Sapta 10
Bikpela lait bilong God i lusim haus bilong God
Na Ese 1.26, KTH 4.2 mi lukluk i go long dispela samting olsem traipela dis i stap antap long dispela 4-pela samting olsem man. Na antap long dispela samting olsem dis, mi lukim wanpela samting olsem sia king ol i bin wokim long blupela ston i dia tumas. Na KTH 8.5 God i tokim dispela man i gat gutpela laplap olsem, “Yu go namel long ol 4-pela wil i stap aninit long ol 4-pela samting olsem man na yu kisim sampela paia long han bilong yu na yu go tromoi nabaut long taun.”
God i tok pinis, orait mi lukim dispela man i go aninit long ol dispela 4-pela samting. Ol i sanap i stap long hap saut bilong haus bilong God. Na wanpela bikpela klaut i karamapim olgeta hap insait long banis i raunim haus bilong God. Orait na bikpela lait bilong God i lusim dispela 4-pela samting olsem man, na i kam sanap klostu long dua bilong haus. Na klaut i go pulapim haus bilong God. Na bikpela lait bilong God i lait moa yet long olgeta hap insait long banis i raunim haus. Ol wing bilong ol dispela samting olsem man i pairap strong, inap ol manmeri i stap long hap bilong bikpela banis, ol i ken harim. Na dispela pairap i olsem singaut bilong God I Gat Olgeta Strong.
Na taim God i tokim dispela man i gat gutpela laplap long i go kisim sampela paia, orait dispela man i go sanap klostu long wanpela wil. Na wanpela bilong ol dispela 4-pela samting olsem man i putim han long dispela paia i stap namel long ol, na em i kisim sampela paia na putim long han bilong dispela man. Na man i kisim paia na i go.
Mi lukim ol dispela 4-pela samting i gat samting olsem han bilong man i stap aninit long wing bilong ol. Na Ese 1.15-21 mi lukim tu i gat wanpela wanpela wil i stap klostu long olgeta 4-pela samting wan wan. Na ol dispela 4-pela wil i lait moa yet olsem yelopela ston i dia tumas. 10 Olgeta wan wan wil i wankain na i gat narapela wil i stap insait long en na i lukluk i go long narapela hap. 11 Olsem na bai olgeta wil i ken i go i kam long olgeta hap. Na sapos ol 4-pela samting olsem man i laik i go long wanem hap, orait ol i save go tasol, na ol i no save tanim. 12 Olgeta KTH 4.8 bodi na baksait na han na wing bilong ol 4-pela samting olsem man na ol wil bilong ol tu i gat planti ai bilong lukluk. 13 Mi harim ol i kolim ol dispela wil olsem, “Wil bilong tanim tanim.”
14 Olgeta Ese 1.10, KTH 4.7 dispela 4-pela samting wan wan i gat 4-pela kain pes. Namba wan pes em i olsem pes bilong wanpela kain ensel, na namba 2 pes i olsem pes bilong man. Na namba 3 pes i olsem pes bilong laion, na namba 4 pes i olsem pes bilong tarangau. 15 Ol dispela 4-pela samting nau mi lukim, em ol dispela 4-pela samting bipo mi bin lukim klostu long wara Kebar. Taim ol i kirap i go, 16-17 ol wil i go wantaim ol. Taim 4-pela samting i sanap nating, ol wil tu i sanap nating. Na taim 4-pela samting i flai i go antap, ol wil tu i save go antap wantaim ol, long wanem, dispela 4-pela samting i save bosim ol wil.
18 Orait bikpela lait bilong God i lusim dua bilong haus bilong God na i go bek na i stap antap long dispela 4-pela samting olsem man. 19 Mi lukluk i stap na dispela 4-pela samting i opim wing bilong ol na i flai i go antap. Na ol 4-pela wil i go wantaim ol. Ol i go sanap klostu long dua i stap long hap sankamap bilong banis i raunim haus bilong God. Na bikpela lait bilong God i stap antap long ol. 20 Mi save mi bin lukim ol dispela samting tasol taim ol i stap aninit long God bilong Israel klostu long wara Kebar. Na nau mi save pinis, ol dispela samting ol i wanpela kain ensel bilong God.
21 Olgeta wan wan ensel i gat 4-pela pes na 4-pela wing. Na i gat wanpela samting i olsem han bilong man i stap aninit long ol wan wan wing bilong ol. 22 Bipo mi bin lukim ol dispela ensel tasol long taim mi stap klostu long wara Kebar. Na nau mi lukim ol gen na pes bilong ol i wankain olsem bipo. Na taim ol 4-pela ensel i laik i go long wanpela hap, ol i save go tasol. Ol i no save tanim bodi bilong ol.

10:1: Ese 1.26, KTH 4.2

10:2: KTH 8.5

10:9: Ese 1.15-21

10:12: KTH 4.8

10:14: Ese 1.10, KTH 4.7