Sapta 21
Devit i kaunim ol manmeri
(2 Samuel 24.1-25)
Satan i laik givim hevi long ol Israel, olsem na em i givim tingting long Devit long kaunim ol manmeri bilong Israel.
Orait na Devit i tokim Joap na ol arapela ofisa bilong ami olsem, “Yupela go kaunim ol manmeri bilong Israel. Yupela i mas i go long olgeta hap bilong kantri, inap long taun Berseba long hap saut, na long taun Dan long hap not. Na yupela i mas wokim ripot na bringim long mi, olsem bai mi ken save long namba bilong ol manmeri.”
Tasol Joap i bekim tok long king olsem, “King, mi laik bai Bikpela i ken mekim namba bilong ol manmeri i go antap tru, na bai ol i kamap planti manmeri moa. Yu save, olgeta Israel i stap aninit long yu, na yu tasol i king bilong ol. Olsem na bilong wanem yu laik mekim dispela pasin nogut na mekim olgeta manmeri i gat asua?” Tasol king i strong long Joap i mas bihainim dispela tok. Olsem na Joap i lusim king na i go nabaut long olgeta hap bilong Israel, bilong kaunim ol manmeri. Na bihain, em i kam bek long Jerusalem.
Orait Joap i go ripot long Devit olsem, Israel i gat 1,100,000 man inap long mekim wok soldia, na Juda i gat 470,000. Tasol Joap i no laikim tru dispela wok king i bin givim em, olsem na em i no bin kaunim namba bilong ol lain Livai na ol lain Benjamin.
God i no amamas long ol i kaunim ol manmeri bilong Israel, olsem na em i mekim save long ol Israel. Na Devit i beten long God olsem, “Mi longlong tru na mi kaunim ol man. Na long dispela pasin mi mekim bikpela rong. Tasol plis, mi askim yu long lusim dispela sin mi bin mekim.”
9-10 Orait Bikpela i tokim Gat, profet bilong Devit, long em i mas go tokim Devit olsem, “Mi, Bikpela, mi tok stret, mi givim tripela rot long yu na yu yet yu mas makim wanpela bilong ol. Na wanem rot yu makim, em tasol bai mi bihainim na mekim i kamap long yu.” 11 Orait Gat i go lukim Devit, na tokim em olsem, “Bikpela i tok long yu mas makim wanpela bilong ol dispela tripela samting. 12 Yu laik bai bikpela hangre i kamap na i stap inap tripela yia olgeta? O yu laik bai ol birua i kam bagarapim yupela, na bai yupela i ranawe long ol inap tripela mun? O yu laik bai Bikpela i bagarapim yupela na mekim sik nogut i kamap long ol manmeri bilong kantri bilong yu inap tripela de, na ensel bilong Bikpela bai i mekim save long ol manmeri long olgeta hap bilong Israel? Nau mi laik yu tingting, na tokim mi long laik bilong yu na mi ken kisim dispela tok i go bek long Bikpela.”
13 Orait na Devit i tokim Gat olsem, “Mi pilim hevi tru long ol dispela tok yu mekim long mi. Olsem na larim Bikpela yet i mekim wanem samting em i laik mekim long mi, long wanem, em i God bilong marimari oltaim. Tasol mi no laik bai ol man i bagarapim mipela.”
14 Olsem na Bikpela i salim sik nogut long ol Israel, na 70,000 manmeri i dai. 15 Na God i salim ensel i go long bagarapim Jerusalem. Tasol Bikpela i lukim dispela ensel i laik bagarapim Jerusalem, na em i sori long dispela samting nogut i wok long kamap long ol manmeri. Na em i senisim tingting bilong en na i tokim dispela ensel olsem, “Lusim nau. Em inap.”
Long dispela taim ensel i sanap klostu long wanpela ples we ol i save kisim kaikai bilong wit na rausim ol lip samting bilong en. Dispela hap graun em i bilong Arauna, wanpela man bilong lain Jebus. Narapela nem bilong Arauna em Ornan. 16 Na Devit wantaim ol hetman bilong Israel i bin putim ol klos bilong sori. Na Devit i apim ai bilong en na i lukim ensel bilong Bikpela i sanap i stap namel long skai na graun na i holim bainat long han bilong en na i redi long bagarapim Jerusalem. Na Devit wantaim ol hetman i pundaun na putim pes i go daun long graun. 17 Na 2 Sml 24.17, Sng 74.1 Devit i beten long God olsem, “Mi yet mi bin tok na ol i kaunim ol manmeri. Mi tasol mi bin mekim sin, na mi gat bikpela asua. Tasol tarangu ol dispela manmeri, ol i bin mekim wanem rong na yu mekim save long ol? God, Bikpela bilong mi, yu ken mekim save long mi wantaim ol famili bilong mi tasol, na yu no ken larim dispela sik nogut i bagarapim ol manmeri bilong yu.”
18 Orait ensel bilong Bikpela i tokim Gat long em i mas i go tokim Devit olsem, “Yu mas go antap long dispela maunten, long ples we Arauna bilong lain Jebus i save kisim kaikai bilong wit, na yu mas wokim wanpela alta bilong Bikpela.” 19 Orait na Devit i bihainim tok bilong Bikpela, olsem Gat i bin tokim em, na em i wokabaut i go long dispela ples bilong kisim kaikai bilong wit. 20 Na Arauna wantaim ol 4-pela pikinini man bilong en i wok long kisim kaikai bilong wit i stap. Na taim ol i lukim ensel, ol pikinini i ran i go hait. 21 Orait Arauna i lukluk i go na i lukim Devit i wokabaut i kam long em. Olsem na em i go bungim Devit na i brukim skru klostu long em. Na em i daunim het, bilong givim biknem long Devit. 22 Na Devit i tokim Arauna olsem, “Givim mi dispela ples nau yu wok long en bilong kisim kaikai bilong wit. Na bai mi baim yu long pe stret bilong dispela graun. Mi laik wokim alta bilong Bikpela long dispela hap, na bai dispela bikpela sik i kamap long ol manmeri, em i ken pinis.”
23 Orait Arauna i tokim Devit olsem, “King, maski, mi no laik bai yu baim dispela graun bilong mi. Kisim tasol. Na kisim tu wanem ol arapela samting yu laik mekim ofa long en. Mi givim yu ol dispela bulmakau, bilong yu ken mekim ofa bilong paia i kukim olgeta. Na mi givim yu ol plang bilong rausim ol lip samting bilong wit, bilong yu ken wokim paia na kukim ofa. Na tu, mi givim yu ol dispela wit, bilong yu ken mekim ofa bilong kukim wit. King, dispela olgeta samting mi givim long yu.”
24 Tasol King Devit i tokim Arauna olsem, “Mi no ken kisim nating ol samting bilong yu na givim long Bikpela. Mi no ken kisim wanpela samting i no kamap long hatwok bilong mi yet na mekim ofa long en. Nogat. Mi mas baim ol dispela samting long yu, long pe bilong en stret.” 25 Orait na Devit i givim Arauna 7 kilogram gol, bilong baim dispela graun. 26 Na Devit i wokim wanpela alta bilong Bikpela long dispela ples, na em i mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kamap wanbel wantaim God. Na Devit i beten long Bikpela, na Bikpela i harim beten bilong en na i salim paia bilong heven i kam daun na kukim ol ofa i stap long dispela alta. 27 Na Bikpela i tok, na ensel i putim bainat i go bek long ples bilong en.
28 Devit i stap long graun bilong Arauna, na em i lukim olsem Bikpela i bin harim beten bilong en. Olsem na Devit i mekim ol ofa long Bikpela long dispela ples. 29 Long dispela taim, haus sel bilong Bikpela na alta bilong kukim ol ofa long en, i stap long ples bilong lotu long taun Gibeon. Bipo Moses i bin wokim dispela haus sel long taim ol Israel i stap long ples drai. 30 Tasol long dispela taim Devit i no inap i go long Gibeon bilong painimaut laik bilong Bikpela, long wanem, em i pret long bainat bilong ensel bilong Bikpela.

21:17: 2 Sml 24.17, Sng 74.1