Sapta 3
Ol i bihainim gen pasin bilong lotuim God
Taim namba 7 mun i kamap, ol manmeri bilong Israel i sindaun pinis long ol taun bilong ol. Na long dispela mun olgeta i kam bung long Jerusalem. Na Kis 27.1 Josua, pikinini man bilong Jehosadak, na ol arapela pris na Serubabel, pikinini man bilong Sealtiel, wantaim ol wanblut bilong em, ol i wokim gen alta bilong God bilong ol Israel. Ol i wokim bilong mekim ofa bilong paia i kukim olgeta antap long en. Ol i mekim olsem bilong bihainim wanpela lo bipo Moses, dispela man bilong God, i bin raitim long buk bilong lo. Ol Nam 28.1-8 i pret long ol arapela lain man i stap long dispela distrik, tasol maski, ol i wokim alta long ples alta i bin i stap bipo. Na ol i stat long givim long Bikpela ol ofa bilong paia i kukim olgeta. Ol i mekim ol dispela ofa long alta long olgeta moning na long olgeta apinun. Na Nam 29.12-38 ol i bihainim pasin bilong Ol Bikpela De Bilong I Stap Long Haus Win, na ol i mekim ol ofa long olgeta de olsem lo i tok. Na Nam 28.11-31 tu ol i mekim ol ofa bilong ol bikpela de bilong nupela mun na bilong olgeta arapela bikpela de bilong lotu, em lo i tok ol i mas mekim long Bikpela. Na ol man i mekim ol sampela ofa long laik bilong ol yet. Ol manmeri i no bin stat yet long wokim gen haus bilong Bikpela, tasol long de namba wan bilong namba 7 mun ol i stat long mekim ol dispela ofa long Bikpela.
Ol i stat long wokim gen haus bilong God
Sairus, king bilong Persia, i bin tok orait long ol Israel i ken kisim ol diwai sida long graun Lebanon. Olsem na ol manmeri i givim kaikai na wel bilong diwai oliv long ol hetman bilong ol na ol i salim i go long taun Tair na Saidon bilong baim diwai sida bilong ol Lebanon. Na ol Lebanon i putim ol dispela diwai long solwara na bringim i kam inap long taun Jopa. Na tu, ol Israel i givim mani long ol hetman bilong baim ol man bilong wok long ston na ol kamda. Olsem na long namba 2 mun bilong namba 2 yia bihain long ol i kam bek long Jerusalem, ol i stat long wokim gen haus bilong God. Hetman Serubabel na pris Josua na olgeta wantok bilong tupela, em ol pris na Livai na olgeta man i bin kam bek long Jerusalem, ol i kirapim dispela wok. Na ol i makim ol Livai i winim 20 yia pinis bilong bosim wok. Olsem na Jesua bilong lain Livai na ol pikinini man na ol wanblut bilong en wantaim Katmiel na ol pikinini man bilong en, em ol lain bilong Juda, ol i bosim dispela wok. Na ol Livai bilong lain Henadat i helpim ol tu.
10 Taim 1 Sto 25.1 ol wokman i putim ol bikpela ston long as bilong banis bilong haus bilong God, orait ol pris i pasim klos pris na kisim biugel na i kam sanap long ples bilong wok. Na ol Livai bilong lain Asap i kam sanap wantaim ol. Na olgeta wan wan i holim tupela plet kapa bilong paitim na mekim musik. Na ol i bihainim tok King Devit i bin raitim na ol i litimapim nem bilong Bikpela. 11 Ol 1 Sto 16.34, 2 Sto 5.13, 7.3, Sng 100.5, 106.1, 107.1, 118.1, 136.1, Jer 33.11 i singim song bilong amamas long Bikpela, na kores bilong song i olsem, “Bikpela i save mekim gutpela pasin oltaim, na oltaim em i save laikim ol Israel.” Ol i singsing pinis, orait bihain olgeta manmeri i singaut strong na litimapim nem bilong Bikpela, long wanem, ol wokman i putim pinis ol bikpela ston long as bilong banis bilong haus bilong God. 12 Planti Hag 2.3 lapun pris na lapun Livai na lapun hetman bilong ol wan wan lain i tingim haus bilong God i bin i stap bipo. Na taim ol i lukim ol wokman i putim ol ston long nupela haus bilong God, ol i krai moa yet. Tasol ol arapela man i amamas na singaut. 13 Singaut na krai i kamap bikpela moa na ol man i stap longwe ol inap harim. Tasol ol i no inap save ol man i krai sori o ol i singaut bilong amamas. Ol i harim bikpela nois tasol.

3:2: Kis 27.1

3:3: Nam 28.1-8

3:4: Nam 29.12-38

3:5: Nam 28.11-31

3:10: 1 Sto 25.1

3:11: 1 Sto 16.34, 2 Sto 5.13, 7.3, Sng 100.5, 106.1, 107.1, 118.1, 136.1, Jer 33.11

3:12: Hag 2.3