Sapta 20
Devit i pait na kisim taun Raba
(2 Samuel 11.1 na 12.26-31)
Olgeta 2 Sml 11.1 wan wan yia, long taim bilong kol i laik pinis, ol king i save bringim ol ami bilong ol i go pait long ol birua bilong ol. Orait long yia bihain long Devit i winim ol Siria, na long taim bilong kol i laik pinis, Joap i kisim ol soldia bilong Israel na i go pait long ol Amon. Ol i pait na winim ol Amon na raunim taun Raba, biktaun bilong ol. Tasol Devit i no go long pait. Em i stap long Jerusalem.
Joap wantaim ol Israel i pait strong long ol Amon na kisim taun Raba. Na Devit i kam long Raba na kisim hat bilong king long het bilong king bilong ol Amon. Dispela hat ol i bin wokim long gol na hevi bilong en inap 35 kilogram. Na ol i bin bilasim dispela hat long ol gutpela ston i dia tumas. Orait ol Israel i kisim dispela hat na putim long het bilong Devit. Na tu Devit i kisim planti mani samting long dispela taun. Na em i kisim olgeta manmeri bilong taun Raba na katim ol long so na baira na tamiok. Em i mekim wankain pasin long ol manmeri bilong ol arapela taun bilong kantri Amon. Na bihain, Devit wantaim ol lain soldia bilong en i go bek long Jerusalem.
Ol Israel i pait long ol traipela traipela man bilong Filistia
(2 Samuel 21.18-22)
Orait pait i kirap namel long ol Filistia na ol Israel, klostu long taun Geser. Na wanpela Israel, nem bilong en Sibekai bilong ples Husa, em i kilim wanpela bilong ol dispela traipela traipela man, nem bilong en Sipai. Na ol Israel i winim ol Filistia.
Na 1 Sml 17.4-7 narapela taim gen ol Israel i pait long ol Filistia. Na Elhanan, pikinini man bilong Jair, i kilim Lami, brata bilong Goliat bilong taun Get. Stik bilong spia bilong Lami i bikpela olsem ba bilong masin bilong lumim laplap.
Na bihain gen narapela pait i kamap long Get. Na i gat wanpela bilong ol dispela traipela man i stap, na em i longpela bun tru. Wanpela wanpela han bilong en i gat 6-pela pinga na ol lek bilong en tu i olsem. Em i gat 24 pinga olgeta. Dispela man i mekim tok bilas long ol Israel, olsem na Jonatan, pikinini man bilong Sama, brata bilong Devit, i kilim em i dai.
Ol dispela Filistia i kam long lain bilong ol traipela traipela man bilong Get. Tasol Devit wantaim ol soldia bilong en i bin kilim ol i dai.

20:1: 2 Sml 11.1

20:5: 1 Sml 17.4-7