Sapta 39
“Olsem wanem? Yu save wanem taim ol wel meme bilong ples maunten i save karim pikinini, a? Na yu save lukim ol dia i karim pikinini? 2-3 Ating yu save hamas mun ol pikinini meme na pikinini dia bai i stap long bel bilong mama? Na ating yu save wanem taim ol mama bai i brukim skru na karim pikinini bilong ol, a? Ol dispela pikinini i save stap wantaim ol mama bilong ol long bus na long kunai, na ol i kamap bikpela na strong. Na taim ol i bikpela pinis, orait ol i save lusim ol mama bilong ol na i go olgeta. Na ol i no kam bek gen.
“Husat i bin lusim ol rop i pasim ol wel donki na larim ol i go nabaut long laik bilong ol yet? Mi bin givim ples drai long ol wantaim dispela ples stret graun i gat sol i stap long en, bai ol dispela ples i stap olsem ples bilong ol. Ol wel donki i save, sapos ol i stap long ol taun, bai ol man i pasim ol long baklain na bikmaus long ol na bosim ol long mekim wok. Olsem na ol i givim baksait long nois na singaut bilong ol taun, na ol i save raun nabaut long ol ples maunten bilong painim gras na ol lip bilong diwai samting bilong kaikai.
“Jop, olsem wanem? Bai ol wel bulmakau inap mekim wok bilong yu, a? Ating long nait bai ol i gat laik bilong i kam slip long haus bulmakau bilong yu, a? 10 Yu inap pasim ol long baklain na mekim ol i bihainim yu i go long ol ples daun na pulim masin bilong brukim graun, laka? 11 Yu save ol i gat bikpela strong. Olsem na yu ting ol inap helpim yu na mekim ol bikpela wok bilong yu, a? 12 Na yu ting yu inap tokim ol long i go kisim ol wit samting i redi long gaden na bringim i kam long ples bilong rausim bun na lip bilong wit, a?
13 “Taim ol muruk* Pasin bilong ol muruk i stap long hap bilong Israel i narakain long ol muruk bilong yumi. i amamas, ol i save mekim nais long wing bilong ol. Tasol ol i no save mekim gutpela pasin olsem ol longpela nek i save mekim long ol pikinini bilong ol. 14 Ol muruk i save putim kiau bilong ol long graun na larim i stap, bai hat bilong graun i ken hatim ol kiau. 15 Na ol i no save wari liklik long ol kiau, nogut ol wel abus na ol man i kam krungutim. 16 Ol muruk i save lukim ol pikinini bilong ol yet olsem pikinini bilong arapela mama, na ol i no save mekim gutpela pasin long ol. Ol i no gat wari sapos ol pikinini i bagarap, na wok bilong ol long karim kiau i lus nating. 17 Ol i mekim olsem, long wanem, mi no bin givim gutpela tingting na save long ol. 18 Tasol taim ol muruk i kirap na ran i go, ol i ran strong tumas, na ol i mekim nais moa yet long wing bilong ol. Na ol inap winim hos i gat man i sindaun long en.
19 “Jop, olsem wanem? Yu save givim strong long ol hos, a? Ol dispela lain 19-25 i tok long ol hos ol soldia i save sindaun long ol na i go pait. Na ating yu save putim ol longpela gras long nek bilong ol, a? 20 Ating yu yet yu save mekim ol hos i kalap antap tumas olsem ol grasopa, laka? Ol hos i save singaut strong tru, na singaut bilong ol i save pretim ol manmeri. 21 Ol i amamas long bikpela strong bilong ol na ol i kalap kalap na paitim graun long hanlek bilong ol. Na ol i ran spit i go long pait. 22 Ol hos i no save pret na kirap nogut long wanpela samting. Maski pait i kamap bikpela tru, ol i no save ranawe long pait. 23 Ol i save karim ol soldia i sindaun long ol, na taim ol i ran, ol spia bilong ol soldia i pairap insait long ol paus, na sap bilong ol longpela spia ol soldia i karim, ol i lait long san. 24 Taim ol hos i harim biugel i krai, ol i no save stap isi. Nogat. Bel bilong ol i sut na ol i skrap moa yet long i go long pait, na ol i save ran spit tru i go. 25 Na long taim ol i harim biugel i krai, ol i save singaut. Taim ol i stap longwe yet long hap bilong pait, ol i kisim smel bilong pait. Na ol i harim ol ofisa i singaut long ol soldia na ol soldia i singaut bikmaus long kirapim pait.
26 “Jop, ating yu bin putim tingting na save long ol tarangau long pasin ol i save mekim, na ol i save kirap na flai i go long hap saut, a? 27 Ating yu yet yu save tok na ol tarangau i save flai i go antap long maunten na wokim ol haus bilong ol, laka? 28 Ol i save go i stap antap long ol maunten na wokim ol haus bilong ol long ples ston na ples nogut. Dispela kain ples i olsem strongpela ples hait bilong ol. 29 Ol i save sindaun i stap long haus bilong ol na glasim ol abus, na maski abus i stap longwe, ol i save lukim. 30 Ol Mt 24.28, Lu 17.37 pikinini tarangau i save laikim tumas long dring blut bilong ol dispela abus. Na taim pait i kamap na bodi bilong ol man i dai pinis i slip nabaut long graun, orait ol tarangau i save kam bung long dispela hap.”

*39:13: Pasin bilong ol muruk i stap long hap bilong Israel i narakain long ol muruk bilong yumi.

39:19: Ol dispela lain 19-25 i tok long ol hos ol soldia i save sindaun long ol na i go pait.

39:30: Mt 24.28, Lu 17.37