Sapta 46
Bikpela tasol i gat strong na ol giaman god ol i piksa nating
1-2 Bikpela i tok olsem, “Yupela ol Babilon i save litimapim nem bilong Bel na Nebo, em tupela giaman god bilong yupela, na yupela i save karim tupela na wokabaut long ol bikpela de bilong lotu. Tasol biknem bilong tupela bai i pinis na bai yupela i lukim olsem tupela i no gat strong bilong helpim ol yet. Ol birua bai i kam bagarapim taun Babilon na yupela bai i pasim tupela long ol donki. Na tarangu ol donki bai i hatwok long karim tupela i go kalabus wantaim yupela long narapela kantri.
“Tasol yupela liklik lain Israel i stap yet, yupela lain bilong Jekop, yupela lain mi bin kisim na karim na lukautim gut, stat long taim yupela i kamap nupela lain manmeri, yupela harim. Mi Sng 71.18 God bilong yupela, na bai mi lukautim yupela i go inap yupela i lapun pinis na i gat waitpela gras. Mi yet mi bin mekim yupela i kamap wanpela lain manmeri, na oltaim bai mi karim yupela na lukautim yupela na kisim bek yupela.
“Husat tru i olsem mi? Bai yupela i skelim pasin bilong mi wantaim husat tru? I gat wanpela man i stap i save mekim wankain pasin olsem mi, a? 6-7 Tasol sampela man i save hipim planti gol na silva na skelim bilong ol i ken wokim piksa bilong giaman god. Orait ol i save baim man i gat save bilong wokim ol samting long gol na silva, na em i save wokim giaman god bilong ol. Orait na ol i save putim dispela giaman god antap long sol bilong ol na karim i go na putim long wanpela ples ol i bin makim bilong sanapim em. Na ol i save brukim skru na lotu long en. Dispela giaman god i save stap tasol long dispela hap, long wanem, em yet i no inap wokabaut i go long narapela hap. Na em i no inap bekim prea bilong ol man i singaut long em, na em i no inap helpim ol long taim nogut. Nogat tru.
“Yupela ol man bilong bikhet na sakim tok, yupela i mas tingim gut dispela tok mi bin autim. Olsem na bai yupela inap sanap strong. Na Lo 32.7, Ais 41.26-27, 42.9 yupela i mas tingim ol samting mi bin mekim bipo, long wanem, mi wanpela tasol mi God, na i no gat narapela god moa i stap. Mi tasol mi God, na i no gat narapela god olsem mi i stap. 10 Taim wanpela samting i no kamap yet, mi save tokaut long dispela samting bai i kamap na bai i go pinis olsem wanem. Bipo yet mi bin tok long ol samting bai i kamap, na bihain ol dispela samting i kamap tru olsem mi bin tok. Sapos mi laik mekim wanpela samting, orait mi save mekim tasol. Na i no gat wanpela samting inap pasim mi long mekim dispela samting. 11 Mi singautim pinis wanpela man bilong hap sankamap* Dispela “man bilong hap sankamap”, em King Sairus (lukim Aisaia 41.2-3). long kam, na em bai i flai i kam olsem tarangau, na em bai i mekim ol samting mi tingting long mekim. Mi tok pinis long mekim dispela ol samting, na bai mi mekim ol i kamap olsem mi tok. Ol samting mi makim pinis bilong mekim, em bai mi mekim.
12 “Yupela ol bikhet man, harim tok bilong mi. Yupela i ting taim mi makim bilong mi bai kisim bek yupela, em i stap longwe yet, a? 13 Nogat. Em i kamap klostu pinis. Na bai mi no wet moa. Bai mi mekim save tru long ol birua i save daunim yupela ol Israel, na bai yupela i stap gut gen. Na tu bai mi mekim taun Jerusalem i stap gut gen, na bai mi mekim biknem na strong bilong mi i kamap ples klia namel long yupela ol Israel.”

46:4: Sng 71.18

46:9: Lo 32.7, Ais 41.26-27, 42.9

*46:11: Dispela “man bilong hap sankamap”, em King Sairus (lukim Aisaia 41.2-3).