Sapta 10
1-2 Bai yupela i bagarap, yupela ol man i save kamapim ol nupela nupela lo, bilong ol dispela lo i ken helpim yupela long winim kot na kisim ol samting bilong ol rabisman. Olsem na long taim ol rabisman i kamap long kot, ol dispela lo i no save helpim ol, na ol i save lus long kot. Long dispela pasin i no stret, yupela i save daunim ol dispela tarangu manmeri bilong Bikpela na stilim ol samting bilong ol meri, man bilong ol i dai pinis, na bilong ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis. Long taim God i makim pinis bilong bekim ol pasin nogut bilong yupela na mekim save long yupela, bai yupela i mekim wanem? Taim em i kisim ol man bilong wanpela longwe kantri i kam olsem wanpela strongpela win na bagarapim yupela, bai yupela i mekim wanem? Bai yupela i ran i go long husat na kisim helpim? Na ol dispela planti samting yupela i bin kisim, bai yupela i putim i stap long wanem hap? Bai yupela i no inap mekim wanpela samting. Nogat tru. Bai ol birua i kilim yupela long pait o bai ol i kisim yupela i go i stap wantaim ol kalabus. Bikpela bai i mekim ol dispela samting i kamap long yupela, tasol dispela bai i no pinisim belhat bilong en. Nogat. Em i apim han i stap yet.
Kantri Asiria bai i bagarap
Mi Ais 14.24-27, Nah 1.1—3.19, Sef 2.13-15 Bikpela, mi tok, kantri Asiria bai i bagarap. Nau mi yusim Asiria na holim em olsem wanpela stik bilong paitim na mekim save long ol manmeri i mekim mi i belhat. Ol dispela manmeri i bin lusim mi na kamap haiden, na ol i mekim mi i belhat, olsem na mi salim ol Asiria i go bilong pait long ol na bilong kisim ol samting bilong ol na bilong daunim na krungutim ol, olsem man i wokabaut antap long graun malumalum long rot.
Tasol tingting bilong king bilong Asiria yet i narakain long tingting bilong mi. Em i gat tingting bilong bagarapim planti arapela kantri tu, na bilong pinisim tru olgeta dispela kantri. 8-9 Em i hambak na i tok olsem, “Mi winim pinis planti kantri na kisim ol biktaun bilong ol. Na ol king mi bin daunim, nau mi putim ol i stap ofisa long ami bilong mi. Mi winim taun Karkemis na taun Kalno na taun Arpat na taun Hamat na taun Damaskus na taun Samaria. 10 Mi mekim save na bagarapim ol dispela kantri, em ol i gat planti piksa bilong ol giaman god i stap long ol. Na ol dispela giaman god bilong ol i no helpim ol. Ol dispela giaman god i winim ol giaman god bilong Jerusalem na Samaria. 11 Mi bagarapim pinis Samaria wantaim ol giaman god bilong en. Na bai mi mekim wankain pasin long Jerusalem wantaim ol giaman god bilong en.”
12 King i tok olsem, tasol mi Bikpela, mi tok, taim king bilong Asiria i mekim pinis ol samting mi bin makim em long mekim long maunten Saion na Jerusalem, orait bai mi mekim save long em, long wanem, em i ting em i moa yet na em i litimapim nem bilong em yet. 13 Em i hambak na i tok olsem, “Long strong na save bilong mi yet, mi bin mekim ol dispela samting, long wanem, mi gat gutpela save tru bilong mekim ol samting. Mi rausim pinis ol mak bilong ol kantri, na olgeta dispela kantri i stap aninit long mi tasol. Na mi kisim ol gutpela gutpela samting ol i bin bungim i stap. Mi strongpela man tru, olsem na mi krungutim na daunim ol manmeri bilong ol dispela kantri. 14 Olgeta kantri bilong dispela graun i olsem wanpela haus bilong pisin, na mi bin kisim ol gutpela samting bilong ol isi tasol olsem mi kisim ol kiau bilong pisin. Mama pisin i no i stap bilong singaut long mi na ranim mi na mekim mi lusim ol kiau bilong en.”
15 King i tok olsem, tasol mi Bikpela, mi laik askim, inap long wanpela tamiok i tok olsem em yet i bikpela, na strong bilong en i winim strong bilong man i holim em na i katim samting long en, a? Inap wanpela so i tok em yet i winim man i holim em na katim samting, a? Ol hap diwai bilong pait i no save holim man na karim i go bilong pait. Nogat. Ol man i save karim ol dispela hap diwai na pait long ol.
16 Nau Bikpela I Gat Olgeta Strong i laik salim wanpela kain sik nogut bilong mekim save long ol Asiria na pinisim bikpela strong bilong ol. Na tu em i laik kirapim paia bilong kukim na pinisim ol gutpela gutpela samting bilong ol. 17 Bikpela em i God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, na em i stap olsem lait bilong ol manmeri bilong Israel. Tasol long ol Asiria, em bai i kamap olsem bikpela paia na kukim kantri bilong ol. Long wanpela de tasol bai em i kukim olgeta gras nogut 18 na kalap i go kukim ol bikpela bikpela diwai na ol gutpela graun bilong wokim gaden. Bikpela bai i bagarapim ol Asiria na pinisim ol tru, olsem sik i bagarapim na pinisim strong bilong wanpela sikman. 19 Olgeta samting bilong kantri Asiria bai i pinis, na wan wan diwai tasol bai i sanap, inap long liklik pikinini tu i kaunim.
Liklik lain manmeri bai i kam bek
20 Bikpela i makim pinis wanpela taim bilong ol liklik lain Israel i stap yet long ol lain tumbuna bilong Jekop, ol i ken singaut long em. Ol Israel i bin pret long ol birua bilong ol na ol i bin singaut long ol man bilong wanpela kantri, na wetim ol dispela lain long helpim ol. Tasol ol man bilong dispela kantri bai i tanim na bagarapim ol. Na long dispela taim bai ol i singaut long Bikpela bilong Israel, em God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, na bai ol i wetim em tasol long helpim ol. 21 Na dispela liklik lain manmeri bilong Israel i stap yet, bai ol i kam bek* Long tok Hibru, dispela tok “liklik lain bai i kam bek” em i wankain olsem nem bilong wanpela pikinini bilong Aisaia. Lukim Aisaia 7.3. long God i gat bikpela strong. 22-23 Nau Ro 9.27 ol manmeri bilong Israel i planti tumas, olsem wesan bilong nambis, tasol bai ol i bagarap, na liklik lain tasol bai i kam bek. Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok pinis long bagarapim kantri olgeta, na em bai i bagarapim. Na em bai i kamapim stretpela pasin bilong en moa yet, na bai ol manmeri i lukim.
Bikpela bai i bagarapim ol Asiria
24 God, Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok olsem, “Yupela ol manmeri bilong mi i stap long taun Saion, yupela i no ken pret long ol Asiria, maski ol i paitim yupela na mekim nogut long yupela, olsem ol Isip i bin mekim bipo. 25 Nau mi larim ol Asiria i bagarapim yupela, long wanem, mi belhat yet long yupela. Tasol liklik taim i stap yet bilong mi pinisim belhat bilong mi long yupela, na bai mi tanim na bagarapim ol Asiria. 26 Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, bai mi paitim ol long wip olsem mi bin paitim ol Midian klostu long Ston bilong Orep. Lukim Ol Hetman 7.23-25. Bai mi apim han na paitim ol Asiria olsem bipo mi bin mekim long ol Isip na ol i bagarap long solwara. 27 Nau ol Asiria i wok long daunim yupela na bosim yupela olsem man i putim plang long nek bilong bulmakau na i hariapim bulmakau long mekim wok. Na ol Asiria i sindaun gut. Na dispela pasin bilong ol i mekim mi i belhat. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Olsem na long dispela taim mi makim pinis, bai mi pinisim strong bilong ol Asiria na bai ol i no moa givim hevi long yupela gen.”
Ol birua i kam long pait long Jerusalem
28 Ol birua i kamap pinis long taun Ai.§ Sapos ol birua bilong hap not i laik kam bilong bagarapim Jerusalem, ol bai i wokabaut i kam kamap pastaim long taun Ai na long ol dispela arapela taun nem bilong ol i stap long lain 28-32, long wanem, ol dispela taun i stap long hap not klostu long Jerusalem. Ol i kam olsem long taun Mikron. Na ol i lusim kaikai samting bilong ol long taun Mikmas. 29 Ol i go daun na kalapim baret bilong wara, na ol i go antap na slip long taun Geba. Ol manmeri bilong taun Rama i pret nogut tru. Na ol manmeri bilong taun Gibea, em taun bilong King Sol, ol i lusim taun na ranawe. 30 Yupela ol manmeri bilong taun Galim, yupela singaut strong. Putim yau, yupela ol manmeri bilong ples Laisa. Sori tru, yupela ol manmeri bilong taun Anatot, 31 ol manmeri bilong ples Matmena na taun Gebim i ranawe pinis bilong painim ol ples bilong hait. 32 Nau ol birua i kamap pinis long taun Nop. Ol i lukluk i kam long maunten Saion, na ol i brukim han bilong soim olsem ol i redi long bagarapim taun Jerusalem.
33 Long bikpela strong bilong en, God, Bikpela I Gat Olgeta Strong bai i daunim ol bikpela na strongpela man i gat biknem. Nau ol i stap olsem ol bikpela na longpela diwai, tasol em bai i katim ol na bai ol i pundaun. 34 Maski ol i sanap strong olsem ol gutpela diwai bilong Lebanon na ol i olsem ol bikpela na longpela diwai bilong bikbus, em bai i katim ol i go daun.

10:5: Ais 14.24-27, Nah 1.13.19, Sef 2.13-15

*10:21: Long tok Hibru, dispela tok “liklik lain bai i kam bek” em i wankain olsem nem bilong wanpela pikinini bilong Aisaia. Lukim Aisaia 7.3.

10:22-23: Ro 9.27

10:26: Lukim Ol Hetman 7.23-25.

10:27: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

§10:28: Sapos ol birua bilong hap not i laik kam bilong bagarapim Jerusalem, ol bai i wokabaut i kam kamap pastaim long taun Ai na long ol dispela arapela taun nem bilong ol i stap long lain 28-32, long wanem, ol dispela taun i stap long hap not klostu long Jerusalem.