Sapta 6
Profet i lukim 4-pela karis
Bihain gen mi lukluk na mi lukim 4-pela karis bilong pait i kamap namel long tupela maunten bras na i ran i kam. Ol KTH 6.4-5 retpela hos i pulim namba wan karis, na ol blakpela hos i pulim namba 2 karis. Na KTH 6.2 ol waitpela hos i pulim namba 3 karis, na ol hos i gat makmak i pulim namba 4 karis. Na mi askim ensel olsem, “Bikman, wanem samting i as bilong ol dispela karis?”
Na KTH 7.1 ensel i tok, “Dispela 4-pela karis i makim 4-pela kain win. Nau tasol ol i lusim Bikpela bilong olgeta hap bilong graun na ol i kam.” Dispela karis ol blakpela hos i pulim, em i go long kantri i stap long hap not. Na karis ol waitpela hos i pulim, em i go long hap san i go daun.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i ting yumi mas tanim dispela tok “em i go long hap san i go daun” olsem, “em i go bihainim ol blakpela hos.” Planti man i ting dispela tok bilong “kantri i stap long hap not” em i makim kantri Babilon. Na karis ol hos i gat makmak i pulim, em i go long hap saut. Taim ol hos i gat makmak i kamap, ol i laik i go hariap na lukluk gut long ol kantri. Na ensel i tok, “I orait. Yupela i ken i go.” Orait ol i ran i go. Na ensel i singaut long mi olsem, “Ol hos i go long hap not, ol i mekim kol bel bilong Bikpela.”
God i tokim Sekaraia long putim hat king long Josua
Bikpela i givim wanpela tok long mi olsem, 10 “Ol 4-pela man, Heldai na Tobiya na Jedaia na Josaia pikinini bilong Sefanaia, i lusim Babilon na i kam bek pinis long Jerusalem. Nau tasol yu mas kisim ol presen ol i bringim i kam na yu go long haus bilong Josaia. 11 Orait yu mas kisim ol dispela silva na gol ol i bin givim yu na wokim wanpela hat king. Na yu mas karim dispela hat i go putim long het bilong hetpris Josua, pikinini bilong Jehosadak. 12 Na Jer 23.5, 33.15, Sek 3.8 yu mas tokim em olsem, ‘Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok, dispela man nem bilong en Kru Bilong Diwai, em bai i kamap gutpela tru long ples em i stap long en, na bai em i wokim gen haus bilong mi. 13 Em bai i wokim haus bilong mi na bai em i gat biknem olsem king, na bai em i bosim ol manmeri bilong en. Na wanpela pris bai i sindaun wantaim em long sia king bilong en. Na tupela bai i stap bel isi na wok gut wantaim.’ ” Tok Hibru bilong dispela lain i no klia tumas. Sampela man i ting em i tok olsem, “Em bai i wokim haus bilong mi na bai em i stap king na pris wantaim na bai em i bosim ol manmeri bilong en. Na dispela wok bilong en olsem king na pris bai i kamap gut tru.” 14 Na dispela hat king bai i stap long haus bilong Bikpela. Na ol manmeri bai i lukim dispela hat na bai ol i tingim Heldai na Tobiya na Jedaia na bai ol i tingim gutpela pasin bilong Josaia, pikinini bilong Sefanaia.
15 Ol man i stap longwe bai i kam na helpim ol long wokim gen haus bilong Bikpela. Na taim ol i wokim pinis, bai yupela i save olsem, Bikpela I Gat Olgeta Strong em i bin salim mi na mi kam long yupela. Sapos yupela i bihainim stret olgeta tok bilong God, Bikpela bilong yupela, bai dispela olgeta samting i ken kamap tru.
God bai i senisim taim bilong hevi na mekim taim bilong amamas i kamap
(Sapta 7-8)

6:2: KTH 6.4-5

6:3: KTH 6.2

6:5: KTH 7.1

*6:6: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i ting yumi mas tanim dispela tok “em i go long hap san i go daun” olsem, “em i go bihainim ol blakpela hos.” Planti man i ting dispela tok bilong “kantri i stap long hap not” em i makim kantri Babilon.

6:12: Jer 23.5, 33.15, Sek 3.8

6:13: Tok Hibru bilong dispela lain i no klia tumas. Sampela man i ting em i tok olsem, “Em bai i wokim haus bilong mi na bai em i stap king na pris wantaim na bai em i bosim ol manmeri bilong en. Na dispela wok bilong en olsem king na pris bai i kamap gut tru.”