Sapta 24
Ol hetman bilong ol Juda i kotim Pol
Taim 5-pela de i go pinis, hetpris Ananaias i kam daun long taun Sisaria wantaim ol hetman na wanpela saveman bilong lo bilong ol Rom, nem bilong en Tertulus. Na ol i tokim namba wan gavman long dispela tok ol i laik kotim Pol long en. Orait namba wan gavman i singautim Pol, na taim em i kam pinis, Tertulus i stat long sutim tok long em. Em i tok olsem, “Bikman Feliks, yu bin helpim mipela long sindaun gutpela tumas, na i no gat pait samting i kamap. Long gutpela tingting bilong yu, yu bin helpim ol lain bilong mipela long stretim ol planti samting bipo ol i no bin i stap gut. Mipela i lukim ol dispela samting, na bel bilong mipela i gutpela moa, na mipela i tenkyu tru long yu.
“Tasol nogut mi pasim yu longtaim tumas. Mi laik askim yu long marimari long mipela na harim sotpela tok bilong mipela. Mipela Ap 6.13, 16.20, 17.6, 21.28, 1 Pi 2.12, 2.15 i lukim dispela man em i man bilong kamapim planti trabel. Em i save kirapim kros na pait namel long olgeta Juda long olgeta hap bilong graun. Na em i lida bilong dispela ol man i bin lusim lain bilong mipela na i kamapim narakain lain, em ol i kolim lain bilong Nasaret. 6-8 Em Ap 21.28-30 i bin traim tu long mekim tempel i kamap doti long ai bilong God, tasol mipela i holimpas em.* Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Na mipela i laik kotim em long lo bilong mipela. Tasol namba wan ofisa Lisias i kam wantaim ol soldia bilong en, na ol i sakim mipela nabaut na pulim em long han bilong mipela. Na Lisias i tok olsem, ol man i gat laik long kotim dispela man, ol i mas kamap long kot bilong yu.” Olsem na yu yet yu ken askim dispela man, na bai yu ken kisim save long maus bilong em yet long olgeta samting mipela i kotim em long en.”
Ol Juda tu i helpim tok bilong Tertulus na i sutim tok long Pol. Ol i tokaut olsem, “Olgeta dispela tok i tru.”
Pol i autim tok long Feliks
10 Orait namba wan gavman i mekim nais long han bilong soim Pol olsem em i ken toktok, na Pol i bekim tok olsem, “Mi save, planti yia yu bin i stap jas bilong dispela lain manmeri. Olsem na bel bilong mi em i gutpela long bekim tok long yu. 11 Sapos Ap 21.17, 21.26, 24.17 yu askim nabaut, orait yu bai painimaut olsem, 12-pela de bipo tasol mi bin i go long Jerusalem bilong mekim lotu. 12 Na ol Juda i no bin lukim mi i pait long toktok wantaim wanpela man insait long banis bilong tempel. Na ol i no lukim mi i kirapim bung bilong ol manmeri insait long ol haus lotu o insait long taun. Nogat. 13 Na dispela tok nau ol i kotim mi long en, em i no tru. Ol i no gat rot bilong soim olsem dispela tok bilong ol em i tru.
14 “Tok Ap 24.5, 26.22, 28.23, 2 Ti 1.3 i tru, em i olsem. Mi save bihainim dispela Rot ol i kolim ‘narakain lain’. Mi bihainim dispela Rot na mi lotu yet long God bilong ol tumbuna bilong mipela. Mi bilip long olgeta tok i stap long lo na olgeta tok ol profet i bin raitim. 15 Mi Dan 12.2, Jo 5.28-29, Ap 23.6, 26.6-7, 28.20 bilip na mi wet long God bai i kirapim bek ol man i dai pinis, em ol stretpela man na ol man nogut wantaim. Ol tu i bilip na wetim God i mekim olsem. 16 Olsem Ap 23.1 na long olgeta taim mi strong long bel bilong mi i mas i stap stret na i no gat rong, long ai bilong God na long ai bilong ol manmeri wantaim.
17 “Mi Ap 11.29-30, 20.16, Ro 15.25-26, 2 Ko 8.4, Ga 2.10 Ap 21.17-28 bin i stap sampela yia long ol arapela ples, na bihain mi kam bek long lain bilong mi. Mi bringim ol mani samting i kam bilong helpim ol manmeri i sot long ol samting, na mi bringim sampela ofa. 18 Mi laik i go long tempel, olsem na mi bihainim pasin bilong kamap klin long ai bilong God pastaim, na mi go. Na taim ol i lukim mi i stap long tempel, mi stap klin pinis. Long lain 6 Tertulus i bin tok olsem Pol i laik mekim tempel i kamap doti long ai bilong God. Pol i laik bekim dispela tok na em i tok olsem em i kamap klin pinis na em i go long tempel. Na i no gat planti man i stap wantaim mi, na i no gat ol man i mekim nois nabaut. 19 Tasol Ap 23.30, 25.16, 2 Ti 1.15 sampela Juda bilong provins Esia i kam holimpas mi. Sapos ol dispela man i gat tok long mi, mobeta ol yet i kam hia long pes bilong yu na kotim mi. 20 Sapos nogat, orait dispela ol man hia i bin i stap long kaunsil bilong ol long taim mi bin autim tok long ol, ol i mas tokim yu long wanem rong ol i bin painim long mi. 21 Ating Ap 23.6, 28.20 mi bin mekim wanpela tok tasol ol i no amamas long en. Taim mi sanap namel long ol, mi bin singaut olsem, ‘Mi bilip olsem, ol man i dai pinis ol bai i kirap bek, na long dispela as tasol nau ol i bringim mi i kam long kot bilong yupela.’ ”
22 Feliks Ap 23.26 i save gut pinis long bilip na pasin bilong ol manmeri i bihainim Rot bilong Bikpela, olsem na taim Pol i autim tok pinis, Feliks i tokim ol Juda long ol i mas wet. Em i tok olsem, “Taim namba wan ofisa Lisias i kam daun, orait mi ken stretim dispela tok bilong yupela.” 23 Na Ap 27.3, 28.16, 28.30 em i tokim kepten long em i mas putim Pol long kalabus, tasol em i no ken kalabusim em strong tumas. Em i no ken tambuim ol pren bilong Pol long helpim em long ol samting.
Feliks i pasim Pol long kalabus long tupela yia
24 Sampela de i go pinis, na Feliks i kam wantaim meri bilong en Drusila. Drusila em i meri bilong lain Juda. Na Feliks i singautim Pol na i harim sampela tok bilong en. Pol i tokim em long pasin bilong bilip long Krais Jisas. 25 Na Pol i tok long stretpela pasin, na long man i mas bosim gut laip bilong em yet, na long God bai i kotim yumi bihain. Feliks i harim ol dispela tok na em i pret. Na em i tok, “Yu go nau. Sapos bihain mi gat taim, orait bai mi singautim yu gen.” 26 Na Feliks i wet long narapela samting tu. Em i ting Pol bai i givim sampela mani long em bilong grisim Feliks long larim em i go fri. Olsem na planti taim em i singautim em i kam na i toktok wantaim em.
27 Taim Ap 25.9, 25.14 tupela yia i go pinis, orait Porsius Festus i kisim ples bilong Feliks. Na Feliks i laik mekim ol Juda i amamas long em, olsem na em i larim Pol i stap long kalabus.

24:5: Ap 6.13, 16.20, 17.6, 21.28, 1 Pi 2.12, 2.15

24:6-8: Ap 21.28-30

*24:6-8: Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Na mipela i laik kotim em long lo bilong mipela. Tasol namba wan ofisa Lisias i kam wantaim ol soldia bilong en, na ol i sakim mipela nabaut na pulim em long han bilong mipela. Na Lisias i tok olsem, ol man i gat laik long kotim dispela man, ol i mas kamap long kot bilong yu.”

24:11: Ap 21.17, 21.26, 24.17

24:14: Ap 24.5, 26.22, 28.23, 2 Ti 1.3

24:15: Dan 12.2, Jo 5.28-29, Ap 23.6, 26.6-7, 28.20

24:16: Ap 23.1

24:17: Ap 11.29-30, 20.16, Ro 15.25-26, 2 Ko 8.4, Ga 2.10

24:17: Ap 21.17-28

24:18: Long lain 6 Tertulus i bin tok olsem Pol i laik mekim tempel i kamap doti long ai bilong God. Pol i laik bekim dispela tok na em i tok olsem em i kamap klin pinis na em i go long tempel.

24:19: Ap 23.30, 25.16, 2 Ti 1.15

24:21: Ap 23.6, 28.20

24:22: Ap 23.26

24:23: Ap 27.3, 28.16, 28.30

24:27: Ap 25.9, 25.14