Gutnius
Matyu i raitim
Tok i go pas
Gutnius Matyu i raitim em i namba wan bilong ol 4-pela buk i stori long ol samting i bin kamap long Jisas long taim em i stap long graun. Dispela buk i stori pastaim long ol samting i bin kamap long taim Maria i karim Jisas, na em i stori i go inap long taim ol i kilim Jisas i dai, na em i kirap bek long matmat, na em i lusim ol lain bilong en na i go antap long heven.
Wanpela bikpela samting Matyu i laik soim, em i olsem, Jisas em inapim tru ol promis God i bin mekim bipo na ol i bin raitim long ol buk i stap long Olpela Kontrak o Olpela Testamen. God i bin promis long salim wanpela man i kam bilong kisim bek ol Israel, na dispela buk i laik soim olsem Jisas em dispela man tasol. Long planti hap bilong buk Matyu, i gat tok i soim olsem ol samting Jisas i mekim, ol i inapim tru ol tok ol profet bilong God i bin autim bipo. Lukim 1.22-23 na 2.4-6 na 2.14-15 na 2.23 na 4.13-16 na 8.16-17 na 12.15-21 na 13.34-35 na 21.2-5 na 21.16 na 26.24 na 26.31 na 26.54 na 27.6-10.
Narapela bikpela samting buk Matyu i tok long en, em kingdom bilong heven o kingdom bilong God. Long wok bilong Jisas God i laik kamap king tru bilong olgeta manmeri, na em i laik bai olgeta manmeri i ken bihainim tru laik bilong en.
Long 5-pela hap bilong buk Matyu, i gat ol longpela tok Jisas i bin autim. Namba wan em i stap long sapta 5-7, na em i gat ol toktok Jisas i bin autim antap long wanpela maunten. Dispela tok i soim yumi pasin bilong ol manmeri i stap lain manmeri tru bilong God. Namba 2 longpela tok em i stap long sapta 10. Long dispela tok Jisas i givim tok long ol disaipel long ol samting ol i mas mekim long taim ol i go autim tok bilong Jisas long ol arapela manmeri.
Long namba 3 longpela tok, em long sapta 13, Jisas i autim ol tok piksa bilong soim ol manmeri long pasin bilong kingdom bilong God. Long namba 4 longpela tok, em long sapta 18, Jisas i autim tok long pasin bilong ol manmeri i stap disaipel tru bilong en. Na long namba 5 longpela tok, em long sapta 24-25, Jisas i tok long ol samting bai i kamap long taim bilong Las De.
Dispela buk yet i no gat tok long wanem man tru i bin raitim buk. Tasol buk i kisim nem olsem, Gutnius Matyu i raitim. I luk olsem ol i tingting long dispela Matyu, em man bilong kisim takis i stap long 9.9-13.
Jisas i kamap long graun
Sapta 1
(Sapta 1.1—4.16)
Nem bilong ol lain tumbuna bilong Jisas Krais
(Luk 3.23-38)
Dispela Stt 22.18, 1 Sto 17.11 em i tok long ol lain tumbuna bilong Jisas Krais. Jisas em i bilong lain bilong Devit na Devit em i bilong lain bilong Abraham.
Abraham em i papa bilong Aisak. Na Aisak em i papa bilong Jekop. Na Jekop em i papa bilong Juda wantaim ol brata bilong en.* Juda wantaim ol brata bilong en, dispela lain ol i tumbuna bilong ol wan wan lain bilong Israel. Juda Stt 38.29-30, Rut 4.18-22 em i papa bilong Peres wantaim Sera. Mama bilong tupela em Tamar. Na Peres em i papa bilong Hesron. Na Hesron em i papa bilong Ram. Na Ram em i papa bilong Aminadap. Na Aminadap em i papa bilong Nason. Na Nason em i papa bilong Salmon. Na Salmon em i papa bilong Boas. Mama bilong en em Rahap. Na Boas em i papa bilong Obet. Mama bilong en em Rut. Na Obet em i papa bilong Jesi. Na 2 Sml 12.24 Jesi em i papa bilong King Devit.
Na Devit em i papa bilong Solomon. Mama bilong Solomon bipo em i bin i stap meri bilong Uria. Ol dispela meri nem bilong ol i stap long dispela lista, ol i meri bilong ol arapela lain i bin maritim ol man bilong Israel. Tamar na Rahap tupela i bilong lain Kenan, na Rut em i bilong lain Moap. Batseba, em mama bilong Solomon, em wanpela tasol em i meri Israel, tasol pastaim em i bin maritim Uria, em wanpela man bilong lain Hit. Na 1 Sto 3.10-16 Solomon em i papa bilong Rehoboam. Na Rehoboam em i papa bilong Abiya. Na Abiya em i papa bilong Asa. Na Asa em i papa bilong Jehosafat. Na Jehosafat em i papa bilong Jehoram. Na Jehoram em i papa bilong Usia. Na Usia em i papa bilong Jotam. Na Jotam em i papa bilong Ahas. Na Ahas em i papa bilong Hesekia. 10 Na Hesekia em i papa bilong Manase. Na Manase em i papa bilong Emon. Na Emon em i papa bilong Josaia. 11 Na 2 Kin 24.14-15, 1 Sto 3.15, 2 Sto 36.10, Jer 27.20 Josaia em i papa bilong Jehoiakin wantaim ol brata bilong en. Long dispela taim ol Israel i go kalabus long Babilon.
12 Stat Esr 3.2 long taim ol i go kalabus long Babilon, orait Jehoiakin em i papa bilong Sealtiel. Na Sealtiel em i papa bilong Serubabel. 13 Na Serubabel em i papa bilong Abiut. Na Abiut em i papa bilong Eliakim. Na Eliakim em i papa bilong Asor. 14 Na Asor em i papa bilong Sadok. Na Sadok em i papa bilong Akim. Na Akim em i papa bilong Eliut. 15 Na Eliut em i papa bilong Eleasar. Na Eleasar em i papa bilong Matan. Na Matan em i papa bilong Jekop. 16 Na Jekop em i papa bilong Josep. Na Josep em i man bilong Maria.
Na Maria i karim Jisas, ol i save kolim em Krais, em man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.
17 Olsem na olgeta lain bilong Abraham, i kam inap long Devit, em i 14 lain. Na olgeta lain bilong Devit, i kam inap long taim ol i go kalabus long Babilon, em i 14 lain. Na stat long taim ol i go kalabus long Babilon, inap long taim Krais i kamap, dispela olgeta tu em i 14 lain.
Maria i karim Jisas Krais
(Luk 2.1-7)
18 Stori Lu 1.27, 1.35 bilong Jisas Krais i kamap, em i olsem. Mama bilong en, Maria, ol i makim em pinis bilong maritim Josep. Tasol taim tupela i no i stap wantaim yet, ol i lukim Maria i gat bel. Holi Spirit tasol i bin mekim na Maria i gat bel. 19 Man Lo 24.1 bilong en, Josep, em i stretpela man. Em i harim olsem Maria i gat bel, na em i laik lusim em. Tasol em i no laik givim sem long Maria long ai bilong ol manmeri. Olsem na em i laik lusim em isi tasol. 20 Josep i tingting yet long dispela, na long driman wanpela ensel bilong Bikpela i kamap long em. Ensel i tok olsem, “Josep, yu man bilong lain bilong Devit, yu no ken pret long kisim Maria olsem meri bilong yu. Harim. Dispela pikinini i stap long bel bilong en, em Holi Spirit i bin givim long em. 21 Bai Lu 1.31, 2.21, Ap 4.12, 13.23, 13.38 em i karim pikinini man, na yu mas kolim nem bilong en Jisas, long wanem, em bai i lusim sin bilong ol manmeri bilong en na kisim bek ol.” Long tok Hibru nem Jisas em i klostu wankain olsem dispela tok, “Bikpela em i man bilong kisim bek ol manmeri.” Nem Jisas yet em i kam long tok Grik. Long tok Hibru ol i kolim olsem, Josua.
22 Dispela olgeta samting i kamap bilong inapim wanpela tok Bikpela i bin mekim long maus bilong profet. Profet i bin tok olsem, 23 “Harim. Ais 7.14 Wanpela meri i no bin slip wantaim man, em bai i gat bel na i karim wanpela pikinini man. Na bai ol i kolim nem bilong en Emanuel.” As bilong dispela nem i olsem, God i stap wantaim yumi.
24 Taim Josep i kirap long slip, orait em i mekim olsem ensel bilong Bikpela i bin tokim em. Em i kisim meri bilong en. 25 Tasol Lu 2.7, 2.21 em i no slip wantaim em, i go inap long taim Maria i karim pikinini man. Na em i kolim nem bilong en Jisas.

1:1: Stt 22.18, 1 Sto 17.11

*1:2: Juda wantaim ol brata bilong en, dispela lain ol i tumbuna bilong ol wan wan lain bilong Israel.

1:3: Stt 38.29-30, Rut 4.18-22

1:6: 2 Sml 12.24

1:6: Ol dispela meri nem bilong ol i stap long dispela lista, ol i meri bilong ol arapela lain i bin maritim ol man bilong Israel. Tamar na Rahap tupela i bilong lain Kenan, na Rut em i bilong lain Moap. Batseba, em mama bilong Solomon, em wanpela tasol em i meri Israel, tasol pastaim em i bin maritim Uria, em wanpela man bilong lain Hit.

1:7: 1 Sto 3.10-16

1:11: 2 Kin 24.14-15, 1 Sto 3.15, 2 Sto 36.10, Jer 27.20

1:12: Esr 3.2

1:18: Lu 1.27, 1.35

1:19: Lo 24.1

1:21: Lu 1.31, 2.21, Ap 4.12, 13.23, 13.38

1:21: Long tok Hibru nem Jisas em i klostu wankain olsem dispela tok, “Bikpela em i man bilong kisim bek ol manmeri.” Nem Jisas yet em i kam long tok Grik. Long tok Hibru ol i kolim olsem, Josua.

1:23: Ais 7.14

1:25: Lu 2.7, 2.21