Sapta 23
Las tok bilong Devit
Dispela em i las tok Devit i autim. “Mi Devit, pikinini bilong Jesi, mi tok olsem. God bilong Jekop i bin makim mi na mi stap king, na em i givim mi biknem long ai bilong ol manmeri. Na mi bin raitim planti gutpela song bilong ol Israel i ken singim. Mi laik tok olsem. Spirit bilong Bikpela i autim tok long maus bilong mi. Em i givim mi ol toktok long tokim yupela. God bilong yumi Israel i olsem bikpela ston na i save banisim yumi. Em i tokim mi olsem. King i mas i stap aninit long God na bosim ol manmeri long stretpela pasin. Sapos em i mekim olsem, orait ol manmeri bai i amamas long em olsem ol i save amamas long san i lait gut long moning na i no gat klaut i pasim lait bilong en. Na olsem ol i amamas long san i mekim gras i lait bihain long ren i pinis.* Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.
“Na God bai i mekim lain famili bilong mi i stap strong, long wanem, em i bin mekim wanpela kontrak wantaim mi, na em i no inap brukim o senisim dispela kontrak. Nogat. Bai dispela kontrak i stap olsem oltaim. Olgeta samting mi laikim, bai God i givim mi. Na bai em i mekim mi i win oltaim. Ol man nogut i olsem rop i gat nil, em ol man i save rausim i go. I no gat man inap holim dispela kain rop long han. Sapos man i laik rausim dispela rop, em i mas kisim hap ain na stik bilong spia, na bungim ol dispela rop long ples ol i stap long en, na kukim ol. Na bai ol i pinis olgeta.”
Nem bilong ol strongpela soldia i gat biknem
(1 Stori 11.10-47)
Em hia ol nem bilong ol strongpela soldia bilong Devit.
Josep Basebet bilong lain Takemon em i namba wan ofisa. Wanpela taim Josep Basebet i bin holim spia Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas. na pait long 800 birua na em i kilim olgeta i dai.
Eleasar, pikinini man bilong Dodo, em i namba 2 bilong ol tripela soldia i gat biknem. Em i man bilong lain Ahohi. Wanpela taim Eleasar i stap wantaim Devit, na ol Israel i lukim ol Filistia i bung long pait. Na ol Israel i skrapim ol Filistia long pait, tasol taim ol Filistia i kam, ol Israel i surik. 10 Eleasar wanpela tasol i sanap strong na i wok long kilim ol Filistia. Na han bilong en i tait olgeta na em i no inap lusim bainat bilong en. Long dispela de Bikpela i winim tru ol Filistia. Na bihain, ol Israel i kam bek long Eleasar, na ol i lukim em i kilim ol Filistia pinis, na wanpela wok tasol i stap. Em long rausim ol klos pait samting long ol Filistia i dai pinis.
11 Sama, pikinini man bilong Agi bilong ples Harar, em i namba 3 bilong ol dispela tripela man i gat biknem. Wanpela taim ol Filistia i kam bung long ples Lehi, klostu long wanpela gaden ol man i bin planim bin long en. Na ol Israel i lukim ol na i ranawe. 12 Tasol Sama i no surik. Nogat. Em i sanap namel long dispela gaden na i pait strong long ol Filistia, bilong ol i no ken kisim dispela graun. Na em i kilim i dai ol dispela Filistia, na long dispela pasin Bikpela i winim tru ol Filistia.
13 I gat sampela hetman bilong ol soldia bilong Devit, na ol i kolim ol dispela lain ol 30 strongpela soldia. Na wanpela taim Devit i stap long bikpela hul long maunten bilong ples Adulam, Lukim 1 Samuel 22.1. na tripela bilong ol 30 strongpela soldia bilong Devit i go lukim em. Dispela em i taim bilong kisim ol kaikai i mau. Na long dispela taim tu sampela soldia bilong Filistia i bin kam long ples daun Refaim, na wokim kem bilong ol na i stap. 14 Long dispela taim Devit i stap long dispela strongpela ples hait, na ol soldia bilong Filistia i kisim pinis taun Betlehem. 15 Na Devit i tingting i go bek long gutpela wara bilong Betlehem na i tok, “Sori tru, sapos mi dringim sampela wara bilong hul wara i stap klostu long dua bilong Betlehem, bai mi amamas tru.”
16 Dispela tripela strongpela soldia i harim dispela tok na ol i kirap na i go. Maski ol Filistia i was long Betlehem, tripela i sakim ol na i go pulimapim wara long dispela hul wara Devit i bin tok long en. Na ol i bringim i kam na givim Devit. Tasol em i no laik dringim dispela wara. Nogat. Em i kisim na kapsaitim olsem ofa long Bikpela. 17 Na em i tok olsem, “Bikpela, mi no ken dring dispela wara. Sapos mi dring, bai i olsem mi dring blut bilong ol dispela man, long wanem, ol inap tru long painim dai long taim ol i bin go na kisim wara.” Olsem na Devit i no dringim dispela wara.
Em wanpela samting ol dispela tripela strongpela soldia i bin mekim.
18 Abisai, em i lida bilong ol 30§ Sampela man i ting dispela namba em i no 30. Ol i ting em i 3. strongpela soldia. Em i brata bilong Joap, na mama bilong tupela em Seruia. Wanpela taim Abisai i holim spia bilong en na i pait long 300 birua na kilim olgeta i dai. Olsem na em i kisim wankain namba olsem ol tripela soldia i gat biknem. 19 Em i kisim bikpela namba moa na i abrusim ol tripela soldia i gat biknem na i kamap lida bilong ol. Tasol em yet i no wanpela bilong ol dispela tripela soldia.
20 Na Benaia, pikinini man bilong Jehoiada bilong taun Kapsel, em tu i wanpela strongpela soldia. Planti taim em i bin pait strong long ol birua. Wanpela taim em i kilim tupela strongpela soldia bilong Moap. Na long wanpela de long taim ren ais i pundaun long graun, Benaia i bin go daun long wanpela bikpela hul na kilim i dai wanpela laion. 21 Na narapela taim em i kilim i dai wanpela traipela man bilong Isip. Dispela man i bin holim spia, tasol Benaia i kisim hap diwai na i go klostu long em na pait long em. Na Benaia i pulim spia bilong dispela man na i kilim em long dispela spia. 22 Benaia i bin mekim ol dispela strongpela samting, olsem na em i kisim wankain namba olsem ol tripela soldia i gat biknem. 23 Em i kisim biknem i winim biknem bilong ol arapela bilong ol 30 strongpela soldia, tasol em i no wanpela bilong ol tripela soldia i gat biknem. Devit i makim Benaia long bosim ol lain soldia i was long king.
24 Dispela em i nem bilong ol 30 strongpela soldia. Asahel, brata bilong Joap, na Elhanan, pikinini bilong Dodo, bilong taun Betlehem, 25 na Sama wantaim Elika bilong ples Harot, 26 na Heles bilong taun Pelet, na Ira, pikinini bilong Ikes, bilong taun Tekoa, 27 na Abieser bilong taun Anatot, na Mebunai bilong ples Husa, 28 na Salmon bilong lain Ahohi, na Maharai 29 wantaim Helep bilong taun Netofa. Helep em i pikinini bilong Bana. Na Itai, pikinini bilong Ribai, bilong taun Gibea long graun bilong lain Benjamin, 30 na Benaia bilong taun Piraton, na Hidai bilong ples daun klostu long maunten Gas, 31 na Abialbon bilong taun Araba, na Asmavet bilong ples Bahurim, 32 na Eliaba bilong taun Salbon, na ol pikinini bilong Jasen, na Jonatan 33 na Sama bilong ples Harar, na Ahiam, pikinini bilong Sarar, bilong ples Harar, 34 na Elifelet, pikinini bilong Ahasbai, bilong kantri Maka, na Eliam, pikinini bilong Ahitofel bilong ples Gilo, 35 na Hesro bilong taun Karmel, na Parai bilong ples Arap, 36 na Igal, pikinini bilong Natan bilong taun Soba, na Bani bilong lain Gat, 37 na Selek bilong kantri Amon, na Naharai bilong taun Berot, em i man bilong karim ol spia samting bilong Joap, 38 na Ira na Garep bilong lain Itra, 39 na Uria bilong lain Hit. Namba bilong ol dispela soldia em inap 37 olgeta.

*23:4: Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.

23:8: Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.

23:13: Lukim 1 Samuel 22.1.

§23:18: Sampela man i ting dispela namba em i no 30. Ol i ting em i 3.