Sapta 4
Profet i lukim 7-pela lam
Dispela ensel i bin toktok wantaim mi bipo, em i kam bek gen na i kirapim mi olsem ol i save kirapim man i slip. Na Kis 25.31-40 em i askim mi olsem, “Yu lukim wanem samting?” Na mi tok, “Mi lukim wanpela stik gol i gat dis bilong putim wel i stap antap long en. Na 7-pela lam i pas long stik gol, na olgeta lam i gat liklik paip bilong kisim wel long dispela dis. Na KTH 11.4 tupela diwai oliv i sanap klostu long stik gol bilong lam, long hap na long hap.”
Mi lukim na mi askim ensel olsem, “Bikman, wanem as bilong dispela samting mi lukim?” Na em i tokim mi olsem, “Yu no save, a?” Na mi tok, “Bikman, mi no save.”
God i mekim promis long Serubabel
Na Esr 5.2, Hos 1.7 ensel i tokim mi long givim dispela tok bilong Bikpela long namba wan gavman Serubabel. Bikpela i tok olsem, “Yu no inap mekim wok long strong bilong ami o long strong bilong yu yet. Nogat. Strong bilong spirit bilong mi bai i stap wantaim yu, na long dispela strong tasol bai yu mekim wok. Sapos ol bikpela samting olsem ol maunten i pasim rot bilong yu, orait bai mi rausim olgeta. Na bai yu wokim haus bilong mi gen, na taim yu putim namba wan ston bilong banis long ples bilong en, orait ol manmeri bai i singaut strong olsem, ‘Em i gutpela haus tru.’ ”
Orait Bikpela i givim narapela tok long mi. Em i tok olsem, “Serubabel i stretim graun pinis bilong wokim haus bilong mi, na bai em yet i kirapim. Taim haus bilong mi i pinis, orait olgeta manmeri bilong mi i ken save olsem mi yet mi salim yu i go long ol. 10 Ol KTH 5.6 i lukim wok i no go het hariap, olsem na ol i bel hevi. Tasol bai ol i lukim Serubabel i holim string i gat ain na i stat long wokim haus bilong mi, na bai ol i amamas.”
Ensel i tokim Sekaraia long as bilong ol lam na bilong tupela diwai oliv
Na ensel i tokim mi olsem, “Dispela ol 7-pela lam i makim ol ai bilong Bikpela. Em i save lukim olgeta hap bilong graun.” 11 Na KTH 11.4 mi askim em, “Wanem as bilong dispela tupela diwai oliv i sanap long tupela sait bilong stik lam? 12 Na wanem as bilong tupela han bilong diwai oliv i stap klostu long tupela paip gol na gol i kapsait i go daun long tupela paip?”
13 Na em i askim mi olsem, “Yu no save, a?” Na mi tok, “Bikman, mi no save.” 14 Orait na em i tok olsem, “Dispela i olsem tupela man Bikpela bilong olgeta hap bilong graun i bin kapsaitim wel long het bilong tupela bilong makim tupela bilong mekim wok bilong en.”

4:2: Kis 25.31-40

4:3: KTH 11.4

4:6: Esr 5.2, Hos 1.7

4:10: KTH 5.6

4:11: KTH 11.4