Sapta 14
Bikpela bai i kisim bek ol manmeri bilong en
Bikpela bai i sori gen long ol manmeri bilong Israel na em bai i makim ol gen olsem ol manmeri bilong em yet. Na em bai i bringim ol i go bek long graun bilong ol yet. Na ol manmeri bilong ol arapela lain bai i kam i stap wantaim ol na bai ol i kamap olsem ol manmeri bilong Israel stret. Na Bikpela bai i mekim ol manmeri bilong ol arapela kantri i helpim ol Israel long kam bek long graun bilong ol, em graun Bikpela i bin makim bilong ol. Na ol dispela manmeri bai i kamap olsem ol wokman na wokmeri nating bilong ol Israel. Ol lain i bin kalabusim ol Israel bipo, nau bai ol i stap kalabus bilong ol Israel. Bipo ol dispela lain i bin daunim ol Israel na mekim nogut long ol, tasol nau bai ol Israel i bosim ol.
Song bilong strongpela king i pundaun
Bikpela bai i pinisim pen na taim nogut bilong yupela Israel na bai yupela i stap gut. Ol arapela i bin daunim yupela na yupela i bin mekim hatpela wok bilong ol, tasol olgeta dispela hevi bai i pinis. 4-5 Na taim Bikpela i mekim olsem, orait yupela bai i singim song i gat tok bilas long king bilong Babilon. Dispela song i olsem,
“Lukim, strongpela king
i pundaun pinis.
Olsem wanem
na dispela man bilong mekim
olkain strongpela wok
em i bagarap?
Bikpela tasol i bin pinisim strong
bilong dispela man
i bin mekim nogut
long ol manmeri
na mekim ol i pret nogut tru.
Dispela king i bin belhat nating
long ol arapela lain manmeri
na i mekim nogut long ol.
Na em i no malolo
long mekim olkain pasin nogut
bilong bagarapim ol arapela kantri.
Tasol nau olgeta hap graun
i ken i stap bel isi gen,
na olgeta manmeri
i ken singaut amamas.
 
“Ol diwai pain na diwai sida
bilong maunten Lebanon,
ol tu i amamas long yu i dai pinis.
Ol i tok, ‘I no gat man moa
bai i kam katim mipela gen.’
 
“Ples bilong ol man i dai pinis
i redim ol samting
bilong tok welkam long yu.
Em i tok, ‘Yupela ol bikman, kirap.
Na yupela ol king,
lusim sia king bilong yupela.
Yupela olgeta i mas kam
bungim dispela man i kam nau.’
10 Olgeta bilong ol bai i mekim
kain tok olsem long yu,
‘Olaman, mipela i bin ting
strong bilong yu i winim tru
strong bilong mipela.
Tasol nau strong bilong yu
i pinis olgeta
na yu kamap wankain
olsem mipela.
11 Bipo yu save putim
olkain naispela bilas
na ol manmeri i save mekim musik
long ol gita samting
bilong litimapim biknem bilong yu.
Tasol nau ol binatang bilong graun
bai i kamap bet bilong yu,
na bai yu slip antap long ol.
Na ol liklik snek bai i karamapim yu
olsem blanket.’
 
12 “Yu Lu 10.18, KTH 8.10, 9.1, 12.8-9 bin i gat biknem tru.
Long ai bilong ol manmeri
yu bin i stap
olsem sta bilong moning
i lait antap long skai.
Tasol nau yu pundaun pinis,
yu strongpela man bilong pait,
yu man bilong winim planti kantri.
13 Yu Dan 8.10 Mt 11.23, Lu 10.15 bin i gat tingting olsem,
‘Bai mi abrusim ol sta
na i go antap tru long heven.
Na bai mi putim sia king bilong mi
antap tru long ol sta bilong God.
Na tu bai mi sindaun antap tru
long dispela maunten long hap not
ol god i save kam bung long en.
14 Bai mi go antap tru long ol klaut
na bai mi stap olsem
God Antap Tru.’
 
15 “Tasol sori tumas, yu pundaun pinis
na bai yu go daunbilo tru
long ples bilong ol man i dai pinis,
na bai yu stap aninit tru.
16 Long dispela ples, ol man i dai pinis
bai i lukim yu na kirap nogut tru.
Na bai ol i lukluk strong long yu
na askim olsem,
‘Ating dispela man tasol
i bin mekim graun i guria
na ol king bilong ol arapela kantri
i pret na guria, a?
17 Ating dispela man tasol
i bin bagarapim ol taun
na mekim ol graun
i kamap ples nating, a?
Ating dispela man tasol
i no bin marimari
long ol man em i bin kalabusim
na em i no larim ol
i go bek long ples bilong ol.’
 
18 “Taim ol arapela king i dai
ol manmeri i save mekim gut
long ol bodi bilong ol
na planim ol long naispela matmat.
19 Tasol yu nogat.
Ol i tromoi bodi bilong yu
olsem man i katim han bilong diwai
na tromoi bilong sting.
Bodi bilong yu i stap long rot
aninit long ol bodi
bilong ol arapela man
i dai long pait.
Na ol man i krungutim
taim ol i ran i go i kam.
Tewel bilong yupela olgeta
bai i go daunbilo tru
long ples bilong ol man i dai pinis.
20 Bai ol i no mekim gut
long bodi bilong yu
na planim yu olsem ol arapela king.
Long wanem, yu bin bagarapim
kantri bilong yu
na kilim ol manmeri bilong yu yet.
 
“I gutpela sapos ol lain pikinini
bilong dispela king nogut
i ken pinis olgeta long graun.
21 Olsem na bringim
ol pikinini bilong en i kam
na kilim ol i dai
bilong bekim ol pasin nogut
papa bilong ol
wantaim ol tumbuna bilong ol
i bin mekim.
Na bai i no gat wanpela bilong ol
i ken i stap
na kamap king na bosim ol kantri
na wokim gen ol taun
long olgeta hap.”
Bikpela bai i bagarapim ol Babilon
22 Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok olsem, “Mi Bikpela, mi yet bai mi pait long ol Babilon na bagarapim ol na pinisim olgeta. Bai mi no larim wanpela bilong ol i stap. Nogat tru. Olgeta man na meri na ol pikinini bai i pinis. 23 Bai mi brumim Babilon long brum bilong mi, em brum bilong bagarapim olgeta samting. Na bai mi mekim Babilon i kamap ples tais, na ol pisin bilong tais bai i stap long en. Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok pinis.”
Bikpela bai i bagarapim ol Asiria
24 Bikpela Ais 10.5-34, Nah 1.1—3.19, Sef 2.13-15 I Gat Olgeta Strong i mekim wanpela strongpela tok olsem, “Tru tumas, samting mi tingting pinis long mekim, em bai mi mekim. 25 Ol Asiria i kam long graun bilong mi na i mekim ol manmeri bilong mi i karim bikpela hevi. Ol Israel i stap olsem bulmakau, man i bin putim hevipela plang long nek bilong en na i bosim em long mekim wok. Tasol taim ol Asiria i stap yet long ol ples maunten bilong Israel, bai mi krungutim ol na memeim ol. Na dispela bikpela hevi ol Israel i karim, em bai i pinis olgeta.”
26 Dispela kain pasin tasol Bikpela i tingting pinis long mekim long olgeta strongpela kantri bilong graun. Olsem na em i apim han bilong en na i redi long bagarapim ol. 27 Bikpela I Gat Olgeta Strong i tingting pinis long mekim olsem, na husat inap pasim em? Em i apim han pinis, na i no gat wanpela bai i putim han bilong en i go daun.
Bikpela bai i bagarapim ol Filistia
28 Long 2 Kin 16.20, 2 Sto 28.27 yia King Ahas i dai, Bikpela i givim wanpela tok. Dispela tok i olsem, 29 “Ol Jer 47.1-7, Ese 25.15-17, Jol 3.4-8, Amo 1.6-8, Sef 2.4-7, Sek 9.5-7 manmeri bilong Filistia, yupela harim. Dispela stik i bin paitim yupela i bruk pinis, tasol yupela i no ken ting yupela bai i stap gut. Taim wanpela snek nogut i dai, narapela snek i nogut tru i save kisim ples bilong en. Na dispela snek i kamapim narapela snek i nogut moa yet, em snek i gat wing bilong flai i go i kam.* I luk olsem profet i autim dispela tok long taim wanpela king bilong Asiria i bin dai. Em i tok piksa olsem, ol arapela king bai i kisim ples bilong dispela king, na pasin bilong ol long givim hevi long ol arapela kantri bai i kamap bikpela moa, i winim ol pasin dispela king i bin mekim. 30 Ol rabisman i sot tru long ol samting, bai ol i stap gut na bel isi. Tasol long yupela Filistia, mi Bikpela, bai mi salim taim bilong bikpela hangre i kam, na dispela hangre bai i kilim yupela na pinisim yupela olgeta.
31 “Yupela ol biktaun bilong Filistia, na yupela ol manmeri i stap long ol, yupela olgeta i mas pret na krai nogut na singaut strong. Long wanem, wanpela bikpela lain ami i kam long hap not, na smok bilong paia i kamap baksait long ol. Olgeta soldia bilong dispela ami ol i strongpela soldia bilong pait na i no gat wanpela bilong ol i lusim lain na i wokabaut i kam bihain.”
32 Bai yumi bekim tok olsem wanem long ol Filistia i kam askim yumi long helpim ol? Bai yumi bekim tok bilong ol olsem, “Bikpela bilong mipela Israel i makim pinis taun Saion olsem ples hait. Na taim ol manmeri bilong en i gat bikpela hevi na trabel, ol i ken i go long en na i stap gut.”

14:12: Lu 10.18, KTH 8.10, 9.1, 12.8-9

14:13: Dan 8.10

14:13: Mt 11.23, Lu 10.15

14:24: Ais 10.5-34, Nah 1.13.19, Sef 2.13-15

14:28: 2 Kin 16.20, 2 Sto 28.27

14:29: Jer 47.1-7, Ese 25.15-17, Jol 3.4-8, Amo 1.6-8, Sef 2.4-7, Sek 9.5-7

*14:29: I luk olsem profet i autim dispela tok long taim wanpela king bilong Asiria i bin dai. Em i tok piksa olsem, ol arapela king bai i kisim ples bilong dispela king, na pasin bilong ol long givim hevi long ol arapela kantri bai i kamap bikpela moa, i winim ol pasin dispela king i bin mekim.