantaim ol lain manmeri bilong ol yet.”
Ol Israel bai i sindaun gut gen long graun bilong ol
17 Bikpela i tok olsem, “Israel i olsem wanpela sipsip na ol arapela kantri i olsem ol laion i laik bagarapim em, na ol i raunim em. Pastaim king bilong Asiria i bin holimpas em na kaikai. Na bihain, King Nebukatnesar bilong Babilon i bin kaikai ol bun bilong en. 18 Olsem na mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi God bilong Israel, mi tok, mi bai mekim save long king bilong Babilon wantaim kantri bilong en, olsem bipo mi bin mekim save long king bilong Asiria. 19 Na bai mi bringim dispela sipsip Israel i kam bek long ples bilong em yet, na bai em i ken kaikai gras long maunten Karmel na long distrik Basan na long ples maunten bilong Efraim na long distrik Gileat. Em bai i kaikai planti na i stap gut. 20 Na Ais 1.9, Jer 31.34 mi Bikpela, mi tok, long dispela taim bai mi lusim sin bilong ol dispela liklik lain bilong Israel na Juda mi larim ol i stap gut. Olsem na bai i no gat wanpela sin o rong i stap long ol. Na sapos ol man i laik sutim tok long ol, bai ol i no inap.”
Bikpela bai i mekim save tru long Babilon
21 Bikpela i tokim ol birua bilong Babilon olsem, “Yupela go pait long ol Babilon. Pait long ol manmeri bilong graun Merataim na bilong graun Pekot. Mekim save kilim ol na bagarapim ol samting bilong ol. Yupela i mas bihainim olgeta tok bilong mi. 22 Nois bilong pait bai i kamap bikpela na kantri bai i bagarap olgeta. 23 Babilon i olsem wanpela hama i bin brukim ol kantri nabaut. Tasol nau yupela ol birua bilong Babilon bai i brukim dispela taun na bagarapim em. Na taim ol arapela lain manmeri i lukim em, bai ol i kirap nogut tru.”
24 Bikpela Jer 51.12, Dan 5.30-31 i tok olsem, “Babilon, mi bin putim wanpela umben bilong holimpas yu, tasol yu no save long em i stap we. Yu bin birua long mi, Bikpela, olsem na dispela umben bai i holimpas yu.”
25 Bikpela i belhat long Babilon na em i opim dua bilong bakstua bilong en na kisim ol samting bilong pait. God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i gat wanpela bikpela wok em i laik mekim long kantri Babilon.
26 Yupela ol birua i stap long olgeta hap, yupela kam pait long Babilon. Yupela i mas brukim olgeta haus bilong putim kaikai. Na kisim olgeta samting bilong Babilon na hipim nabaut olsem ol man i save hipim rais samting. Na yupela i mas bagarapim tru ol dispela samting. Yupela i no ken larim wanpela samting i stap. 27 Kilim olgeta strongpela soldia bilong Babilon, olsem ol man i kilim ol bulmakau. Olgeta i mas bagarap, long wanem, taim bilong Bikpela i mekim save long ol, i laik kamap nau.
28 Sampela Israel na Juda i lusim Babilon na i ranawe i kam bek long Saion. Na ol i tok olsem, “God, Bikpela bilong yumi, em i bin bekim pe nogut long ol dispela lain i bin bagarapim haus bilong en.”
29 Bikpela KTH 18.6 i tokim ol birua bilong Babilon olsem, “Yupela ol man i save tumas long sut long banara, yupela kam pait long Babilon. Yupela i mas raunim Babilon na banisim gut. Yupela i no ken larim wanpela Babilon i ranawe i go. Yupela i mas mekim save long ol na bagarapim ol tru, olsem ol i bin bagarapim ol arapela lain. Long wanem, Babilon i bin hambak na bikhet tru long mi, Bikpela bilong ol Israel, mi holi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. 30 Mi Bikpela, mi tok stret, long dispela taim yupela ol birua bai i kilim i dai ol yangpela man bilong Babilon, na bai ol i pundaun nabaut long ol ples bung. Na yupela bai i kilim i dai olgeta soldia bilong Babilon.
31 “Babilon, yu kantri bilong bikhet, mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok stret long yu, mi birua long yu. Taim bilong mi mekim save long yu, em i kamap pinis. 32 Yu kantri bilong bikhet, bai yu pundaun na bagarap, na bai i no gat wanpela man bilong kirapim yu gen. Bai mi mekim paia i kirap long ol taun bilong yu, na dispela paia bai i kukim olgeta samting bilong yu.”
33 Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, “Ol birua i daunim tru ol Israel na Juda. Ol birua i bin kalabusim ol na i no laik lusim ol i go.” 34 Tasol man bilong kisim bek ol, em i gat strong, na nem bilong en i olsem, Bikpela I Gat Olgeta Strong. Em bai i helpim ol na daunim ol birua bilong ol. Na em bai i givim gutpela sindaun long olgeta manmeri bilong graun, tasol ol Babilon nogat. Em bai i mekim ol i stap nogut tru.
35 Bikpela i tok olsem, “Kantri Babilon i mas bagarap. Na ol manmeri bilong Babilon i mas bagarap wantaim ol hetman na ol saveman bilong ol. 36 Ol giaman profet bilong Babilon i mas bagarap na bai ol i kamap olsem ol longlong man. Ol soldia bilong Babilon i mas bagarap, na bai ol i pret nogut tru. 37 Ol hos na karis bilong Babilon i mas bagarap. Na olgeta soldia bilong ol arapela lain i save helpim Babilon, ol i mas bagarap. Na bai ol i kamap olsem ol meri na ol i no gat strong. Olgeta gutpela gutpela samting bilong Babilon i mas bagarap. Ol birua i ken i kam kisim ol dispela samting na karim i go. 38 Taim bilong san i mas i stap longpela taim long Babilon na olgeta wara bilong en i mas drai. Long wanem, ol piksa bilong giaman god i pulap long dispela kantri. Ol Babilon i bihainim ol dispela giaman god na ol i kamap olsem ol longlong man. 39 Olsem Ais 13.20-21, Jer 51.37, KTH 18.2 na bai i no gat man i stap moa long Babilon inap olgeta taim bihain. Ol wel pusi na ol weldok na ol muruk tasol bai i stap. 40 Bipo Stt 19.24-25 mi bin bagarapim taun Sodom na taun Gomora na ol taun i stap klostu long ol, na nau ol dispela ples i stap nating. Na mi Bikpela, mi tok, wankain samting tasol bai i kamap long Babilon na bai i no gat man i stap long en.
41 “Ol ami i laik lusim hap not na i kam. Ol i strongpela lain moa na i gat planti king na ol i stap longwe tru. Nau ol i wok long redim ol samting bilong pait. 42 Ol i no man bilong marimari. Ol i laikim tumas long bagarapim arapela man. Ol i holim ol banara na spia. Ol bai i sindaun long ol hos na i kam, na bikpela nois bai i kamap, olsem biksi i pairap long nambis. Ol bai i sanap long lain na redi long pait long Babilon. 43 King bilong Babilon bai i harim nius bilong ol dispela birua i kam, na em bai i pret na bun bilong en bai i slek olgeta. Em bai i pret na pilim nogut tru, olsem meri i pilim bikpela pen long taim em i laik karim pikinini.
44 “Wantu tasol bai mi rausim ol Babilon long graun bilong ol, olsem laion i save mekim long ol sipsip. Laion i save lusim bikbus bilong wara Jordan na i go ranim ol sipsip long ples ol i wok long kaikai gras long en. Na mi bai makim wanpela man bilong bosim dispela graun. Long taim mi mekim olsem, wanem man inap tok pait wantaim mi? Na husat i gat wankain strong olsem mi? Na wanem hetman inap birua long mi? 45 Olsem na putim yau gut long ol dispela samting mi tingting pinis long mekim long kantri Babilon. Bai mi rausim olgeta manmeri na ol pikinini tu, olsem laion i kilim olgeta sipsip na pulim ol bodi bilong ol i go. Na graun Babilon yet bai i kirap nogut long dispela samting mi laik mekim. 46 Taim ol birua i kisim Babilon, bikpela nois bai i kamap na mekim graun i guria. Na krai bilong ol Babilon bai i kamap bikpela moa na ol arapela lain manmeri bai i harim.”

50:1: Ais 13.114.23, 47.1-15

*50:2: Ol dispela giaman god i no gat laip, tasol dispela lain i tok piksa olsem ol i sem na kirap nogut.

50:6: Ais 53.6, 1 Pi 2.25

50:8: KTH 18.4

50:13: Jer 25.12, 49.17

50:20: Ais 1.9, Jer 31.34

50:24: Jer 51.12, Dan 5.30-31

50:29: KTH 18.6

50:39: Ais 13.20-21, Jer 51.37, KTH 18.2

50:40: Stt 19.24-25