Sapta 5
King Belsasar i mekim bikpela kaikai
Taim Belsasar i stap king bilong Babilon, em i mekim wanpela bikpela kaikai. Em i singautim ol bikman bilong en i kam long dispela kaikai na ol i dring wain wantaim em. Namba bilong ol dispela bikman, em inap olsem 1,000. Ol i dring yet na Belsasar i tokim ol wokman bilong en long kisim ol kap gol na silva na bringim i kam. Ol dispela kap papa bilong en Nebukatnesar i bin kisim long haus bilong God long Jerusalem na karim i kam long Babilon. King i laik bai em wantaim ol bikman na ol meri tru bilong en na ol namba 2 lain meri bilong en, olgeta i ken dring wain long ol dispela kap. Orait ol wokman i bringim ol kap gol i kam na olgeta man na meri i dring long ol dispela kap. Ol i dring wain i stap na ol i wok long litimapim nem bilong ol god ol i bin wokim long gol na long silva na long bras na long ain na long diwai na long ston.
Orait wantu wanpela han bilong man i kamap long banis bilong rum na i wok long rait antap long banis. Long dispela hap lam i lait bikpela na king i lukim klia tru dispela han. King i pret nogut tru, na pes bilong en i senis olgeta na strong bilong en i pinis na olgeta bun bilong en i guria. Orait em i singaut strong long ol i mas tokim ol glasman na ol man i gat save long ol samting bai i kamap, long ol i mas i kam. Ol i kam pinis, orait king i tokim ol olsem, “Sapos wanpela man inap long ritim dispela tok na tokim mi long as bilong en, orait bai mi putim ol retpela laplap bilong king long em. Na bai mi putim sen gol long nek bilong en na bai em i gat biknem. Na em bai i kamap namba 3 ofisa bilong gavman bilong mi.”
King i mekim dispela tok long olgeta dispela saveman bilong en, tasol i no gat wanpela bilong ol inap long ritim dispela tok. Na i no gat wanpela bilong ol inap long tokim king long as bilong dispela tok. Orait King Belsasar i pret nogut tru na pes bilong en i senis moa yet. Na ol bikman i wari tru, long wanem, ol i no inap mekim wanpela samting.
10 Mama bilong king i harim dispela nois, king wantaim ol bikman bilong en i mekim, na em i go insait long rum kaikai. Na em i tok, “King, yu ken i stap gut oltaim. Yu no ken larim dispela samting i mekim yu i wari tumas na mekim bel bilong yu i nogut. 11 Harim. I gat wanpela man i stap long kantri bilong yu, na ol strongpela god i bin givim gutpela tingting long en. Taim papa bilong yu i stap king, em i lukim dispela man i gat gutpela save na tingting, na save bilong en i bikpela tru inap olsem save bilong ol god. Olsem na papa bilong yu, King Nebukatnesar, i bin makim em i stap hetman bilong ol glasman na bilong ol arapela lain saveman bilong en. Papa bilong yu i bin mekim olsem, 12 long wanem, dispela man i gat narakain save tru na em inap long autim as bilong ol driman na bilong ol tok piksa, na as bilong ol samting i hait. Olsem na yu mas salim tok i go long dispela man Daniel, King Nebukatnesar i bin kolim em Beltesasar, na askim em long kam tokim yu long as bilong dispela tok i stap long banis.”
Daniel i autim as bilong tok i stap long banis
13 Orait ol i bringim Daniel i kam insait na em i go sanap klostu long king. Na king i tokim em olsem, “Yu Daniel, yu wanpela man bilong Juda, a? Ating yu wanpela bilong ol dispela lain Juda bipo papa bilong mi, King Nebukatnesar, i bin kisim i kam. 14 Mi harim olsem, ol god i bin givim gutpela tingting long yu na yu gat bikpela save. 15 Mi bin singautim ol saveman i kam bilong ritim dispela tok i stap long banis na tokim mi long as bilong en, tasol ol i no inap. 16 Tasol mi harim olsem yu inap long painimaut as bilong olkain tok na bilong ol samting i hait. Orait sapos yu inap ritim dispela tok na tokim mi long as bilong en, bai mi putim retpela laplap bilong king long yu na bai mi putim sen gol long nek bilong yu na bai yu gat biknem. Na bai yu kamap namba 3 ofisa bilong gavman bilong mi.”
17 Orait Daniel i bekim tok olsem, “Maski, mi no ken kisim ol presen long yu. Sapos yu laik, orait yu ken givim long narapela man. Tasol king, nau bai mi ritim dispela tok na tokim yu long as bilong en. 18 Harim. God Antap Tru i bin mekim papa bilong yu, Nebukatnesar, i kamap strongpela na bikpela king. Na em i bin i gat biknem i win na i antap tru. 19 Em i bin i gat bikpela strong tru, olsem na ol manmeri bilong olgeta kantri na bilong olgeta lain na bilong olgeta tok ples i pret tru long em na ol i guria. Sapos em i laik kilim i dai wanpela man, em i save kilim. Na sapos em i laik larim wanpela man i stap laip, em i save larim i stap. Sapos em i laik litimapim nem bilong wanpela man, em i save mekim olsem. Na sapos em i laik daunim na bagarapim wanpela man, orait em i save mekim olsem. 20 Tasol papa bilong yu i ting em i moa yet, olsem na em i bin bikhet na mekim kain kain pasin nabaut, na God i bin rausim em na em i no moa i stap king na biknem bilong en i pundaun. 21 God i bin mekim tingting bilong en i kamap olsem tingting bilong ol animal, na ol manmeri i rausim em. Na em i bin i go i stap wantaim ol wel donki na em i kaikai gras olsem ol bulmakau. Na wara bilong nait i save pundaun long en. Na bihain em i save olsem, God Antap Tru i bosim olgeta manmeri. Long laik bilong em yet, em i save mekim ol man i kamap king.
22 “Yu 2 Sto 33.23, 36.12 pikinini bilong Nebukatnesar na yu save pinis long ol dispela samting. Tasol yu no bin daunim yu yet. Nogat. 23 Yu bin ting long litimapim nem bilong yu yet, na long daunim nem bilong Bikpela bilong heven. Yu bin tokim ol wokman na ol i bringim ol kap papa bilong yu i bin kisim long haus bilong God, na yu wantaim ol bikman bilong yu na ol meri tru bilong yu na ol namba 2 lain meri bilong yu, yupela olgeta i bin dring wain long ol dispela kap. Na yupela i bin litimapim nem bilong ol god ol man i bin wokim long gol na long silva na long bras na long ain na long diwai na long ston. Ol dispela god i no save lukluk na i no save harim toktok na i no save long wanpela samting. God wanpela tasol i save bosim laip bilong yu na olgeta samting yu save mekim. Tasol yu no save litimapim nem bilong en. 24 Olsem na God i bin salim han i kam raitim dispela tok.
25 “Dispela tok i olsem, ‘Kaunim, Kaunim, Skelim, Brukim.’ 26 Na as bilong dispela tok ‘Kaunim’ i olsem. God i kaunim pinis hamas de bai yu stap king. Nau em i las de bilong yu. 27 Dispela tok ‘Skelim’ i olsem. God i skelim pinis pasin bilong yu, na skel bilong en i soim olsem yu no save mekim gutpela pasin. 28 Na dispela tok ‘Brukim’ i olsem. God i brukim pinis kantri bilong yu na em i tilim hap i go long ol Midia na hap i go long ol Persia.”* Long tok Aram, dispela tok “Brukim” i klostu wankain olsem nem bilong kantri Persia. 29 King Belsasar i harim dispela tok, orait em i tokim ol man long putim retpela laplap bilong king long Daniel na putim sen gol long nek bilong en. Na king i mekim Daniel i kamap namba 3 ofisa bilong gavman bilong en. 30 Orait long dispela nait tasol ol Midia i kam kilim i dai Belsasar, king bilong ol Babilon. 31 Na Darius bilong Midia i kamap king na i bosim dispela kantri. Darius i gat 62 krismas long taim em i kamap king bilong Babilon.

5:22: 2 Sto 33.23, 36.12

*5:28: Long tok Aram, dispela tok “Brukim” i klostu wankain olsem nem bilong kantri Persia.