Song 52
Man i amamas long pasin nogut, em i olsem longlong man
Devit i raitim dispela song, em kain song ol i kolim Maskil. Devit i raitim dispela song long taim Doek bilong kantri Idom i go long Sol na i tokim em olsem, “Devit i go long haus bilong Ahimelek.”
Yu 1 Sml 22.9-10 strongpela man,
bilong wanem yu bikmaus
na yu amamas nating
long pasin nogut yu bin mekim
long ol manmeri bilong God?
Oltaim God i save marimari long ol.
Yu Sng 50.19, 59.7, 64.3 man bilong giaman,
tok bilong yu
i olsem resa i sap moa,
na i katim nogut narapela man.
Olgeta de yu save tingting
long bagarapim ol arapela man.
Yu no laikim gutpela pasin.
Yu laikim pasin nogut tasol.
Yu no laikim pasin bilong tok tru.
Yu save laikim pasin
bilong tok giaman tasol.
Yu man bilong giaman.
Yu save laikim tumas tok
bilong bagarapim ol arapela man.
 
Tasol harim.
God bai i bagarapim yu olgeta.
Em bai i holimpas yu
na rausim yu long haus bilong yu.
Na bai em i pinisim yu olgeta
na yu no ken i stap moa
long graun.
Ol stretpela man bai i lukim
dispela samting i kamap long yu
na bai ol i pret.
Bai ol i lap long yu na tok olsem,
“Lukim. Sng 49.6 Dispela man i no laik
bai God i helpim em
na strongim em.
Em i bilip strong
long planti mani samting
bilong en,
na em i ting pasin nogut
bai i mekim em i stap gut.”
Tasol mi no olsem.
Mi olsem diwai oliv
i stap klostu
long haus bilong God.
Mi bilip long God i save marimari
long mi oltaim oltaim.
God, yu bin helpim mi,
olsem na oltaim
bai mi tenkyu long yu.
Na long ai bilong ol manmeri
bilong yu
bai mi litimapim nem bilong yu
na tok, “God i mekim
gutpela pasin long mi.”

52:1: 1 Sml 22.9-10

52:2: Sng 50.19, 59.7, 64.3

52:7: Sng 49.6