Sapta 17
Pasin nogut i save bagarapim bilip
(Matyu 18.6-7 na 18.21-22 na Mak 9.42)
Jisas Mt 18.6-7, Mk 9.42, 1 Ko 11.19 i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Ol kain kain samting bai i kamap bilong mekim ol manmeri i pundaun long sin. Tasol sori tumas long man i mekim ol dispela samting i kamap. Sapos em i mekim wanpela bilong ol dispela liklik pikinini i pundaun long sin, orait mobeta ol man i pasim wanpela bikpela ston long nek bilong em na tromoi em i go daun long solwara na bai em i dai. Olsem na yupela lukaut gut long yupela yet.
“Sapos Wkp 19.17, Snd 17.10, Mt 18.15, Je 5.19 brata bilong yu i mekim sin, yu mas tokim em long stretim pasin bilong em. Na sapos em i tanim bel, orait yu mas lusim sin bilong em. Na sapos em i mekim sin long yu inap 7-pela taim long wanpela de, na 7-pela taim em i kam bek long yu na i tok, ‘Mi sori,’ orait yu mas lusim sin bilong en.”
Jisas i tok long pasin bilong bilip
Ol Mk 9.24 aposel i tokim Bikpela olsem, “Yu mas mekim bilip bilong mipela i kamap bikpela moa.” Na Mt 17.20, 21.21, Mk 9.23, 11.23 Bikpela i tokim ol olsem, “Maski sapos bilip bilong yupela em i liklik tru inap olsem pikinini bilong dispela kain sayor ol i kolim mastet, yupela bai inap tokim dispela diwai, ‘Yu kamautim ol rop bilong yu na yu go sanap i stap long solwara,’ na diwai bai i bihainim tok bilong yupela.”
Jisas i tok long pasin bilong wokboi
Jisas i tok moa olsem, “Sapos wanpela man namel long yupela i tokim wokboi long i go brukim graun long gaden o long i go lukautim ol sipsip, orait taim dispela wokboi i kam bek long haus, ating bikman bilong en bai i tokim em, ‘Yu kam kwiktaim na yu sindaun na kaikai’? Nogat. Lu 12.37 Bikman bai i tokim wokboi olsem, ‘Yu redim kaikai bilong mi, na yu pasim laplap na sutim kaikai bilong mi na kisim i kam. Mi kaikai na dring pastaim, orait bihain yu ken kaikai na dring.’ Na ating bikman bai i tok tenkyu long dispela wokboi long taim wokboi i bihainim tok bilong em? Nogat. 10 Olsem Mt 25.30, Ro 3.12, 1 Ko 9.16-17, Fm 11 na yupela tu, sapos yupela i mekim pinis olgeta samting olsem God i tokim yupela, orait yupela i mas tok, ‘Mipela i no gutpela wokboi. Samting mipela i mekim, em i wok tasol bilong mipela.’ ”
Jisas i mekim orait
10-pela man i gat sik lepra
11 Jisas Lu 9.51-52, 13.22, Jo 4.4 i bihainim rot i go long Jerusalem, na em i wokabaut i go namel long distrik Samaria na Galili. 12 Em Wkp 13.46 i kamap long wanpela ples, na 10-pela man i gat sik lepra ol i kam bungim em long rot. Ol i sanap longwe, 13 na Wkp 13.45-46 ol i singaut strong olsem, “Jisas, bikman, yu ken sori long mipela.” 14 Jisas Wkp 13.2, 14.1-32, Mt 8.4, Lu 5.14 i lukim ol, na em i tokim ol olsem, “Yupela go soim skin bilong yupela long ol pris.” Orait ol i wokabaut i go, na skin bilong ol i kamap klin. 15 Na wanpela man namel long ol em i lukim skin bilong en i gutpela gen, na em i go bek. Em i wok long singaut bikmaus na litimapim nem bilong God. 16 Em i go kamap long Jisas na em i brukim skru na putim pes i go daun long graun klostu long lek bilong Jisas, na i givim tenkyu long em. Dispela man em i man bilong ol lain Samaria. 17 Jisas i lukim dispela man, na em i tok, “Mi ting 10-pela man i kamap klin. Tasol ol arapela 9-pela man ol i stap we? 18 Ating i no gat man bilong i kam bek na litimapim nem bilong God, a? Dispela man bilong narapela lain, em wanpela tasol?” 19 Na Mt 9.22, Mk 5.34, Lu 7.50 Jisas i tokim dispela man olsem, “Yu kirap na yu go. Bilip bilong yu i bin mekim yu i orait gen.”
Pikinini Bilong Man
bai i kamap ples klia
(Matyu 24.23-28 na 24.37-41)
20 Ol Jo 3.3, 18.36 Farisi i askim Jisas olsem, “Wanem taim bai kingdom bilong God i kam?” Na Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Taim kingdom bilong God i kam, bai i no inap ol samting i kamap olsem mak na ol manmeri i lukim long ai. 21 Na Mk 13.21, Lu 17.23, Ro 14.17 ol bai i no inap i tok, ‘Lukim, em i stap hia,’ o ‘Em i stap long hap.’ Harim. Kingdom bilong God em i stap pinis namel long yupela.”* Sampela man i save tanim dispela hap tok olsem, “Harim. Kingdom bilong God em i stap insait long yupela.”
22 Na Mt 9.15, Jo 17.12 Jisas i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Bihain taim bai i kamap, na yupela bai i laikim tumas long lukim wanpela bilong ol de bilong Pikinini Bilong Man. Tasol yupela bai i no lukim. 23 Na Mt 24.23, Mk 13.21, Lu 17.21, 21.8 ol bai i tokim yupela olsem, ‘Lukim, em i stap long hap,’ o ‘Lukim, em i stap hia.’ Tasol yupela i no ken i go bihainim ol. 24 Yupela Mt 24.27 i save, taim klaut i lait, dispela lait i save sut i go long olgeta hap bilong skai. Na Pikinini Bilong Man bai i mekim olsem tasol long taim em i kamap, na olgeta manmeri bai i lukim. 25 Tasol Mk 8.31, 9.31, Lu 9.22 em i mas karim planti pen pastaim, na ol man bilong dispela taim nau ol i mas givim baksait long em.
26 “Kain Stt 6.5-8, 7.1-24, Mt 24.37 pasin ol i bin mekim long taim bilong Noa, ol bai i mekim wankain pasin tasol long taim Pikinini Bilong Man i laik i kam. 27 Long Stt 7.6-24 taim bilong Noa ol i wok long kaikai na dring, na ol man i maritim ol meri, i go inap long taim Noa i go insait long sip. Orait na bikpela tait i bin kamap, na i bagarapim olgeta manmeri. 28 Ol Stt 18.20—19.25 manmeri i bin mekim wankain pasin long taim bilong Lot tu. Ol i wok long kaikai na dring i stap na ol i baim na salim ol samting na ol i planim ol gaden na ol i wokim ol haus. 29 Tasol Lot i lusim Sodom na i go, na long dispela de yet paia wantaim ston salfa i pundaun long skai olsem ren, na i bagarapim olgeta manmeri. 30 Orait 2 Te 1.7 wankain pasin tasol bai i kamap long de Pikinini Bilong Man i kamap ples klia.
31 “Long Stt 19.17, 19.26, Mt 24.17-18, Mk 13.15-16 dispela de sapos wanpela man i stap antap long haus, na ol samting bilong en i stap insait long haus, orait em i no ken i go daun na kisim ol samting bilong en. Olsem tasol, man i stap long gaden, em i no ken i go bek long haus. 32 Yupela Stt 19.26 i mas tingim samting i bin kamap long meri bilong Lot. 33 Sapos Mt 10.39, 16.25, Mk 8.35, Lu 9.24, Jo 12.25 wanpela man i laik holimpas laip bilong em yet, orait laip bilong em bai i lus. Tasol sapos wanpela man i lusim laip bilong en, orait laip bilong en bai i stap gut.
34 “Mi Mt 24.40-41, 1 Te 4.17 tokim yupela, long nait Pikinini Bilong Man i kamap, tupela man bai i slip i stap long wanpela bet, na God bai i kisim anpela, na em bai i lusim narapela i stap. 35-36 Tupela meri bai i wokim plaua bilong bret i stap, na God bai i kisim wanpela, na lusim narapela i stap.” Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Tupela man bai i stap long gaden, na God bai i kisim wanpela, na em bai i lusim narapela i stap.” Lukim Matyu 24.40. 37 Ol Jop 39.30, Mt 24.28 disaipel i harim dispela tok na ol i askim Jisas olsem, “Bikpela, dispela ol samting bai i kamap we?” Na Jisas i tokim ol olsem, “Long ples bodi bilong ol man i dai pinis i slip i stap long en, long dispela ples tasol ol tarangau i save kam bung.”

17:1: Mt 18.6-7, Mk 9.42, 1 Ko 11.19

17:3: Wkp 19.17, Snd 17.10, Mt 18.15, Je 5.19

17:5: Mk 9.24

17:6: Mt 17.20, 21.21, Mk 9.23, 11.23

17:8: Lu 12.37

17:10: Mt 25.30, Ro 3.12, 1 Ko 9.16-17, Fm 11

17:11: Lu 9.51-52, 13.22, Jo 4.4

17:12: Wkp 13.46

17:13: Wkp 13.45-46

17:14: Wkp 13.2, 14.1-32, Mt 8.4, Lu 5.14

17:19: Mt 9.22, Mk 5.34, Lu 7.50

17:20: Jo 3.3, 18.36

17:21: Mk 13.21, Lu 17.23, Ro 14.17

*17:21: Sampela man i save tanim dispela hap tok olsem, “Harim. Kingdom bilong God em i stap insait long yupela.”

17:22: Mt 9.15, Jo 17.12

17:23: Mt 24.23, Mk 13.21, Lu 17.21, 21.8

17:24: Mt 24.27

17:25: Mk 8.31, 9.31, Lu 9.22

17:26: Stt 6.5-8, 7.1-24, Mt 24.37

17:27: Stt 7.6-24

17:28: Stt 18.2019.25

17:30: 2 Te 1.7

17:31: Stt 19.17, 19.26, Mt 24.17-18, Mk 13.15-16

17:32: Stt 19.26

17:33: Mt 10.39, 16.25, Mk 8.35, Lu 9.24, Jo 12.25

17:34: Mt 24.40-41, 1 Te 4.17

17:35-36: Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Tupela man bai i stap long gaden, na God bai i kisim wanpela, na em bai i lusim narapela i stap.” Lukim Matyu 24.40.

17:37: Jop 39.30, Mt 24.28