Sapta 27
Ol i putim Pol long sip bilong i go long Rom
Ol Ap 25.12, 25.25 i pasim tok pinis long mipela* Taim Pol i bin kam long Jerusalem, i luk olsem Luk i bin kam wantaim em. Lukim tok i stap long Aposel 16.10 na lukim tu Aposel 21.17. Na taim Pol i lusim Judia na i go long Rom, i luk olsem Luk i go wantaim em gen. i mas kisim sip na i go long kantri Itali. Na ol i putim Pol wantaim ol arapela kalabus long han bilong wanpela kepten bilong 100 soldia. Nem bilong dispela kepten em Julius, na em i bilong lain ami bilong Sisar. Mipela Ap 19.29 i kalap long wanpela sip bilong taun Adramitium. Dispela sip i laik i go long ol pasis bilong ol taun bilong provins Esia. Orait mipela i luslain na i go. Aristarkus bilong taun Tesalonaika long provins Masedonia em i go wantaim mipela. Long Ap 24.23 de bihain mipela i go anka long taun Saidon, na Julius i mekim gutpela pasin long Pol. Em i orait long Pol i go lukim ol pren bilong en na kisim kaikai samting long ol. Orait bihain mipela i lusim Saidon, na win i sakim mipela, olsem na sip i ran i go baksait long ailan Saiprus. Orait mipela i go brukim solwara klostu long provins Silisia na Pamfilia, na bihain mipela i kamap long taun Maira bilong provins Lisia.
Long dispela taun kepten bilong ol soldia i lukim wanpela sip bilong taun Aleksandria i stap, na em i laik i go long Itali. Na em i bringim mipela i go long dispela sip. Orait mipela i luslain, na sip i ran isi isi inap long sampela de, long wanem strongpela win i wok long sakim mipela. Ol boskru i hatwok tru na mipela i go kamap klostu long taun Nidus, tasol win i pasim mipela, na mipela i no inap i go moa. Olsem na mipela i tanim na i go long ailan Krit, klostu long poin Salmone, na mipela i go olgeta long hapsait bilong ailan. Ol boskru i hatwok na mipela i ran bihainim nambis bilong Krit. Na bihain mipela i kamap long wanpela ples, ol i kolim Gutpela Pasis, em i stap klostu long taun Lasea.
Planti de i lus, na bikpela de bilong ol Juda i tambu long kaikai, Dispela bikpela de, em Bikpela De Bilong God I Rausim Sin Bilong Ol Manmeri. Lukim Wok Pris 23.26-32. Long dispela taim bilong yia, ol bikpela win i save kirap long solwara Mediterenian, na ol sip i no save raun. em i go pinis. Na si i nogut tru, olsem na Pol i tokim ol olsem, 10 “Yupela Ap 27.22 ol man, harim. Mi save, sapos yumi go nau, bai yumi painim taim nogut tru, na planti samting bai i lus. I no ol kago na sip tasol bai i lus. Nogat. Yumi bai lusim laip bilong yumi tu.” 11 Tasol kepten bilong ol soldia i no harim dispela tok bilong Pol. Nogat. Em i bihainim tingting bilong kepten bilong sip na bilong papa bilong sip. 12 Dispela pasis em i no gutpela ples bilong sip i stap long en na hait long ol bikpela win. Olsem na planti man long sip ol i pasim tok long ol i laik lusim dispela ples na i go. Sapos ol inap, ol i laik i go kamap long Finiks na i stap long dispela ples long taim bilong bikpela win. Finiks em i wanpela pasis i stap long hap saut bilong ailan Krit, na em i lukluk i go long hap bilong san i go daun.
Win na bikpela si i kirap
13 Orait win bilong hap saut i kirap, na em i no strong tumas. Olsem na ol i ting ol inap ran gut i go long dispela pasis ol i toktok long en. Olsem na ol i pulim anka na ol i ran i go klostu tru long nambis bilong Krit. 14 Tasol i no longtaim na wanpela strongpela win i kirap, em win ol i kolim win bilong hap not. Dispela win i kam long hapsait bilong ailan Krit 15 na i sakim sip strong tru. Ol boskru i laik tanim sip na i go bek, tasol ol i no inap. Olsem na ol i larim win i sakim sip i go. 16-17 Mipela i ran i go long hap saut bilong wanpela liklik ailan, ol i kolim Kauda. Na taim ailan i pasim win liklik, mipela i hatwok tru long pulim dingi i kam klostu long sip. Orait ol boskru i pulim dingi i kam antap long sip na ol i pasim strong. Na bihain ol i tromoi ol baklain i go aninit long sip na taitim strong bilong strongim sip. Ol i pret tu, nogut ol i ran i go pas long wesan i stap namel long solwara klostu long Afrika, olsem na ol i daunim sel na larim win i sakim sip i go. 18 Win na bikpela si i sakim mipela strong tumas, olsem na long de bihain ol boskru i stat long tromoi ol kago i go long solwara. 19 Na long de namba 3, ol boskru i wari tru na ol i stat long tromoi ol sel na mas samting bilong sip. Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. 20 Planti de mipela i no lukim san na ol sta, na bikpela win tru i sakim mipela oltaim. Olsem na bihain mipela i no moa ting mipela bai i stap gut. Nogat. Mipela i ting mipela olgeta bai i lus.
21 Planti de ol man i no kisim kaikai, na bihain Pol i sanap namel long ol na i tok olsem, “Yupela ol man, sapos yupela i bin bihainim tok bilong mi na yupela i no lusim ailan Krit, orait yumi bai i no inap painim dispela taim nogut, na olgeta samting bai i no inap lus. 22 Tasol Ap 27.10, 27.31 nau mi tokim yupela olsem, yupela i ken bel isi, long wanem, i no gat wanpela man bilong yumi bai i lus. Sip tasol bai i lus. 23 Mi Dan 6.16, Ap 23.11, Ro 1.9 man bilong God, na mi save lotu long em. Na long dispela nait ensel bilong God i bin kam sanap klostu long mi, 24 na Ap 23.11 em i tok olsem, ‘Pol, yu no ken pret. Yu mas i go sanap long pes bilong Sisar. Na harim. God i harim beten bilong yu, na olgeta man i stap wantaim yu long sip, ol bai i no inap lus.’ 25 Ensel Ro 4.20-21, 2 Ti 1.12 i tok olsem, olsem na yupela ol man, yupela i no ken pret. Mi bilip long God bai i mekim olgeta samting i kamap olsem em i tokim mi. 26 Tasol Ap 28.1 yumi mas larim sip i ran i go, na win bai i sakim sip i go pas long wanpela ailan.”
27 Orait long namba 14 nait mipela i trip i go long biksolwara Mediterenian. Na klostu long 12 klok long nait ol boskru i pilim olsem sip i kamap klostu long wanpela nambis. 28 Olsem na ol i tromoi meta bilong painimaut solwara i daun tru o nogat, na ol i metaim 40 mita. Na sip i go liklik moa, na ol i tromoi meta gen na metaim 30 mita. 29 Na ol i pret, nogut sip i ran i go pas long ples i gat ston na i bruk olgeta. Olsem na ol i tromoi 4-pela anka long stan bilong sip. Na ol i beten long san i ken kamap kwiktaim. 30 Ol boskru i laik painim rot bilong lusim sip. Olsem na ol i slingim dingi i go daun, na ol i giaman olsem ol i laik tromoi ol anka long poret bilong sip. 31 Tasol Ap 27.22 Pol i tokim kepten wantaim ol soldia olsem, “Sapos ol dispela man i no i stap long sip, orait yupela bai i lus.” 32 Olsem na ol soldia i katim baklain i holim dingi na em i pundaun long solwara na trip i go.
33 Klostu san i laik kamap, na Pol i givim tok long olgeta man. Em i laik kirapim ol long kisim sampela kaikai, na em i tok olsem, “Longtaim tumas bel bilong yupela i no sindaun gut, na yupela i no kaikai. Yupela i stap nating tasol, inap 14 de. 34 Olsem 1 Kin 1.52, Mt 10.30, Lu 12.7 na mi tokim yupela strong, yupela i mas kisim sampela kaikai. Em bai i strongim yupela. Harim. Yupela i no inap bagarap liklik. Nogat. Yupela olgeta bai i stap gut.” 35 Em Mt 15.36, Jo 6.11, 1 Ti 4.3-5 i tok olsem, na em i kisim bret na long pes bilong ol em i tenkyu long God. Na em i brukim bret na i stat long kaikai. 36 Olsem na olgeta man ol i belgut, na ol tu i kisim sampela kaikai. 37 Mipela man i stap long sip, mipela inap 276 man olgeta. 38 Ol i kaikai inap pinis, orait ol i tromoi wit i go long solwara, bai sip i no ken hevi tumas.
Sip i bagarap
39 San i kamap, na ol boskru i lukim dispela nambis mipela i kamap long en, tasol ol i no save, em nambis bilong wanem hap graun. Ol i lukim wanpela pasis i go insait moa na i gat gutpela wesan long en. Na ol i ting, sapos ol inap, ol i laik mekim sip i ran i go sua long dispela nambis. 40 Olsem na ol i katim baklain bilong olgeta anka na lusim i stap long solwara. Na ol i lusim ol baklain ol i bin pasim tupela bikpela pul ol i save stiaim sip long en. Na ol i pulim ol sel i go antap bilong kisim win, na sip i ran i go olsem long nambis. 41 Tasol 2 Ko 11.25 sip i go antap long wanpela wesan i stap namel long solwara, na i pas long en. Poret bilong sip i pas strong tumas long wesan na i stap. Na si i wok long paitim stan bilong sip na i brukim. 42 Orait ol soldia i ting long kilim ol kalabus i dai, nogut ol i swim i go na i ranawe. 43 Tasol kepten bilong ol soldia i laik helpim Pol, olsem na em i tambuim ol soldia long ol i no ken kilim ol kalabus. Em i tokim olgeta man i save swim, long ol i mas kalap long solwara na i go sua pastaim. 44 Na Ap 27.22-25 ol arapela man i mas holim ol plang na ol hap bilong sip i bruk, na ol i mas trip i go sua. Orait ol i mekim olsem kepten i tok, na olgeta bilong mipela i kamap long nambis. I no gat wanpela i lus.

27:1: Ap 25.12, 25.25

*27:1: Taim Pol i bin kam long Jerusalem, i luk olsem Luk i bin kam wantaim em. Lukim tok i stap long Aposel 16.10 na lukim tu Aposel 21.17. Na taim Pol i lusim Judia na i go long Rom, i luk olsem Luk i go wantaim em gen.

27:2: Ap 19.29

27:3: Ap 24.23

27:9: Dispela bikpela de, em Bikpela De Bilong God I Rausim Sin Bilong Ol Manmeri. Lukim Wok Pris 23.26-32. Long dispela taim bilong yia, ol bikpela win i save kirap long solwara Mediterenian, na ol sip i no save raun.

27:10: Ap 27.22

27:19: Tok Grik i no klia tumas long dispela hap.

27:22: Ap 27.10, 27.31

27:23: Dan 6.16, Ap 23.11, Ro 1.9

27:24: Ap 23.11

27:25: Ro 4.20-21, 2 Ti 1.12

27:26: Ap 28.1

27:31: Ap 27.22

27:34: 1 Kin 1.52, Mt 10.30, Lu 12.7

27:35: Mt 15.36, Jo 6.11, 1 Ti 4.3-5

27:41: 2 Ko 11.25

27:44: Ap 27.22-25