Sapta 47
Bikpela i tok long Babilon bai i bagarap
Bikpela Ais 13.1—14.23, Jer 50.1—51.64 i tok olsem long taun Babilon, “Babilon, yu bin i gat biknem tru olsem kwin i sindaun long sia king bilong en. Na yu bin i stap gut tru olsem yangpela meri i no marit yet. Tasol nau bai yu lusim sia king bilong yu na bai yu sindaun long graun nating. Bai skin bilong yu i no moa i stap naispela olsem bipo. Na bai ol man i no moa lukim yu i bilas gut tru na raun. Nogat tru. Bai yu mekim wok olsem wanpela wokmeri nating. Bai yu rausim hap laplap i karamapim het bilong yu na ol naispela klos bilong yu, na bai yu tanim ol ston bilong wilwilim wit. Na bai yu apim sket bilong yu na brukim ol wara. Ol man bai i rausim ol klos bilong yu na bai yu stap as nating. Bai mi mekim save tru long yu na i no gat man inap pasim mi.”
God bilong Israel, em man bilong sambai long yumi na helpim yumi, em i God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Nem bilong en, em Bikpela I Gat Olgeta Strong.
Bikpela i tok long Babilon olsem, “Babilon, yu mas pasim maus bilong yu na go sindaun long ples tudak, long wanem, ol arapela lain manmeri bai i no moa kolim yu ‘Kwin bilong olgeta kantri.’ Mi bin kros nogut tru long ol manmeri bilong mi, na mi no bin tingim ol moa olsem ol manmeri bilong mi. Na mi larim yu i kam mekim nogut long ol, na yu no bin sori liklik long ol. Nogat. Yu bin mekim save tru long ol na givim bikpela hevi long ol. Na yu bin mekim ol lapun tu i karim bikpela hevi tru. Yu bin ting bai yu stap kwin oltaim, olsem na yu no bin tingting gut long ol samting inap kamap long yu bihain.
“Yu KTH 18.7-8 meri bilong tingting tasol long painim gutpela taim, harim dispela tok. Yu ting bai yu stap gut na i no inap wanpela samting nogut i kamap long yu, na yu bin tok long yu yet olsem, ‘Mi wanpela tasol mi gat olgeta strong, na i no gat narapela i olsem mi. Bai mi no inap kamap olsem meri, man bilong en i dai pinis na ol pikinini bilong en tu i dai.’ Tasol sori, wantu tasol ol dispela samting bai i kamap long yu. Man bilong yu wantaim olgeta pikinini bilong yu bai i dai long wanpela de tasol. Yu save ting yu gat kain kain strongpela pawa na posin bilong lukautim yu yet, tasol ol dispela samting i no inap helpim yu. Nogat. Bai yu painim taim nogut tru.
10 “Yu bin ting, ol pasin nogut bilong yu bai i mekim yu i stap strong. Na yu bin ting i no gat man i lukim ol dispela samting yu mekim. Ol planti kain save bilong yu bilong wokim kain kain samting, i bin paulim tingting bilong yu, na yu bin tok long yu yet olsem, ‘Mi wanpela tasol mi gat olgeta strong, na i no gat narapela i olsem mi.’ 11 Tasol taim nogut tru bai i kamap long yu, na bai yu no gat strong bilong abrusim. Wantu tasol bikpela bagarap bai i kamap long yu na bai yu no inap mekim wanpela samting bilong pasim rot bilong dispela bagarap. Ol samting nogut yu no bin ting bai i kamap long yu, ol bai i kamap na bagarapim yu tru. 12 Gutpela, yu ken traim yet ol dispela kain kain strongpela pasin i gat pawa yu bin lainim na yusim long taim yu yangpela yet. Ating ol inap helpim yu. Na ating ol inap mekim ol birua bilong yu i pret na ranawe. 13 Planti saveman i save givim tingting long yu, na tingting bilong yu i pas olgeta. Tasol yu ken traim singautim ol man i gat save bilong lukluk long ol sta, em ol dispela man i save kam long yu long olgeta mun na tokim yu long wanem samting bai i kamap long yu. Ating bai ol inap helpim yu. 14 Tasol nogat. Ol i stap olsem gras i drai pinis, na dispela paia i laik bagarapim yu, em bai i kukim olgeta dispela man wantaim na bai ol i no inap helpim ol yet. Tru tumas, yu no ken ting bai yu inap go sindaun klostu long dispela paia na hatim skin bilong yu. Nogat. Dispela paia bai i kukim yu olgeta. 15 Tru tumas, ol dispela man i bin givim tingting long yu long taim yu yangpela yet na ol man i bin wok long helpim yu, ol bai i longlong nabaut na i no gat wanpela bai i helpim yu.”

47:1: Ais 13.114.23, Jer 50.151.64

47:8: KTH 18.7-8