Song 98
God i king bilong olgeta manmeri
Dispela em i song.
Yumi Kis 15.6, Sng 33.3, 40.5, Ais 52.10 singim nupela song
long Bikpela.
Em i bin mekim
ol kain kain gutpela samting.
Long bikpela strong na pasin holi
bilong em tasol,
em i bin winim pait.
Bikpela i tokaut pinis
long em i bin winim pait,
na taim em i kisim bek ol Israel
em i soim strong bilong en
long ol lain manmeri.
Em Sng 22.27, Lu 1.54, 1.72 i tingting yet
long promis bilong en
na em i sori long ol Israel
na i no lusim ol.
Olgeta manmeri bilong olgeta ples
i lukim pinis
God bilong yumi i winim pait
na i kisim bek yumi.
 
Yupela ol manmeri bilong graun,
singsing na amamas long Bikpela.
Kirapim ol song bilong belgut
na litimapim nem bilong en.
Paitim gita na singim ol song
bilong litimapim
nem bilong Bikpela.
Mekim gutpela musik tru long gita.
Winim biugel na mambu
na singaut na amamas
long Bikpela, em i king.
 
Na solwara, yu
wantaim olgeta pis samting
i stap long yu,
yupela singaut strong.
Na graun, yu
wantaim olgeta manmeri samting,
yupela i mas singim song.
Yupela ol bikpela solwara,
yupela i mas paitim han.
Yupela ol maunten, yupela
i mas singim song bilong amamas
long ai bilong Bikpela.
Long wanem, em i kam
bilong bosim olgeta hap graun.
Na em bai i stap king
na bosim olgeta manmeri
long stretpela pasin oltaim.

98:1: Kis 15.6, Sng 33.3, 40.5, Ais 52.10

98:3: Sng 22.27, Lu 1.54, 1.72