Sapta 34
God bai i bagarapim kantri Idom
Kam, yupela ol manmeri bilong olgeta hap bilong graun. Yupela kam bung na harim dispela tok. Graun na olgeta samting i stap long en, yupela tu i mas putim yau. Bikpela i belhat tru long olgeta kantri na long ol soldia bilong ol, na em i tok pinis bai olgeta bilong ol i mas dai. Na bodi bilong ol, bai ol man i no inap planim. Nogat. Bai ol i stap sting nabaut long graun na ples bai i smel nogut tru. Na blut bilong ol bai i pulap long ol maunten. San Mt 24.29, Mk 13.25, Lu 21.26, 2 Pi 3.10, KTH 6.13-14 na mun na ol sta bai i pundaun na pinis olgeta. Na skai bai i kamap olsem pepa ol man i raunim na pasim. Olgeta sta samting i save lait antap long skai bai i pundaun olsem ol lip bilong diwai wain i drai na i pundaun long graun na olsem pikinini bilong diwai fik i drai na i pundaun.
Bikpela Ais 63.1-6, Jer 49.7-22, Ese 25.12-14, 35.1-15, Amo 1.11-12, Mal 1.2-5, Oba 1.1 i tok olsem, “Belhat bilong mi, mi putim long bainat bilong mi, na bainat i skrap tru long lusim heven na i go kilim ol Idom, em ol dispela lain mi tok pinis long bagarapim. Na nau mi salim em i go bilong kilim ol.” Orait na blut na gris bilong ol Idom bai i karamapim bainat bilong Bikpela olgeta, olsem blut na gris bilong ol sipsip na meme ol man i kilim bilong mekim ofa i save karamapim han bilong ol man i mekim ofa. Bikpela bai i kilim bikpela lain manmeri tru long taun Bosra long kantri Idom. I olsem em yet i laik mekim bikpela ofa. Bikpela bai i kilim tu olkain strongpela wel bulmakau, na blut na gris bilong ol bai i kapsait na karamapim graun bilong kantri Idom. Dispela samting i kamap, long wanem, Bikpela i makim pinis taim bilong mekim save long ol birua i wok long daunim Jerusalem, taun bilong en.
Ol wara bilong kantri Idom bai i kamap olsem kolta, na ol das bai i kamap olsem hatpela ston, na graun bilong Idom bai i paia olsem kolta i paia. 10 Dispela KTH 14.11, 19.3 paia bai i no inap pinis. Nogat. Em bai i lait strong long olgeta de na nait na smok bai i kamap oltaim. Na graun bilong Idom bai i stap nating oltaim na i no gat man bai i go moa long dispela hap. 11 Na em bai i kamap olsem ples bilong ol tarangau na bilong ol kotkot na bilong ol pisin bilong nait tasol. God bai i pinisim olgeta samting bilong ol Idom na mekim graun bilong ol Idom i stap nating, olsem long taim bipo yet em i bin wokim graun na graun i bin i stap nating. 12 Olgeta ol bikman na ol hetman bilong ol bai i no i stap moa, olsem na bai i no gat king moa i bosim dispela kantri. 13 Ol rop na gras i gat nil bai i karamapim na banisim haus king na ol arapela haus bilong ol. Na ol weldok bai i kam i stap na singaut long dispela hap na ol muruk bai i slip long ol dispela haus. 14 Na ol wel animal bilong ples wesan nating bai i kam bung long dispela hap. Na ol wel meme tu bai i kam i stap na singaut nabaut, na dispela masalai meri i save raun long nait, em bai i kam na painim ples bilong slip long dispela hap. 15 Ol pisin bilong nait bai i wokim ol haus na putim ol kiau bilong ol long dispela hap, na bai ol i opim wing bilong ol na i stap was long ol yangpela pikinini bilong ol. Na ol tarangau man wantaim ol tarangau meri, ol tu bai i kam i stap.
16 Lukluk insait long buk bilong Bikpela na bai yu ritim tok bilong ol dispela samting i stap. Olgeta animal o pisin samting dispela buk i tok long en, ol bai i kam i stap long graun bilong kantri Idom. I no gat wanpela bilong ol bai i no kamap, long wanem, Bikpela yet i tok long ol i mas kam. Spirit bilong em bai i bungim ol na bringim ol i kam.* Tok Hibru bilong dispela lain i no klia tumas. 17 Bikpela yet bai i makim wan wan hap graun bilong Idom na tilim long ol, na bai ol i stap oltaim long ol dispela hap Bikpela i makim bilong ol.

34:4: Mt 24.29, Mk 13.25, Lu 21.26, 2 Pi 3.10, KTH 6.13-14

34:5: Ais 63.1-6, Jer 49.7-22, Ese 25.12-14, 35.1-15, Amo 1.11-12, Mal 1.2-5, Oba 1.1

34:10: KTH 14.11, 19.3

*34:16: Tok Hibru bilong dispela lain i no klia tumas.