Sapta 24
Devit i kaunim ol manmeri
(1 Stori 21.1-27)
Wanpela taim moa Bikpela i kros long ol Israel, na em i givim tingting long Devit bilong Devit i ken bringim hevi long ol. Bikpela i tokim Devit olsem, “Yu go kaunim ol man bilong Israel na Juda.” Orait na Devit i tokim Joap, namba wan ofisa bilong ol ami bilong en, olsem, “Yu kisim ol ofisa bilong yu na yu go kaunim ol man bilong olgeta lain bilong yumi Israel. Yupela i mas i go long olgeta hap bilong kantri, inap long taun Dan long hap not na long taun Berseba long hap saut, na kaunim ol. Mi laik save long namba bilong ol man.”
Tasol Joap i bekim tok bilong king olsem, “King, mi laik bai God, Bikpela bilong yu, i ken mekim namba bilong ol manmeri i go antap tru, na bai ol i kamap planti manmeri moa. Na mi laik bai dispela i ken kamap taim yu stap yet na bai yu ken lukim. Tasol em i no samting bilong yumi long kaunim ol man, olsem na bilong wanem yu laik mekim dispela pasin nogut?”* Yumi no save bilong wanem Bikpela i kros long ol Israel long dispela taim (lain 1). Na tu, dispela buk i no soim yumi klia, bilong wanem dispela pasin bilong kaunim ol man, em i “pasin nogut.” Sampela man i ting olsem, God tasol i mas save long namba bilong ol manmeri. Olsem na Joap i tok, “i no samting bilong yumi long kaunim ol.” I tru, sampela taim God i bin tokim ol Israel long kaunim ol man. Tasol taim God i bin tokim ol long kisim nem bilong ol man, em i tok tu long ol i mas givim mani long em wantaim, bai bikpela sik nogut i no ken kamap long ol manmeri (lukim Kisim Bek 30.11-12). Na narapela tingting em i olsem. I luk olsem Devit i laik kaunim ol man, bai em i ken mekim ol lain ami bilong en i kamap bikpela moa (lukim lain 9). Tasol Bikpela i bin tokim ol Israel long em yet bai i helpim ol long pait, na ol i no ken ting bikpela lain ami bilong ol bai i mekim ol i win (lukim Ol Hetman 7.2-7). Olsem na dispela pasin Devit i mekim, em i no gutpela. Tasol king i strong long Joap wantaim ol ofisa bilong en i mas bihainim dispela tok. Olsem na ol i lusim king na ol i go bilong kaunim ol manmeri bilong Israel.
Orait ol i go brukim wara Jordan na ol i go kamap long Aroer, dispela taun i stap namel long ples daun long graun bilong lain Gat. Na ol i wokim kem long hap saut bilong dispela taun. Na bihain ol i lusim Aroer na i go long hap not na kamap long taun Jaser. Bihain gen ol i lusim Jaser na i go long distrik Gileat na long hap bilong Tatimhotsi. Orait ol i lusim dispela hap na ol i go kamap long Danjan, na ol i go raun na kamap long Saidon long hap bilong san i go daun. Na ol i kam bek long hap saut na i kam kamap long taun Tair, dispela taun i gat strongpela banis. Na bihain ol i lusim Tair na ol i kirap i go long olgeta taun bilong ol Hivi na bilong ol Kenan. Na bihain tru ol i go kamap long Berseba long hap saut bilong Juda. Ol i inapim olgeta hap bilong kantri na ol i kam bek long Jerusalem gen. Dispela wokabaut ol i bin mekim em inap 9 mun na 20 de olgeta. Ol i kamap pinis na Joap i go ripot long king olsem, “Ol Israel i gat 800,000 man inap long mekim wok soldia, na ol Juda i gat 500,000.”
10 Bihain 1 Sml 12.13, 13.13 Devit i bel hevi long dispela samting em i bin mekim, na em i beten long Bikpela olsem, “Mi longlong tru na mi kaunim ol man. Na long dispela pasin mi mekim bikpela rong. Tasol plis, Bikpela, mi askim yu long lusim dispela sin mi bin mekim.”
11-12 Tasol long dispela de yet, Bikpela i tokim Gat, profet bilong Devit, long em i mas i go tokim Devit olsem, “Mi Bikpela, mi tok stret, mi givim tripela rot long yu na yu yet yu mas makim wanpela bilong ol. Na wanem rot yu makim, em tasol bai mi bihainim na mekim i kamap long yu.” Long moning bilong de bihain Devit i kirap pinis na 13 Gat 1 Sto 21.12, Ese 14.21 i go lukim em, na em i autim tok bilong Bikpela long Devit. Na em i askim Devit olsem, “Bikpela i laik bai yu makim wanpela bilong ol dispela tripela samting. Yu laik bai bikpela hangre i kamap long kantri bilong yu na i stap inap 7-pela yia olgeta? O yu laik bai ol birua i kam pait long yupela, na bai yupela i ranawe long ol inap tripela mun? O yu laik bai sik nogut i kamap long ol manmeri bilong kantri bilong yu inap tripela de? Yu mas tingting gut pastaim na tokim mi long laik bilong yu na mi ken kisim dispela tok i go bek long Bikpela.”
14 Orait Sng 51.1, 130.4-7 na Devit i tokim Gat olsem, “Mi pilim hevi tru long ol dispela tok yu mekim long mi. Olsem na larim Bikpela yet i mekim wanem samting em i laik mekim long mipela, long wanem, em i God bilong marimari oltaim. Tasol mi no laik bai ol man i bagarapim mipela.”
15 Olsem na Bikpela i salim sik nogut long ol Israel, stat long dispela moning yet na i go pinis long taim em i bin makim. Na 70,000 manmeri i dai, long olgeta hap bilong kantri inap long taun Dan long hap not na long taun Berseba long hap saut. 16 Na dispela ensel i gat wok bilong bagarapim ol manmeri, em i kamap long Jerusalem na i redi long bagarapim Jerusalem. Tasol Bikpela i sori long ol manmeri i laik kisim bagarap long dispela samting nogut, na em i senisim tingting bilong en na i tokim ensel olsem, “Lusim, em inap.”
Long dispela taim ensel i sanap klostu long wanpela ples we ol i save kisim kaikai bilong wit na rausim ol lip samting bilong en. Dispela hap graun em i bilong Arauna, wanpela man bilong lain Jebus. 17 Devit i lukim dispela ensel na em i tokim Bikpela olsem, “Mi tasol mi bin mekim sin, na mi gat bikpela asua. Tasol tarangu ol dispela manmeri, ol i bin mekim wanem rong na yu mekim save long ol? Yu ken mekim save long mi wantaim ol famili bilong mi tasol.”
18 Na long dispela de tasol profet Gat i go lukim Devit na i tokim em olsem, “Yu mas go antap long dispela maunten, long ples we Arauna bilong lain Jebus i save kisim kaikai bilong wit, na yu mas wokim wanpela alta bilong Bikpela.” 19 Orait na Devit i bihainim tok bilong Bikpela, olsem Gat i bin tokim em, na em i wokabaut i go long dispela ples bilong kisim kaikai bilong wit. 20 Na Arauna i stap long ples bilong wok na i lukluk i go daun na i lukim king wantaim ol ofisa bilong en i kam long em. Olsem na em i go bungim ol na em i brukim skru klostu long king na daunim het, bilong givim biknem long king. 21 Na em i tok olsem, “King, olsem wanem na yu kam lukim mi?” Na Devit i bekim tok olsem, “Mi laik baim dispela ples nau yu wok long en bilong kisim kaikai bilong wit. Mi laik wokim alta bilong Bikpela long dispela hap, bai dispela bikpela sik i kamap long ol manmeri, em i ken pinis.”
22 Orait Arauna i tokim Devit olsem, “King, maski, mi no laik bai yu baim dispela graun bilong mi. Kisim tasol. Na kisim tu wanem ol arapela samting yu laik mekim ofa long en. Yu ken kisim ol dispela bulmakau na mekim ofa bilong paia i kukim olgeta. Na yu ken kisim tu ol plang bilong rausim ol lip samting bilong wit na bilong pasim bulmakau na yu ken wokim paia na kukim ofa. 23 King, dispela olgeta samting mi givim long yu.” Na Arauna i tok moa olsem, “Mi laik bai God, Bikpela bilong yu, i ken amamas long ofa yu mekim long em.”
24 Tasol king i tokim em, “Mi no ken kisim nating wanpela samting i no kamap long hatwok bilong mi yet na givim long Bikpela olsem ofa. Olsem na mi mas baim ol dispela samting bilong yu.” Orait na Devit i baim dispela hap graun na ol bulmakau long mani silva inap 500 kina. 25 Na Devit i wokim wanpela alta bilong Bikpela long dispela ples na em i mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kamap wanbel wantaim God. Na bihain, Bikpela i harim beten bilong ol man long em i ken mekim gut long kantri bilong ol. Na em i pinisim dispela sik long Israel.

*24:3: Yumi no save bilong wanem Bikpela i kros long ol Israel long dispela taim (lain 1). Na tu, dispela buk i no soim yumi klia, bilong wanem dispela pasin bilong kaunim ol man, em i “pasin nogut.” Sampela man i ting olsem, God tasol i mas save long namba bilong ol manmeri. Olsem na Joap i tok, “i no samting bilong yumi long kaunim ol.” I tru, sampela taim God i bin tokim ol Israel long kaunim ol man. Tasol taim God i bin tokim ol long kisim nem bilong ol man, em i tok tu long ol i mas givim mani long em wantaim, bai bikpela sik nogut i no ken kamap long ol manmeri (lukim Kisim Bek 30.11-12). Na narapela tingting em i olsem. I luk olsem Devit i laik kaunim ol man, bai em i ken mekim ol lain ami bilong en i kamap bikpela moa (lukim lain 9). Tasol Bikpela i bin tokim ol Israel long em yet bai i helpim ol long pait, na ol i no ken ting bikpela lain ami bilong ol bai i mekim ol i win (lukim Ol Hetman 7.2-7). Olsem na dispela pasin Devit i mekim, em i no gutpela.

24:10: 1 Sml 12.13, 13.13

24:13: 1 Sto 21.12, Ese 14.21

24:14: Sng 51.1, 130.4-7