Ol King
bilong Israel na Juda
Buk 1
Tok i go pas
Dispela buk i stori long ol samting i kamap bihain long ol samting buk 2 Samuel i stori long en. Em i stori long las hap bilong laip bilong King Devit. Em i stori long laip na wok bilong King Solomon na long ol arapela king i kamap bihain long taim ol lain Israel i bruk na i kamap tupela kantri. I gat ol stori bilong sampela profet tu. Ol i bin wok long autim tok bilong God na soim gutpela rot bilong ol king na ol manmeri i mas bihainim. Wanpela bilong ol dispela profet, em Elaija.
Dispela buk i olsem 1 na 2 Samuel. Em i no stori nating. Taim em i stori long ol samting ol king i bin mekim, em i skelim pasin bilong ol tu. Ol king i bin aninit long Bikpela, ol i gat gutpela nem, na long taim ol i stap king, ol lain Israel i bin i stap gut aninit long ol. Tasol ol king i bin bikhet na sakim tok bilong God, ol i kisim nem nogut. Na taim ol i stap king, ol lain Israel i bin bagarap. Bikpela rong planti king i bin mekim, em pasin bilong i go long ol ples lotu antap long ol maunten nabaut na lotu long ol giaman god. Dispela pasin i givim bikpela bel hevi long God.
Solomon i stap king bilong ol Israel
Sapta 1
(Sapta 1-11)
King Devit i kamap lapun tru
Nau King Devit i kamap lapun pinis, na oltaim skin bilong en i kol. Na ol i kisim ol blanket na karamapim em, tasol ol blanket i no mekim skin bilong en i hat liklik. Nogat. Olsem na ol ofisa bilong en i tokim em olsem, “King, mipela i ting long painim wanpela yangpela meri bilong i stap wantaim yu na lukautim yu. Em bai i slip wantaim yu na hatim skin bilong yu.” Olsem na ol i go raun long olgeta hap bilong kantri Israel bilong painim wanpela naispela meri. Na ol i lukim Abisak bilong ples Sunem, na ol i kisim em i kam long king. Abisak em i naispela meri tru. Na em i save lukautim gut king na helpim em, tasol king i no pilai wantaim em.
Adoniya i laik kamap king
5-6 Adoniya 2 Sml 3.4 em i pikinini man bilong Devit wantaim Hagit. Hagit i karim em bihain long taim mama bilong Apsalom i karim Apsalom. Adoniya i luk naispela tru. Long taim em i yangpela i kam inap nau, papa bilong en i no bin krosim em o stretim em. Orait nau em i tingting strong long kamap king. Olsem na em i kisim ol karis na ol hos na 50 man bilong ran i go paslain long karis bilong en long taim em i laik i go long wanpela hap. Adoniya i go toktok long Joap, pikinini bilong Seruia, na long pris Abiatar, na tupela i wanbel wantaim em. Tasol pris Sadok na Benaia, pikinini bilong Jehoiada, na profet Natan na Simei na Rei na ol soldia bilong was long king, ol i no wanbel wantaim Adoniya.
Wanpela de Adoniya i laik mekim ofa na em i go long ples ol i kolim Ston bilong Snek, klostu long liklik wara Enrogel. Em i kilim ol sipsip na ol bulmakau man na ol patpela pikinini bulmakau na ofaim ol long God. Long taim em i laik mekim ofa, em i salim tok long olgeta arapela pikinini bilong king na long olgeta man bilong Juda i stap ofisa bilong king, na em i askim ol long kam long bikpela kaikai bilong ofa. 10 Tasol em i no salim tok long profet Natan na Benaia na long ol soldia bilong was long king na long brata bilong en, Solomon.
Solomon i kamap king
11 Orait 2 Sml 12.24 na profet Natan i go long Batseba, mama bilong Solomon, na tokim em olsem, “Adoniya, pikinini bilong Hagit, i mekim em yet i kamap king, na King Devit i no save long dispela samting. Yu bin harim dispela tok pinis, o nogat? 12 Sapos yu no laik long ol i kilim yu wantaim pikinini bilong yu, Solomon, orait yu mas bihainim dispela tok bilong mi. 13 Yu mas i go kwiktaim long King Devit na tokim em olsem, ‘King, bipo yu bin mekim strongpela promis long mi olsem pikinini bilong mi, Solomon, bai i kisim ples bilong yu na kamap king. Tasol olsem wanem na nau Adoniya i kamap king?’ 14 Orait Batseba, taim yu toktok yet wantaim King Devit, bai mi kam insait na strongim tok bilong yu.”
15 Orait Batseba i go lukim king long rum slip bilong en. King i lapun tru na Abisak, dispela meri bilong ples Sunem, i wok long lukautim em. 16 Na Batseba i daunim het klostu long king na king i askim em olsem, “Yu laikim wanem samting?”
17 Orait Batseba i tokim em, “King bilong mi, bipo yu bin mekim wanpela strongpela promis long mi, long nem bilong God, Bikpela bilong yumi. Yu bin promis bai pikinini bilong mi, Solomon, i senisim yu na i kamap king na sindaun long sia king bilong yu. 18 Tasol nau Adoniya i kamap king pinis na yu no save long dispela samting. 19 Na em i bin kilim planti bulmakau man na planti patpela pikinini bulmakau na planti sipsip, na mekim ofa. Na em i bin salim tok long olgeta pikinini bilong yu na long pris Abiatar na long Joap, namba wan ofisa bilong ami, na ol i go long dispela kaikai em i mekim. Tasol em i no bin askim Solomon long go wantaim ol. 20 King bilong mi, harim. Olgeta manmeri bilong Israel i wet long yu yet i mas tokim ol long husat tru bai i senisim yu na kamap king. 21 Sapos yu no tokim ol nau, orait taim yu dai pinis bai ol manmeri i lukim mi wantaim pikinini bilong mi, Solomon, i olsem man na meri nogut, na bai ol i kilim mitupela i dai.”
22 Batseba i toktok yet na profet Natan i kam kamap long haus king. 23 Orait na ol wokboi bilong king i tokim king olsem, “Profet Natan i kam na i laik lukim yu.” King i orait na Natan i kam insait na brukim skru na daunim het i go daun long graun klostu long king. 24 Na Natan i tokim Devit olsem, “King bilong mi, ating yu bin tok bai Adoniya i kisim ples bilong yu na i kamap king na i sindaun long sia king bilong yu, a? 25 Long wanem, nau long dispela de tasol Adoniya i go pinis long wanpela hap na i kilim planti bulmakau na sipsip na ol patpela pikinini bulmakau na em i mekim ofa long God. Na em i askim ol pikinini man bilong yu, na ol ofisa bilong ami, na pris Abiatar long i go kaikai wantaim em. Na nau ol i wok long kaikai na dring na singaut amamas long Adoniya olsem, ‘Adoniya i ken i stap king longpela taim.’ 26 Tasol em i no salim tok long mi na pris Sadok na Benaia na long Solomon. 27 Na king, olsem wanem? Ating yu orait long dispela samting ol i mekim, a? Sapos olsem, orait bilong wanem yu no bin toksave long ol ofisa bilong yu long dispela man i mas senisim yu na i kamap king?”
28 Orait King Devit i tokim ol wokboi long singautim Batseba i kam bek. Batseba i kam na i go sanap klostu long king. 29 Na king i tokim em olsem, “Bikpela i stap oltaim, em i bin helpim mi na i kisim bek mi long olgeta kain hevi. 30 Na long nem bilong em mi tok tru long yu, nau long dispela de tasol bai mi inapim dispela promis bipo mi bin mekim long yu long nem bilong God, Bikpela bilong Israel. Mi bin promis olsem, Solomon, pikinini man bilong yu, bai i kisim ples bilong mi na i sindaun long sia king bilong mi.” 31 Batseba i harim dispela tok, na em i brukim skru na daunim het na i tokim Devit olsem, “King, yu bikman bilong mi, na mi laik bai yu ken i stap gut oltaim.”
32 Na King Devit i tokim ol wokboi olsem, “Yupela go singautim Benaia na pris Sadok na profet Natan na tokim ol long kam lukim mi.” Taim tripela i kam pinis, 33 orait king i tokim ol olsem, “Yupela i mas tokim Solomon long sindaun long donki bilong mi na yupela wantaim ol soldia i save was long mi, yupela i mas kisim em i go long wara Gihon. 34 Na long dispela hap, pris Sadok na profet Natan i mas kapsaitim wel long het bilong Solomon, bilong makim em i kamap king bilong Israel. Yupela i mekim dispela pinis, orait yupela i mas winim biugel na singaut olsem, ‘Solomon i ken i stap king longpela taim.’ 35 Na yupela i mas bihainim em i kam bek na bai em i sindaun long sia king bilong mi. Na em bai i senisim mi na kamap king, long wanem, mi makim em long kamap king bilong Israel na Juda.”
36 Na Benaia i bekim tok long king olsem, “Gutpela, mipela i laik bai God, Bikpela bilong yumi, i ken mekim dispela olgeta samting i kamap olsem yu tok. 37 Na Bikpela i ken i stap wantaim Solomon na helpim em, olsem em i bin mekim long yu. Na tu, God i ken mekim Solomon i kamap gutpela strongpela king na i gat biknem i winim biknem bilong yu yet.”
38 Olsem na Sadok na Natan na Benaia wantaim ol soldia i save was long king, em ol Keret na Pelet, ol i tokim Solomon na em i sindaun long donki bilong King Devit na ol i bringim em i go long wara Gihon. 39 Sadok i bin i go long haus sel bilong Bikpela na kisim dispela kom bilong sipsip ol i bin pulimapim wel bilong oliv long en. Na taim ol i go kamap long Gihon, em i kisim dispela kom na kapsaitim sampela wel long het bilong Solomon, bilong makim em i kamap king. Na ol i winim biugel na olgeta manmeri i singaut olsem, “Solomon i ken i stap king longpela taim.” 40 Olgeta manmeri i bihainim Solomon i go bek long Jerusalem na ol i amamas moa yet na singaut na winim mambu. Singaut bilong ol i strong moa yet, inap long mekim graun i guria.
Adoniya i pret long King Solomon
41 Adoniya wantaim ol lain bilong en i kaikai pinis na ol i harim dispela bikpela singaut i kamap. Na Joap i harim krai bilong biugel na em i tok olsem, “Wanem dispela bikpela nois i kamap long Jerusalem?” 42 Taim Joap i toktok yet, Jonatan, pikinini bilong pris Abiatar, i kam kamap long ol. Na Adoniya i tokim em olsem, “Yu kam. Yu gutpela man, na ating yu bringim gutpela nius long mipela.”
43 Tasol Jonatan i bekim tok bilong Adoniya olsem, “Sori, mi no gat gutpela nius. Long wanem, bikman bilong yumi, King Devit, i mekim Solomon i kamap king. 44 Devit i bin salim pris Sadok wantaim profet Natan na Benaia na ol soldia bilong was long king, na ol i bin i go wantaim Solomon. Na taim ol i go, Solomon i sindaun long donki bilong King Devit yet. 45 Na ol i go long wara Gihon, na Sadok wantaim Natan i kapsaitim wel long het bilong Solomon na makim em i kamap king. Na ol i singaut amamas na kam bek long Jerusalem na nau ol manmeri bilong Jerusalem tu i wok long singaut na mekim bikpela nois. Em dispela nois tasol nau yupela i harim. 46 Na nau Solomon i sindaun long sia king. 47 Na tu ol ofisa bilong king i bin i go lukim King Devit na amamas long em. Ol i bin tok olsem, ‘God i ken mekim Solomon i kamap gutpela strongpela king na em i ken mekim biknem bilong Solomon i winim biknem bilong yu yet.’ Orait na King Devit i stap long bet bilong em na i daunim het bilong givim biknem long God. 48 Na em i tok olsem, ‘Yumi litimapim nem bilong God, Bikpela bilong yumi Israel, long wanem, nau em i bin larim wanpela pikinini bilong mi i senisim mi na i kamap king, na em i larim mi i lukim dispela samting em i mekim. Yumi amamas long God.’ ”
49 Ol man i sindaun kaikai wantaim Adoniya i harim dispela tok bilong Jonatan na ol i pret nogut tru. Olsem na ol i kirap na lusim Adoniya na ol i go nabaut. 50 Adoniya i pret long Solomon na em i ranawe i go long haus sel bilong Bikpela na i holimpas ol samting olsem kom bilong bulmakau i sanap long ol kona bilong alta.* Sapos ol Israel i ting narapela man i laik kilim ol i dai, ol i save go long haus bilong God na holim ol kona bilong alta, na ol i ting ol bai i stap gut. Lukim Kisim Bek 21.13-14. 51 Na sampela man i go tokim King Solomon olsem, “Adoniya i pret long yu na i go long haus bilong Bikpela na i holim ol kona bilong alta, bilong em i ken i stap gut. Na em i tok pinis olsem, ‘Mi no ken lusim alta inap King Solomon i promis long nem bilong Bikpela long em i no ken kilim mi i dai.’ ”
52 Orait Solomon i bekim tok bilong ol olsem, “Mi no inap mekim nogut long em sapos em i bihainim gutpela pasin. Tasol sapos em i mekim pasin nogut, orait bai em i dai.” 53 Na King Solomon i salim ol man i go long alta na kisim Adoniya. Na ol i bringim em i kam long Solomon, na Adoniya i brukim skru klostu long king. Na King Solomon i tokim em olsem, “Yu ken i go long haus bilong yu.”

1:5-6: 2 Sml 3.4

1:11: 2 Sml 12.24

*1:50: Sapos ol Israel i ting narapela man i laik kilim ol i dai, ol i save go long haus bilong God na holim ol kona bilong alta, na ol i ting ol bai i stap gut. Lukim Kisim Bek 21.13-14.