Sapta 18
Hesekia i kamap king bilong Juda
(2 Stori 29.1-2 na 31.1)
Long namba 3 yia bilong Hosia, pikinini man bilong Ela, i stap king bilong Israel, Hesekia, pikinini man bilong Ahas, i kamap king bilong Juda. Em i gat 25 krismas long taim em i kamap king, na em i stap king long Jerusalem inap 29 yia. Mama bilong en, em Abiya, pikinini meri bilong Sekaraia. Hesekia i mekim gutpela pasin long ai bilong Bikpela, olsem tumbuna bilong en, King Devit i bin mekim. Na Nam 21.9 Hesekia i bagarapim ol ples bilong lotuim ol giaman god na em i brukim ol pos ston i gat piksa bilong ol giaman god na katim ol pos diwai i gat piksa bilong god meri Asera. Na tu em i kisim dispela snek bras bipo Moses i bin wokim, em ol i kolim Nehustan, na em i brukim liklik liklik. Long wanem, ol manmeri i save kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel bilong lotu long dispela snek. Hesekia i bilip strong long God, Bikpela bilong ol Israel. I no gat wanpela king bilong Juda i bin bilip strong long God olsem Hesekia. Bilip bilong en i winim bilip bilong ol king i stap paslain long em na bilong ol king i kamap bihain long em. Em i pas tru long Bikpela na oltaim em i no lusim Bikpela. Nogat. Em i bihainim gut olgeta lo Bikpela i bin givim long Moses. Olsem na Bikpela i stap wantaim Hesekia na i helpim em, na olgeta samting em i mekim, i kamap gutpela. Hesekia i no laik tru long king bilong Asiria i bosim ol Juda, olsem na em i no moa i stap aninit long dispela king. Na tu Hesekia wantaim ol soldia bilong en i go long kantri Filistia na i pait long ol Filistia long olgeta taun na long ol ples nabaut. Na ol i winim ol Filistia i go inap long taun Gasa wantaim ol ples i stap klostu long en.
Long namba 4 yia bilong Hesekia i stap king bilong Juda, em i olsem namba 7 yia bilong Hosia i stap king bilong Israel. Na long dispela yia, King Salmaneser bilong Asiria wantaim ol ami bilong en i kam pait long ol Israel. Ol i banisim taun Samaria na ol i pait long kisim taun. 10 Ol i banisim taun i stap inap tripela yia, na bihain ol Asiria i winim ol Samaria na i kisim taun. Dispela em i namba 6 yia bilong Hesekia i stap king na namba 9 yia bilong Hosia i stap king. 11 Na king bilong Asiria i kisim ol Israel i go long Asiria, na putim sampela i stap long taun Hala na putim sampela i stap klostu long wara Habor long distrik Gosan, na sampela i stap long ol taun bilong kantri Midia.
12 Ol dispela hevi i kamap long ol Israel, long wanem, ol i bin sakim tok bilong God, Bikpela bilong ol, na ol i brukim dispela kontrak Bikpela i bin mekim wantaim ol na ol i kalapim olgeta lo Moses, wokman bilong Bikpela, i bin givim long ol. Ol i no harim tok bilong Bikpela na bihainim ol lo bilong em.
Ol Asiria i traim long kisim taun Jerusalem
(2 Stori 32.1-19 na Aisaia 36.1-22)
13 Long namba 14 yia bilong Hesekia i stap king, King Senakerip bilong Asiria wantaim ol soldia bilong en i kam pait long ol Juda na i winim ol na i kisim olgeta taun i gat strongpela banis. Tasol ol i no kisim Jerusalem yet. 14 Senakerip i stap long taun Lakis, na Hesekia i salim tok long em olsem, “Mi bikhet long yu na mi gat asua. Tasol mi laik bai yu pinis long pait long mi na yu lusim kantri bilong mi. Sapos yu mekim olsem, orait bai mi givim yu wanem samting yu askim mi long en.” Orait Senakerip i tokim Hesekia long givim em 10,000 kilogram silva na 1,000 kilogram gol. 15 Olsem na Hesekia i kisim olgeta silva i stap long haus bilong Bikpela na i stap long rum mani bilong haus king, na em i salim olgeta i go long Senakerip. 16 Na tu em i rausim olgeta gol long ol dua bilong haus bilong Bikpela na long ol pos i stap arere long ol dua. Em yet i bin tokim ol wokman na ol i bin pasim dispela gol long ol dua na long ol pos. Tasol nau em i kisim dispela gol na salim i go long King Senakerip. 17 Senakerip i kisim ol dispela gol na silva, tasol em i salim ol tripela namba wan ofisa bilong ami bilong en wantaim bikpela lain soldia, na ol i lusim Lakis na i go long Jerusalem. Ol i go kamap long Jerusalem, orait ol i stap klostu long baret bilong bringim wara long Raunwara Antap i go long Jerusalem. Dispela baret i stap klostu long bikrot i go long ples bilong wokim laplap.
18 Orait ol Asiria i salim tok long King Hesekia long em i mas i kam. Tasol em i salim tripela ofisa bilong em long go lukim ol Asiria. Em i salim Eliakim, pikinini bilong Hilkia, em man i save bosim haus king, na Sepna, kuskus bilong king, na Joa pikinini man bilong Asap, em man i save raitim stori bilong olgeta samting king i mekim. 19 Taim tripela i kamap long ol Asiria, wanpela bilong ol ofisa bilong ami bilong Asiria i tok strong long ol olsem, “Yupela go givim Hesekia dispela tok bilong strongpela king, em king bilong Asiria. Em i tok olsem, Hesekia, yu gat wanem kain strong na yu no laik i stap aninit long mi. 20 Yu ting ol toktok nating i gat strong bilong winim pait, a? Yu bin bikhet long mi. Yu tingim husat bai i kam helpim yu na yu bin bikhet long mi? 21 Mi save, yu lukluk long kantri Isip na yu wet long em i helpim yu long pait. Tasol mi tokim yu, Isip i olsem wanpela stik pitpit i bruk pinis. Sapos yu kisim na holim olsem stik bilong wokabaut, orait bai hap pitpit i sutim han bilong yu. Pasin bilong king bilong Isip i wankain tru olsem dispela stik pitpit. Olsem na em i no inap i kam helpim yu long taim bilong pait. 22 Tasol sapos yu tok, yupela ol Israel i bilip long God, Bikpela bilong yupela, na em bai i helpim yupela, ating em tu i no inap. Long wanem, Hesekia, yu bin bagarapim ol ples lotu bilong em na ol alta i stap nabaut. Na yu bin tokim ol Juda na Jerusalem long ol i mas kam long Jerusalem na lotu long dispela wanpela alta tasol.
23 “Na king bilong mi i gat narapela tok moa. Hesekia, king bilong mi inap givim yu 2,000 hos, sapos yu inap long painim 2,000 soldia bilong sindaun long ol na pait. Tasol mi save, yu yet yu no gat kain man olsem i stap. 24 Na yu save ting ol soldia bilong Isip bai i kam wantaim ol hos na karis na bai ol i helpim yu long pait. Tasol nogat tru, ol i no inap i kam. Olsem na yu no gat strong inap long daunim wanpela liklik lain soldia bilong mipela. 25 Yu ting mi kam long tingting bilong mi yet long pait long kantri bilong yu na bagarapim, a? Nogat tru. Bikpela yet i bin tokim mi long kam bagarapim dispela kantri.” 26 Eliakim na Sepna na Joa i harim dispela tok, orait ol i tokim dispela ofisa bilong ol Asiria olsem, “Yu mas toktok long mipela long tok ples bilong ol Siria, long wanem, mipela i save long dispela tok ples. Yu no ken toktok long tok Hibru, nogut dispela ol lain i sanap antap long banis bilong taun i harim tok bilong yu.”
27 Tasol dispela ofisa i bekim tok olsem, “King bilong mi i no bin salim mi long givim dispela tok long yupela wantaim king bilong yupela tasol. Nogat. Ol lain i sanap long banis, ol tu i mas harim dispela tok. Long wanem, sapos pait i kamap, na mipela i banisim Jerusalem, orait bai taim nogut i kamap long yupela olgeta. Na dispela lain i sanap long banis bai i sot tru long kaikai na bai ol i kaikai pekpek na dring pispis bilong ol yet, olsem yupela tu.”
28 Orait na dispela ofisa bilong Asiria i lukluk i go long ol lain i stap antap long banis na i singaut bikmaus long tok Hibru olsem, “Yupela putim yau gut long tok bilong strongpela king, em king bilong Asiria. 29 Em i tok olsem, ‘Yupela i no ken larim Hesekia i giamanim yupela. Hesekia i no inap helpim yupela long winim mi na bai yupela i stap gut. 30 Yupela i no ken harim tok gris bilong Hesekia na yupela i bilip olsem Bikpela bai i helpim yupela na mipela Asiria i no inap winim yupela na kisim taun Jerusalem. 31 Yupela i no ken harim tok bilong Hesekia na tingting moa long pait long mi. Sapos yupela i laik i stap gut na dring wara long ol hul wara bilong yupela na kaikai pikinini bilong ol diwai wain na bilong ol diwai fik long ol gaden bilong yupela yet, orait yupela i mas larim mi i kisim taun bilong yupela. 32 Na bai yupela i stap gut inap long taim mi kam na kisim yupela i go long narapela kantri i wankain olsem kantri bilong yupela yet. Dispela kantri i gat planti ol gaden wain na planti ol gaden wit bilong wokim bret. Na em i gat ol diwai oliv na hani tu.
“ ‘Sapos yupela i bihainim tok bilong mi, bai yupela i stap gut na bai yupela i no dai. Hesekia i save giamanim yupela na i tok, Bikpela bai i helpim yupela long winim mipela. Tasol yupela i no ken bilipim tok bilong Hesekia. 33 Yupela i ting ol god bilong ol arapela lain i bin helpim ol na ol i winim mipela ol Asiria long pait, a? Nogat tru. 34 Long taim mipela i bin i go pait long taun Hamat na Arpat na Sefarvaim na Hena na Iva, ol god bilong ol i stap we na ol i no bin helpim ol? Na long taim mipela i go pait long Samaria, ol god bilong Samaria i bin helpim ol na daunim mipela? Nogat tru. 35 Mipela i bin pait long planti kantri, em ol i gat planti god i stap. Tasol i no gat wanpela god i helpim kantri bilong em na mipela i lus long pait. Olsem na bilong wanem yupela Jerusalem i ting Bikpela bai i helpim yupela, na mipela i no inap winim yupela?’ ”
36 Dispela ofisa bilong Asiria i pinisim ol toktok bilong em, tasol ol lain i stap antap long banis i pasim maus tasol na i no bekim wanpela tok, long wanem, King Hesekia i bin tambuim ol long ol i no ken bekim tok bilong ol Asiria. 37 Tasol tok bilong dispela ofisa bilong Asiria i mekim Eliakim na Sepna na Joa i bel hevi tru. Olsem na ol i brukim klos bilong ol na ol i go tokim Hesekia long olgeta tok bilong dispela ofisa.

18:4: Nam 21.9