Sapta 16
Tok piksa bilong bosboi i stretim ol dinau
Jisas i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Wanpela maniman em i gat bosboi bilong en i stap. Na sampela man i kam long dispela maniman na ol i sutim tok long bosboi olsem, ‘Bosboi bilong yu em i pinisim nating ol samting bilong yu.’ Olsem na maniman i singautim bosboi i kam na i tokim em, ‘Olsem wanem long dispela tok mi harim long pasin bilong yu? Yu go wokim wanpela ripot long olgeta samting bilong mi i stap long han bilong yu. Yu no inap i stap bosboi moa.’
“Orait dispela bosboi i tokim em yet olsem, ‘Bai mi mekim wanem nau? Bikman em i laik rausim mi long wok bosboi. Mi no gat strong bilong kamap leba bilong wanpela man na mekim wok bilong brukim graun. Na mi sem long askim ol arapela man long givim mani samting long mi. Tasol nau mi save long samting mi mas mekim, bai ol man i ken kisim mi i go long haus bilong ol long taim bikman i rausim mi long wok bosboi.’ Olsem na em i singautim ol wan wan man i bin dinau long bikman bilong en, na ol i kam long em. Wanpela man i kamap paslain, na bosboi i askim em, ‘Yu bin kisim hamas dinau long bikman bilong mi?’ Na em i tok, ‘100 dram wel.’ Na bosboi i tokim em, ‘Yu kisim dispela pepa ol i bin raitim dinau bilong yu long en, na yu sindaun kwik na yu raitim 50 tasol.’ Bihain narapela man i kamap, na bosboi i askim em, ‘Dinau bilong yu hamas?’ Na em i tok, ‘100 bek wit.’ Na bosboi i tokim em, ‘Yu kisim dispela pepa ol i bin raitim dinau bilong yu long en, na yu raitim 80 tasol.’
“Na Jo 12.36, Ef 5.8, 1 Te 5.5 bihain, taim bikman i painimaut long dispela samting bosboi i bin mekim, em i litimapim nem bilong dispela bosboi nogut, long wanem, em i mekim pasin olsem man i gat tingting. Ol man i save bihainim pasin bilong dispela graun ol i save tru long ol kain kain rot bilong mekim wok bilong ol, na ol i winim ol man i save bihainim pasin bilong lait.
“Na Dan 4.27, Mt 6.19-20, Lu 14.14, 1 Ti 6.17-19 mi tokim yupela, long mani nogut bilong dispela graun yupela i mas mekim ol manmeri i kamap pren bilong yupela. Na bihain, taim dispela taim bilong holim mani em i pinis, orait ol i ken kisim yupela i go long ol haus i stap gut oltaim oltaim.* As bilong dispela tok i no klia tumas. Sampela saveman i ting Jisas i tok olsem, yumi mas givim mani bilong yumi bilong helpim ol manmeri i sot long ol samting, na bihain ol bai i amamas long kisim yumi i kam i stap wantaim ol long heven.
10 “Sapos Mt 25.21, Lu 19.17-26 wanpela man i save lukaut gut long ol liklik samting, orait em bai i lukaut gut long ol bikpela samting tu. Na man i save mekim pasin i no stret long ol liklik samting, em bai i mekim pasin i no stret long ol bikpela samting tu. 11 Sapos yupela i no save lukaut gut long mani nogut bilong dispela graun, orait husat bai i givim samting tru long yupela bilong lukautim? 12 Na sapos yupela i no lukautim gut ol samting bilong narapela man, orait husat bai i givim yupela ol samting bilong yupela yet?
13 “I Mt 6.24 no gat wanpela wokboi inap i stap aninit long tupela bosman wantaim. Bai em i laikim wanpela na bel nogut long narapela. Bai em i harim tok bilong wanpela na givim baksait long narapela. Yupela i no inap i stap aninit long God na long mani wantaim.”
Jisas i autim tok long lo na long kingdom bilong God
14 Ol Mt 23.14 Farisi i save laikim mani, olsem na taim ol i harim olgeta dispela tok Jisas i mekim, ol i tok bilas long em. 15 Tasol 1 Sml 16.7, Sng 7.9, Snd 6.16-17, Mt 23.28, Lu 10.29, 18.9-14 em i tokim ol olsem, “Yupela i laik bai ol man i ting, yupela i man bilong mekim stretpela pasin tasol. Tasol God i save long ol samting i stap hait long bel bilong yupela. Samting ol man i ting em i gutpela samting tru, em i samting nogut tru long ai bilong God.
16 “Tok Mt 4.17, 11.12-13, Lu 7.29 bilong lo wantaim tok bilong ol profet em i stap inap long taim bilong Jon. Tasol stat long taim bilong Jon, gutnius bilong kingdom bilong God em i kamap long olgeta ples. Na olgeta man ol i strong tumas long i go insait long dispela kingdom.
17 “Skai Sng 102.26-27, Ais 40.8, Mt 5.18, 1 Pi 1.25 wantaim graun bai inap lus. Tasol i no gat wanpela liklik hap tok bilong lo bilong God bai i lus.”
Jisas i tok long pasin bilong katim marit
(Matyu 5.31-32 na 19.9 na Mak 10.11-12)
18 Jisas Mt 5.32, Mk 10.11, 1 Ko 7.10-11 i tok moa olsem, “Wanem man i lusim meri bilong en na i maritim narapela meri, em i mekim pasin pamuk. Na man i maritim wanpela meri, bipo man bilong en i bin lusim em, em tu i mekim pasin pamuk.”
Stori bilong maniman wantaim Lasarus
19 Jisas i tok moa olsem, “Bipo wanpela maniman i stap, na oltaim em i save putim naispela naispela siot na gutpela retpela klos. Na olgeta de em i save kisim gutpela gutpela kaikai. 20-21 Na Mt 15.27 klostu long dua bilong haus bilong dispela maniman, wanpela rabisman i save slip i stap. Nem bilong dispela rabisman em Lasarus, na em i ting long kisim hap kaikai i pundaun aninit long tebol bilong dispela maniman, bilong em i ken kaikai. Ol sua i gat blut ol i pulap long skin bilong en, na ol dok i save kam rapim ol sua bilong en long tang bilong ol.
22 “Bihain dispela rabisman i dai, na ol ensel i karim em i go na putim em i stap wantaim Abraham. Na dispela maniman em tu i dai, na ol i planim em. 23 Em i stap long ples bilong ol man i dai pinis na em i gat bikpela pen. Em i lukluk i go antap, na em i lukim Abraham i stap longwe tumas, na Lasarus i stap wantaim em. 24 Orait Ais 66.24, Sek 14.12, Mk 9.44 maniman i singaut olsem, ‘Papa Abraham, yu mas sori long mi na tokim Lasarus long kisim liklik wara long pinga bilong en na kam putim long tang bilong mi bai em i kol liklik. Mi stap long dispela paia na mi pilim pen nogut tru.’
25 “Tasol Jop 21.13, Lu 6.24 Abraham i tok, ‘Pikinini, yu mas tingim wanpela samting. Taim yu stap laip, yu bin kisim olgeta gutpela samting. Na Lasarus em i kisim olgeta samting nogut. Tasol nau long dispela ples, bel bilong en i stap gutpela. Na yu kisim pen nogut. 26 Na narapela samting tu. Namel long mipela na yupela God i bin putim wanpela bikpela baret. Olsem na ol man i stap hia na i laik brukim dispela baret na i go long yupela, ol i no inap. Na ol man i stap long hap, ol i no inap brukim baret na i kam long mipela.’
27 “Na maniman i tok, ‘Sapos olsem, orait papa, mi askim yu, inap yu salim Lasarus i go long haus bilong papa bilong mi. 28 Mi gat 5-pela brata. Na Lasarus em i mas givim strongpela tok long ol i mas stretim pasin bilong ol. Nogut ol tu i kam long dispela ples bilong kisim bikpela pen.’ 29 Tasol Ais 8.20, Jo 5.39, 5.45, Ap 15.21 Abraham i tok, ‘Tok bilong Moses na bilong ol profet i stap. Ol i ken putim yau long dispela.’ 30 Na maniman i tok, ‘Papa Abraham, nogat. Em i no inap. Tasol sapos wanpela man i dai pinis, em i kirap long matmat na i go long ol, orait ol bai inap tanim bel.’
31 “Na Jo 11.44-48, 12.10-11 Abraham i tokim em olsem, ‘Sapos ol i no save harim tok bilong Moses na bilong ol profet, orait maski sapos wanpela man i kirap bek long matmat, dispela tu bai i no inap mekim ol i bilip.’ ”

16:8: Jo 12.36, Ef 5.8, 1 Te 5.5

16:9: Dan 4.27, Mt 6.19-20, Lu 14.14, 1 Ti 6.17-19

*16:9: As bilong dispela tok i no klia tumas. Sampela saveman i ting Jisas i tok olsem, yumi mas givim mani bilong yumi bilong helpim ol manmeri i sot long ol samting, na bihain ol bai i amamas long kisim yumi i kam i stap wantaim ol long heven.

16:10: Mt 25.21, Lu 19.17-26

16:13: Mt 6.24

16:14: Mt 23.14

16:15: 1 Sml 16.7, Sng 7.9, Snd 6.16-17, Mt 23.28, Lu 10.29, 18.9-14

16:16: Mt 4.17, 11.12-13, Lu 7.29

16:17: Sng 102.26-27, Ais 40.8, Mt 5.18, 1 Pi 1.25

16:18: Mt 5.32, Mk 10.11, 1 Ko 7.10-11

16:20-21: Mt 15.27

16:24: Ais 66.24, Sek 14.12, Mk 9.44

16:25: Jop 21.13, Lu 6.24

16:29: Ais 8.20, Jo 5.39, 5.45, Ap 15.21

16:31: Jo 11.44-48, 12.10-11