Sapta 3
Nebukatnesar i tokim ol manmeri long lotu long piksa bilong man
Nebukatnesar i tok na ol i kisim gol na wokim wanpela piksa bilong man. Longpela bilong dispela piksa em inap 27 mita, na bikpela bilong en inap 3 mita. Na ol i putim dispela piksa long ples stret ol i kolim Dura long provins Babilon. Ol i putim pinis, orait king i tok long olgeta ofisa bilong gavman bilong en i mas i kam bung. Orait ol hetman na ol namba wan na namba 2 kiap, na ol man bilong bosim mani, na ol jas na ol arapela ofisa bilong ol provins, ol i kam bung. Na king i tokim ol long lotu long dispela piksa bilong man ol i wokim long gol. Na olgeta dispela bikman bilong gavman i bung long ples piksa i stap long en bilong mekim lotu.
Orait wanpela man bilong autim tok bilong gavman i singaut strong olsem, “Yupela manmeri bilong olgeta kantri na bilong olgeta lain na bilong olgeta tok ples. Yupela bai i harim biugel i krai wantaim ol arapela kain musik. Orait taim yupela i harim dispela musik, yupela i mas brukim skru na lotu long dispela piksa King Nebukatnesar i bin sanapim. Sapos wanpela man i no brukim skru na lotu long piksa, wantu bai mipela i kisim em na tromoi em i go daun insait long bikpela stov i gat paia i hat tumas.” Olsem na taim ol i harim musik, ol man bilong olgeta kantri na bilong olgeta lain na bilong olgeta tok ples, ol i brukim skru na lotu long dispela piksa King Nebukatnesar i bin sanapim.
Ol i kotim tripela man bilong Juda
King i tok pinis olsem, olgeta man i mas lotu long dispela piksa, orait sampela man bilong Babilon i kam long king na i kotim tripela man bilong Juda. Ol i tokim king olsem, “Bikman, yu ken i stap gut oltaim. 10 King, yu bin mekim lo olsem. Taim ol i mekim musik, olgeta manmeri i mas brukim skru na lotu long dispela piksa yu bin sanapim. 11 Na sapos wanpela man i no bihainim dispela lo, bai yu tromoi em i go daun long bikpela paia. 12 Tasol dispela tripela Juda, Satrak na Mesak na Abetnego, em yu bin makim ol bilong bosim Babilon, ol i sakim tok bilong yu. Ol i no save lotu long ol god bilong yu, na tu ol i no brukim skru long piksa yu bin sanapim.”
13 King i harim dispela tok na em i kros nogut tru na i tok ol i mas bringim dispela tripela man i kam long em. 14 Tripela i kamap pinis na king i askim ol olsem, “Satrak na Mesak na Abetnego, ol i tok yupela i no save lotu long ol god bilong mi na tu yupela i no brukim skru long piksa mi bin sanapim. Em i tru, a? 15 Orait Kis 32.32, 2 Kin 18.35 taim yupela i harim musik, yupela i mas brukim skru na lotu long dispela piksa. Na sapos yupela i no mekim olsem, nau tasol bai mi tokim ol man na bai ol i tromoi yupela i go long bikpela paia. Na wanem god inap helpim yupela na kisim bek yupela?”
16 Orait Satrak na Mesak na Abetnego i tok, “King, mipela i no gat tok long dispela samting yu laik mekim long mipela. 17 Mipela i save lotu long God tru. Sapos yu mekim long mipela olsem yu tok, orait God bilong mipela em inap long helpim mipela long abrusim paia na strong bilong yu, na em bai i helpim mipela. 18 Tasol sapos em i no helpim mipela, maski, mipela i no inap lotu long ol god bilong yu, na tu mipela i no inap brukim skru long dispela piksa gol yu bin sanapim.”
Ol i tromoi Satrak na Mesak na Abetnego i go long paia
19 Nebukatnesar i harim dispela tok, orait em i belhat moa yet long Satrak na Mesak na Abetnego na ai bilong en i ret nogut tru. Na em i tokim ol wokman bilong en long mekim paia i kamap hat nogut tru. Bipo ol i no save mekim paia i kamap hat olsem. 20 Na em i tokim ol strongpela soldia long pasim Satrak na Mesak na Abetnego long baklain na tromoi tripela i go long paia. 21 Olsem na ol i pasim tripela wantaim klos bilong ol na tromoi ol i go daun long bikpela paia. 22 King i bin tok na ol i mekim dispela paia i kamap hat tru, olsem na taim ol soldia i kisim dispela tripela Juda i go na tromoi ol long paia, paia i kukim ol soldia na ol i dai. 23 Olsem na Satrak na Mesak na Abetnego i pundaun namel long paia. Na dispela baklain ol i bin pasim ol long en, em i stap olsem yet.
24 Nebukatnesar i lukim ol na wantu em i kirap nogut na i sanap. Na em i askim ol man i save givim gutpela tingting long en olsem, “Yumi bin pasim tripela man na tromoi ol long paia, o nogat?” Na ol i tokim em, “Yes, bikman, yumi bin mekim olsem.” 25 Orait em i tok, “Olsem wanem na mi lukim 4-pela man i wokabaut insait long paia? Na dispela baklain yumi bin pasim ol long en, em i no moa i stap long skin bilong ol. Na paia tu i no kukim ol. Na namba 4 man i luk olsem wanpela god.”
Paia i no kukim Satrak na Mesak na Abetnego
26 Orait Nebukatnesar i go klostu long dua bilong stov na i singaut olsem, “Satrak na Mesak na Abetnego, yupela wokman bilong God Antap Tru, yupela kam ausait.” Orait ol i lusim paia na i kam ausait. 27 Na ol bikman bilong king ol i kam klostu bilong lukim dispela tripela Juda paia i no bin kukim ol. Na ol i lukim olsem paia i no bin kukim gras bilong ol na klos bilong ol, na smel bilong smok tu i no i stap long skin bilong ol. 28 Na king i tok, “Yumi olgeta i mas litimapim nem bilong God bilong Satrak na Mesak na Abetnego. Em i salim ensel bilong en na i helpim dispela tripela man i save lotu na bilip long em. Ol i sakim lo bilong mi na ol i no pret long i dai. Na ol i no lotu long narapela god. Nogat. Ol i lotu tasol long God bilong ol yet. 29 I no gat wanpela god inap long helpim ol manmeri bilong en olsem dispela God bilong Satrak na Mesak na Abetnego i bin helpim tripela. Olsem na nau mi laik mekim dispela tok. I tambu tru long ol man i tok bilas long dispela God. Sapos ol man bilong wanem kantri o wanem lain o wanem tok ples i mekim olsem, orait bai mi brukim nabaut bodi bilong ol na bai ol i dai. Na bai mi mekim haus bilong ol i kamap pipia nating.”
30 King i tok pinis, orait em i givim Satrak na Mesak na Abetnego nupela wok long provins Babilon, i winim wok ol i bin mekim bipo.

3:15: Kis 32.32, 2 Kin 18.35