Sapta 3
Profet i lukim hetpris long samting olsem driman
Long Esr 5.2, KTH 12.10 wanpela samting olsem driman Bikpela i soim hetpris Josua long mi. Josua i sanap klostu long ensel bilong Bikpela. Na Satan i sanap long han sut bilong Josua na i redi long kotim em. Na Ju 1.9 Bikpela i tokim Satan olsem, “Satan, mi tokim yu, yu no ken mekim wanpela tok. Mi laikim tumas Jerusalem, na mi tok long yu mas pasim maus. Mi kisim bek pinis dispela man Josua olsem man i kisim hap paiawut i stap long paia na mekim i dai paia i stap long en.”
Klos bilong Josua i doti olgeta na em i sanap i stap klostu long dispela ensel. Orait dispela ensel i tokim ol arapela ensel olsem, “Rausim ol rabis klos i stap long dispela man.” Na em i tokim Josua olsem, “Harim. Mi rausim pinis asua bilong yu wantaim ol dispela dotipela klos. Na nau bai mi givim yu ol nupela klos.” Na mi tok olsem, “I gutpela sapos ol i kisim wanpela klinpela laplap na raunim long het bilong Josua olsem hat.” Na ol i mekim olsem mi tok. Ensel bilong Bikpela i sanap i stap klostu na ol arapela ensel i putim ol nupela klos long Josua.
Orait bihain ensel i tokim Josua olsem, “Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok, sapos yu bihainim ol lo bilong mi na mekim olgeta wok mi givim long yu, orait bai mi larim yu i wok yet long lukautim haus bilong mi na olgeta samting bilong lotu tu. Na bai mi larim yu i kam klostu long mi, olsem ol ensel i save mekim. Hetpris Jer 23.5, 33.15, Sek 6.12 Josua, harim. Na yupela ol arapela pris, harim. Yupela i stap olsem mak bilong ol gutpela samting bai i kamap bihain. Harim. Bai mi bringim wokman bilong mi i kam. Nem bilong en i olsem, Kru Bilong Diwai. Nau Sek 4.10 mi kisim wanpela ston i gat 7-pela ai na mi putim i stap klostu long Josua. Na bai mi raitim wanpela tok long dispela ston. Na long wanpela de tasol bai mi rausim sin bilong ol manmeri bilong kantri bilong mi. 10 Na Mai 4.4 taim dispela de i kamap, bai yupela wan wan i ken singautim ol pren bilong yupela i kam i stap wantaim yupela. Na bai yupela i sindaun long ol gaden wain bilong yupela na aninit long ol diwai fik bilong yupela, na yupela olgeta bai i bel isi na i stap gut tru.”

3:1: Esr 5.2, KTH 12.10

3:2: Ju 1.9

3:8: Jer 23.5, 33.15, Sek 6.12

3:9: Sek 4.10

3:10: Mai 4.4