Song 45
Song bilong taim king i marit
Dispela song em kain song ol i kolim Maskil, bilong ol lain Kora. Em i song bilong man i laikim meri. Man i bosim musik i mas tokim ol man long singim song long nek ol i kolim “Naispela plaua.”
Planti gutpela tok i stap
long tingting bilong mi.
Mi laik raitim dispela song
na givim long king.
Maus bilong mi i olsem ingpen
bilong gutpela kuskus.
King, yu naispela man tru.
I no gat narapela man i olsem yu.
Tok bilong yu i gutpela tasol.
Olsem na oltaim
God i ken mekim gut long yu.
Yu strongpela king.
Yu gat planti bilas,
na biknem bilong yu
i antap tumas.
Yu mas pasim bainat
na redi long pait.
Yu nambawan king i gat biknem.
Yu sindaun long hos
na yu go long pait na winim pait.
Yu laik pait bai ol man
i no inap daunim tok tru.
Na yu pait bilong helpim ol man
bai ol i ken wokabaut stret.
Bai pait bilong yu
i kamap strong moa,
na i mekim ol man nogut
i pret tru long yu.
Ol spia bilong yu i sap tumas
na i sutim tru ol birua.
Yu daunim ol arapela lain long pait,
na ol i stap aninit long yu.
 
God, Sng 93.2, 98.9 Hi 1.8-9 yu stap king oltaim oltaim.
Yu save bosim ol manmeri bilong yu
long stretpela pasin tasol.
Yu Sng 11.7 save laikim stretpela pasin
na yu no laikim tru pasin nogut.
Olsem na king, God bilong yu yet
em i bin kapsaitim wel long yu
bilong makim yu
olsem man i gat biknem.
Na dispela i mekim yu
i amamas moa yet.
Ol poroman bilong yu
ol i no inap amamas olsem yu.
Longpela klos bilong yu
i gat gutpela smel moa
bilong ol kain kain sanda
olsem mea na kasia.
Ol i bin bilasim haus bilong king
long ol kain kain bilas
ol i wokim long tit bilong elefan,
na ol i mekim musik
bilong mekim yu i amamas.
Ol pikinini meri bilong ol king
i stap long haus bilong yu
wantaim ol meri i gat biknem.
Kwin i sanap long han sut bilong yu.
Em i putim bilas gol ol i bin wokim
long gol bilong kantri Ofir.
 
10 Yu yangpela meri
i laik marit long king,
yu harim tok bilong mi
na tingting long en.
Yu mas lusim tingting
long ol manmeri
i stap long ples bilong yu,
na yu mas lusim tingting
long ol wanblut bilong yu.
11 Yu mekim olsem
na bai king i lukim yu
i naispela meri
na em bai i laikim yu tru.
Em i bikman bilong yu,
olsem na yu mas
bihainim tok bilong en.
12 Ol manmeri bilong taun Tair
bai ol i bringim presen long yu,
na ol maniman tu
bai i givim presen long yu.
 
13 Yangpela meri bilong king
i stap long rum bilong em yet,
na em i luk nais tru.
Em i putim klos
ol i bin wokim na bilasim
long tret gol.
14 Dispela klos bilong en
i gat planti kala.
Nau ol i bringim dispela meri
i go long king.
Na ol yangpela meri
i poroman bilong em,
ol i bihainim em i go.
15 Ol i amamas na belgut
na ol i go insait
long bikpela haus king.
 
16 Na yu, king,
bai yu gat planti pikinini man,
na bai ol i senisim
ol tumbuna bilong yu.
Bai yu givim bikpela namba long ol,
na bai ol i bosim ol manmeri
long olgeta hap bilong graun.
17 Bai Sng 138.4, Mal 1.11 mi tokaut long biknem bilong yu
na olgeta lain i kamap bihain
bai ol i tingim yu oltaim.
Olsem na ol manmeri nabaut
oltaim bai ol i litimapim nem bilong yu.

45:6: Sng 93.2, 98.9

45:6: Hi 1.8-9

45:7: Sng 11.7

45:17: Sng 138.4, Mal 1.11