Song 97
God em i nambawan king
Bikpela i stap king.
Graun, yu mas amamas.
Na ol ailan, yupela i mas belgut.
Ol klaut na tudak
i save karamapim em,
na em i bosim ol manmeri
long stretpela pasin.
Paia i save go paslain long em
na i kukim ol birua
i raunim em i stap.
Em i save mekim
lait bilong klaut i kamap
na mekim graun i lait.
Graun i lukim na i save guria.
God em i Bikpela
bilong olgeta graun.
Em i kam na ol maunten
i kamap olsem wara.
Skai antap i save autim tok
long stretpela pasin bilong em,
na olgeta lain manmeri
i lukim lait bilong en.
 
Ol Kis 20.4, Lo 5.8, 27.15, Jer 10.14, Hi 1.6, Je 2.19 manmeri i save lotu
long ol giaman god
na litimapim nem bilong ol,
ol i sem nogut.
Olgeta manmeri bilong Saion
na bilong ol taun bilong Juda,
ol i belgut na amamas
long kot bilong yu.
Bikpela, Kis 18.11, Sng 83.18, 95.3, 96.4 yu God Antap Tru,
yu bosim olgeta hap graun.
Yu gat biknem
na yu winim olgeta giaman god.
10 Bikpela i laikim tru ol manmeri
i no save laikim pasin nogut.
Em i save lukautim gut
ol manmeri bilong en
na kisim bek ol
long han bilong ol man nogut.
11 God i save givim lait
long ol stretpela manmeri,
na i save mekim bel bilong ol
i amamas.
12 Yupela stretpela manmeri,
yupela i ken amamas
long ol samting
Bikpela i bin mekim.
Tingim dispela na tenkyu long em,
em God bilong mekim
gutpela na stretpela pasin olgeta.

97:7: Kis 20.4, Lo 5.8, 27.15, Jer 10.14, Hi 1.6, Je 2.19

97:9: Kis 18.11, Sng 83.18, 95.3, 96.4