Sapta 4
Ol i lotu long God long heven
Bihain KTH 1.1, 1.10, 1.19, 11.12, 22.6 mi lukluk gen na long heven mi lukim wanpela dua i op i stap. Na maus bilong dispela man, bipo mi harim em i singaut strong long mi olsem krai bilong biugel, nau em i tok olsem, “Yu kam antap hia, na bai mi soim yu olgeta samting i mas kamap bihain.” Na Sng 47.8, Ais 6.1, Jer 17.12, KTH 4.9, 17.3, 21.10 Ese 1.26-28, 10.1 wantu tasol Holi Spirit i kamap strong long mi, na long heven mi lukim wanpela sia king i stap, na wanpela Man* Dispela Man Jon i lukim i sindaun i stap long sia king, em God tasol. Tasol long dispela hap Jon i no kolim em stret olsem, em God. Bihain tasol, long sapta 7 lain 10, i gat tok long “God i save sindaun long sia king.” Tasol Jon i no tok, God i luk olsem man. Nogat. Taim em i tok piksa long God, em i tok long ol bikpela lait na ol kain kain kala tasol. i sindaun i stap long dispela sia. Dispela Man i lait olsem ston jaspa na retpela ston konilian. Wanpela renbo i raunim sia king, na mi lukim dispela renbo i lait olsem grinpela ston emeral. I KTH 3.18, 6.11, 11.16, 19.14 gat 24 sia i raunim dispela sia king, na 24 hetman i sindaun i stap long ol dispela sia. Ol dispela hetman i putim longpela waitpela klos, na ol i gat ol hat gol olsem ol hat king i stap long het bilong ol. Long Kis 19.16, Ese 1.13, Sek 4.2, KTH 1.4, 8.5, 11.19, 16.18 sia king mi lukim lait bilong klaut i sut i go nabaut, na mi harim bikpela nois i kamap na klaut i pairap. Long pes bilong sia 7-pela bombom i lait i stap. Dispela ol bombom em ol 7-pela spirit bilong God. Long Ese 1.5-10, 1.22, KTH 15.2 Ese 1.5-10, 10.14 pes bilong sia king i gat wanpela samting i stap, em i olsem bikpela solwara ol i bin wokim long glas, na em i klia tru.
Na 4-pela samting i stap laip ol i sanap i stap long ol 4-pela sait bilong sia king. Dispela 4-pela samting i stap laip ol i gat planti ai i karamapim olgeta hap bilong bodi bilong ol, em long baksait tu. Namba wan samting i stap laip em i olsem laion. Namba 2 samting i stap laip em i olsem bulmakau man. Namba 3 samting i stap laip em i gat pes olsem pes bilong man. Na namba 4 samting i stap laip em i olsem wanpela bikpela tarangau i flai i stap. Dispela Ais 6.2-3, Ese 1.18, 10.12, KTH 1.4, 1.8 4-pela samting i stap laip, olgeta wan wan i gat 6-pela wing. Na planti ai i karamapim bodi bilong ol, na i stap aninit long ol wing tu. Na long san na long nait ol i save tok olsem, “Bikpela, em God I Gat Olgeta Strong, em i holi, em i holi, em i holi. Bipo em i stap, na nau em i stap, na bihain bai em i kam.” Ol i no save malolo long mekim dispela tok.
Dispela Dan 4.34, 6.26, 12.7, KTH 1.18, 4.2, 4.10, 5.14, 15.7 ol samting i stap laip, ol i save amamas long dispela Man i sindaun long sia king bilong en na i stap laip oltaim oltaim. Na ol i litimapim nem bilong en na ol i tenkyu long em. Na olgeta taim ol 4-pela samting i stap laip ol i mekim olsem, 10 orait KTH 4.4, 4.9, 5.1, 5.7-8, 5.13-14, 6.16, 7.15, 19.4, 21.5 dispela 24 hetman ol i save brukim skru long pes bilong dispela Man i sindaun i stap long sia king. Na ol i save lotu long em, em Man bilong i stap oltaim oltaim. Ol i save kisim ol hat gol bilong ol na tromoi ol i go pundaun klostu long pes bilong sia king, na ol i save singim song olsem,
11 “Bikpela, Ap 17.24, Ef 3.9, Kl 1.16, KTH 5.12, 10.6 yu God bilong mipela.
Yu tasol yu stap antap tru
na inap tru long olgeta man
i ken amamas long yu
na litimapim nem bilong yu
na i stap aninit long strong bilong yu.
Long wanem, yu bin wokim
olgeta samting.
Long laik bilong yu yet
yu bin mekim olgeta samting
i kamap,
na nau dispela olgeta samting
i stap.”

4:1: KTH 1.1, 1.10, 1.19, 11.12, 22.6

4:2: Sng 47.8, Ais 6.1, Jer 17.12, KTH 4.9, 17.3, 21.10

4:2: Ese 1.26-28, 10.1

*4:2: Dispela Man Jon i lukim i sindaun i stap long sia king, em God tasol. Tasol long dispela hap Jon i no kolim em stret olsem, em God. Bihain tasol, long sapta 7 lain 10, i gat tok long “God i save sindaun long sia king.” Tasol Jon i no tok, God i luk olsem man. Nogat. Taim em i tok piksa long God, em i tok long ol bikpela lait na ol kain kain kala tasol.

4:4: KTH 3.18, 6.11, 11.16, 19.14

4:5: Kis 19.16, Ese 1.13, Sek 4.2, KTH 1.4, 8.5, 11.19, 16.18

4:6: Ese 1.5-10, 1.22, KTH 15.2

4:6: Ese 1.5-10, 10.14

4:8: Ais 6.2-3, Ese 1.18, 10.12, KTH 1.4, 1.8

4:9: Dan 4.34, 6.26, 12.7, KTH 1.18, 4.2, 4.10, 5.14, 15.7

4:10: KTH 4.4, 4.9, 5.1, 5.7-8, 5.13-14, 6.16, 7.15, 19.4, 21.5

4:11: Ap 17.24, Ef 3.9, Kl 1.16, KTH 5.12, 10.6