Sapta 4
Namba 2 driman bilong Nebukatnesar
King Nebukatnesar i salim tok i go long ol manmeri bilong olgeta kantri na bilong olgeta lain na bilong olgeta tok ples. Tok bilong en i olsem, “Yupela olgeta i ken i stap gut. Nau mi laik tokim yupela long ol bikpela samting God Antap Tru i bin soim mi. God i save soim yumi olkain bikpela samting tru. Na em yet i strongpela tru. Em bai i stap king oltaim oltaim. Mi Nebukatnesar, mi sindaun isi long haus bilong mi na mi lukim ol wok bilong mi i kamap gutpela tumas na mi gat planti samting, na mi amamas i stap. Tasol wanpela nait mi driman na mi pret nogut tru. Orait mi tokim olgeta saveman bilong Babilon long ol i mas i kam na autim as bilong driman long mi. Olsem na olgeta kain saveman i kam. Mi tokim ol long dispela driman, tasol ol i no inap autim as bilong en. Bihain Daniel i kam. Mi bin givim nem Beltesasar long en, dispela em nem bilong god bilong mi. Ol strongpela god i bin givim tingting long Daniel, olsem na mi tokim em long driman bilong mi. Mi tokim em olsem, ‘Beltesasar, hetman bilong ol saveman, mi save ol strongpela god i bin givim tingting long yu na i no gat wanpela samting i hait long yu. Orait harim driman bilong mi nau, na yu mas autim as bilong en.
10 “ ‘Taim mi slip, mi bin driman olsem. Mi lukim wanpela longpela diwai i sanap namel long olgeta hap graun. 11 Em i kamap bikpela na het bilong en i go antap tru long skai, inap long olgeta man bilong olgeta hap graun i ken lukim. 12 Dispela diwai i gat planti gutpela lip na i save karim planti pikinini, inap olgeta man na animal i ken kaikai. Ol wel animal i save kam malolo long as bilong en, na ol pisin i save wokim haus long han bilong en, na olgeta kain samting i save kaikai pikinini bilong en. 13 Mi tingting yet long dispela driman, na mi lukim wanpela ensel i kam daun long heven, em wanpela bilong ol ensel i save was long ol samting. 14 Em i singaut strong olsem, “Katim dispela diwai bai i pundaun. Na katim ol han bilong en, na rausim ol lip, na tromoi ol pikinini bilong en i go nabaut. Rausim ol animal i stap aninit long dispela diwai na ol pisin i stap long ol han bilong en. 15 Tasol larim as bilong en i stap long graun namel long ol gras, na kisim wanpela bikpela ring ain na bras na putim long as bilong en. Larim wara bilong nait i pundaun antap long en na larim em i painim gras olsem ol animal. 16 Em i no inap tingting moa olsem ol man, tasol em bai i tingting olsem ol animal inap long 7-pela yia. 17 Ol ensel i save was long ol samting, ol i bin tok long ol dispela samting i mas kamap, bilong olgeta man i ken save, God Antap Tru i bosim olgeta manmeri. Long laik bilong em yet, em i save makim ol man i kamap king, maski ol i gat biknem o ol i man nating.” ’
18 “Na mi tokim Daniel moa olsem, ‘Mi tokim yu pinis long driman bilong mi. Orait Beltesasar, nau yu mas tokim mi long as bilong dispela driman, long wanem, i no gat wanpela saveman bilong mi inap tokim mi long en. Yu tasol inap, long wanem, ol strongpela god i bin givim tingting long yu.’ ”
Daniel i autim as bilong driman
19 “Daniel i save pinis long as bilong driman, olsem na em i no amamas long autim long king.* Dispela tok i stat long 4.19 na i go inap long 4.33, em i wanpela hap bilong tok King Nebukatnesar i bin salim i go long ol manmeri (lukim 4.1). Tasol long dispela hap king yet i no stori long ol samting i bin kamap long en. Tasol king i tokim em olsem, ‘Beltesasar, yu no ken larim dispela driman na as bilong en i mekim yu i bel hevi.’ Orait Beltesasar i tok, ‘King, mi no laik bai ol samting dispela driman i tok long en i ken kamap long yu. Mi laik bai ol i ken kamap long ol birua bilong yu tasol. 20 Yu bin lukim wanpela bikpela diwai. Het bilong en i go antap tru long skai, na olgeta man long graun i lukim. 21 Em i gat ol gutpela lip tasol, na i gat planti pikinini, inap long olgeta man na animal i kaikai. Ol wel animal i save kam malolo aninit long en, na ol pisin i save wokim haus long han bilong en.
22 “ ‘King, dispela diwai i makim yu tasol. Yu gat biknem tru long ai bilong olgeta manmeri, na long strong bilong yu, yu save bosim ol manmeri bilong olgeta hap bilong graun. 23 Na yu bin lukim wanpela bilong ol ensel i save was long ol samting i kam daun long heven na i tok, “Katim dispela diwai na bagarapim, tasol larim as bilong en i stap long graun namel long ol gras. Na kisim wanpela bikpela ring ain na bras na putim long as bilong en. Larim wara bilong nait i pundaun antap long en na larim em i stap wantaim ol animal inap long 7-pela yia.”
24 “ ‘King, as bilong dispela driman i olsem. God Antap Tru i tok long samting bai i kamap long yu. 25 Yu bai lusim ples bilong ol manmeri, na bai yu go i stap wantaim ol wel animal. Bai yu kaikai gras olsem ol bulmakau, na bai yu slip ausait, na wara bilong nait bai i pundaun antap long yu inap long 7-pela yia. Yu bai i stap olsem, inap yu save olsem God Antap Tru i bosim olgeta manmeri. Long laik bilong em yet, em i save makim ol man i kamap king. 26 Yu harim ensel i tok long larim as bilong diwai i stap yet long graun. As bilong dispela i olsem. Taim yu save gut olsem, God wanpela tasol i save bosim olgeta samting bilong graun, orait bai yu kamap king gen. 27 Na long taim yu kamap king gen, Sampela man i ting dispela lain i no tok long taim Nebukatnesar i kamap king gen. Ol i ting Daniel i tok, sapos king i mekim gutpela pasin nau, orait ol dispela samting nogut i no inap kamap long en. mi laik bai yu mekim olsem nau mi tokim yu. Yu no ken mekim sin moa. Yu mas mekim stretpela pasin tasol, na yu mas marimari long ol manmeri i sot long ol samting. Sapos yu mekim olsem, orait bai yu ken i stap gut na olgeta samting yu mekim bai i kamap gutpela tasol.’
28 “Na bihain, dispela olgeta samting i kamap long King Nebukatnesar olsem Daniel i bin tok. 29 12-pela mun i go pinis, orait long wanpela de king i wokabaut long veranda i stap antap long haus bilong en long Babilon. 30 Na em i tok olsem, ‘Man, Babilon em i bikpela taun na i nambawan tru. Long strong bilong mi yet, mi bin kirapim dispela taun, bilong soim bikpela strong na biknem bilong mi long olgeta lain manmeri.’ 31 Em i toktok yet na em i harim wanpela tok i kam long heven. Dispela tok i olsem, ‘King Nebukatnesar, yu harim tok bilong mi. Dispela kantri yu save bosim, nau bai mi rausim long han bilong yu. 32 Na bai ol i rausim yu na yu no ken i stap moa wantaim ol manmeri. Bai yu go i stap wantaim ol wel animal tasol. Yu bai kaikai gras olsem ol bulmakau, inap long 7-pela yia. Bai yu stap olsem inap yu save olsem God Antap Tru i bosim olgeta manmeri. Long laik bilong em yet, em i save mekim ol man i kamap king.’
33 “Na kwiktaim tumas ol dispela samting i kamap long Nebukatnesar olsem ensel i tok. Ol i rausim em namel long ol manmeri na em i kaikai gras olsem bulmakau. Wara bilong nait i pundaun long skin bilong en. Na gras bilong en i kamap longpela olsem tarangau, na kapa bilong pinga bilong en i kamap longpela olsem pinga bilong pisin.”
Nebukatnesar i litimapim nem bilong God
34 “Taim 7-pela yia i pinis, orait mi Nebukatnesar, mi lukluk i go antap long skai na tingting bilong mi i kamap gutpela gen. Na mi amamas long God Antap Tru. God i stap oltaim oltaim, olsem na mi litimapim nem bilong em moa yet. Na mi tok olsem, God bai i stap king oltaim oltaim. 35 Em i lukim ol man bilong graun i olsem samting nating. Ol ensel long heven na ol man long graun i stap aninit long en, na em i bosim ol. Taim em i laik mekim wanpela samting, i no gat wanpela man inap long pasim em. Na i no gat wanpela man inap long askim em olsem, ‘Yu laik mekim wanem samting?’
36 “Long taim mi mekim dispela tok, orait wantu tingting bilong mi i kamap gutpela gen, na mi kisim biknem bilong mi gen, na mi kisim strong bilong lukautim dispela kantri bipo mi bin bosim. Ol man i save givim gutpela tingting long mi na ol bikman bilong mi, ol i kam i stap wantaim mi gen. Na mi stap king gen na mi gat biknem tru, i winim dispela biknem mi bin i gat bipo.
37 “Nau mi Nebukatnesar, mi amamas long king bilong heven na mi litimapim nem bilong en na givim biknem long em. Olgeta samting em i save mekim ol i gutpela na stretpela tasol, na em i save daunim ol man i laik litimapim nem bilong ol yet.”

*4:19: Dispela tok i stat long 4.19 na i go inap long 4.33, em i wanpela hap bilong tok King Nebukatnesar i bin salim i go long ol manmeri (lukim 4.1). Tasol long dispela hap king yet i no stori long ol samting i bin kamap long en.

4:27: Sampela man i ting dispela lain i no tok long taim Nebukatnesar i kamap king gen. Ol i ting Daniel i tok, sapos king i mekim gutpela pasin nau, orait ol dispela samting nogut i no inap kamap long en.