Sapta 22
Devit i amamas long God i bin helpim em
(Buk Song 18)
Taim Bikpela i kisim bek Devit long han bilong Sol na long han bilong olgeta arapela birua bilong en, orait Devit i mekim dispela song na singim long Bikpela. Tok bilong song i olsem,
“Bikpela em i strongpela banis
bilong mi.
Em i olsem ston i haitim mi,
na em i save kisim bek mi
long han bilong ol birua.
God i olsem bikpela ston
mi save go long en
na hait long ol birua.
Bikpela i olsem hap plang bilong mi
na em i haitim mi long ol birua.
Em i gat strong bilong kisim bek mi
na lukautim mi.
Em i strongpela banis
na ples hait bilong mi.
Bikpela, yu helpim bilong mi
na yu save kisim bek mi
long taim ol i laik bagarapim mi.
 
“Mi beten long Bikpela
na em i helpim mi,
na ol birua
i no inap bagarapim mi.
Yumi mas litimapim nem
bilong Bikpela.
 
“Klostu Jna 2.5-7 dai i painim mi,
olsem si i kirap bikpela
na i laik karamapim mi.
Klostu dai i holim mi
na mi go long matmat
olsem umben i holimpas mi
na mi no inap long ranawe.
Mi bel hevi nogut
na mi singaut strong long Bikpela.
Mi singaut long God bilong mi
bai em i helpim mi.
Em i stap long haus bilong en
na em i harim singaut bilong mi.
Na em i putim yau
long beten bilong mi.
 
“Orait nau Bikpela i kros
long ol birua bilong mi.
Olsem na em i mekim graun
i guria nogut tru,
na ol maunten na skai
i seksek moa yet.
Smok i kamap
long nus bilong Bikpela.
Na paia i kamap
long maus bilong en
na kukim planti samting.
Na em i sutim ol hap paia
i go nabaut.
10 Em i opim skai na i kam daun.
Na blakpela klaut i stap aninit
long lek bilong en.
11 I olsem wanpela ensel i karim em
na i flai i kam.
Na i olsem win i gat wing
bilong pisin
na i karim God i kam hariap tru.
12 Em i mekim tudak i kamap
olsem haus sel bilong en,
na ol blakpela klaut bilong ren
i karamapim em.
13 Tasol em i mekim ples i lait olgeta,
na ol hap paia i sut i kam ausait
long dispela lait.
14 Bikpela i stap long heven
na i bikmaus moa yet
olsem klaut i pairap.
God Antap Tru
i autim tok bilong en.
15 Em i mekim lait bilong klaut
i kamap olsem ol spia bilong en,
na em i sutim ol birua
na ol i ranawe nabaut.
16 Bikpela i krosim ol birua
na belhat bilong en
i olsem strongpela win i sakim ol.
Na belhat bilong en
i mekim solwara i drai olgeta,
na ol samting
bilong strongim graun
i kamap ples klia.
 
17 “Bikpela i stap antap
na i putim han i kam daun
na i kisim bek mi.
Bikpela si i karamapim mi
tasol em i pulim mi i kam antap.
18 Ol birua bilong mi i strong tru
na mi no inap winim ol.
Tasol Bikpela i kisim bek mi
long han bilong ol.
19 Bipo taim nogut i painim mi
na ol birua i kam pait long mi.
Tasol Bikpela i bin was long mi.
20 Em i bin helpim mi na mi stap gut.
Em i laikim mi tumas,
olsem na em i kisim bek mi.
21 Mi bihainim stretpela pasin,
olsem na Bikpela i givim mi
planti gutpela samting.
Mi no mekim wanpela rong,
olsem na God
i mekim gut long mi.
22 Mi bihainim gut lo bilong Bikpela.
Mi no bin givim baksait
long God bilong mi
na mekim pasin nogut.
23 Mi bin tingting oltaim
long ol lo bilong en,
na mi no bin givim baksait
long tok bilong en.
24 Em i save, mi no gat wanpela asua.
Mi bin was gut
long wokabaut bilong mi,
nogut mi mekim wanpela rong.
25 Olsem na Bikpela i tingim
stretpela pasin bilong mi,
na em i bekim
gutpela pasin long mi,
long wanem, mi stap klin
long ai bilong em.
 
26 “Bikpela, sapos man i no lusim yu,
orait yu no save lusim em.
Sapos man i mekim stretpela pasin
na i no gat asua,
orait yu save bekim
stretpela pasin tasol long em.
27 Sapos wanpela man
i bihainim klinpela pasin,
orait yu save soim em
klinpela pasin bilong yu.
Tasol sapos man
i bihainim pasin nogut,
orait yu save bekim nogut
long em.
28 Yu save kisim bek
ol manmeri i daunim ol yet.
Tasol yu save daunim
ol manmeri bilong hambak.
 
29 “Bikpela, yu yet yu lait bilong mi,
na yu save rausim tudak long mi.
30 God, sapos yu helpim mi,
bai mi inap daunim
bikpela lain birua.
Na sapos yu strongim mi,
bai mi inap kalapim
bikpela banis bilong taun.
31 Pasin bilong God i gutpela tru
na i stret olgeta.
Sapos em i promis
long mekim wanpela samting,
orait tok bilong en em i tru olgeta.
Bikpela i olsem
hap plang bilong pait,
na em i save lukautim gut
olgeta man i go long em
na ol i hait long ol birua.
 
32 “Bikpela tasol em i God tru.
Em wanpela tasol i banisim yumi
olsem bikpela ston.
33 God em i strongpela ples hait
bilong mi.
Em i save stretim gutpela rot
bilong mi long wokabaut.
34 Em Hi 3.19 i mekim mi i wokabaut gut tru
olsem ol wel abus
antap long ol maunten,
na mi no inap pundaun.
35 Em i skulim mi
long pasin bilong pait,
na em i mekim han bilong mi
i strong.
Mi inap taitim strongpela banara
ol i wokim long bras.
36 Bikpela, yu bin kisim bek mi
long han bilong ol birua.
Yu givim mi hap plang bilong yu
na mi hait i stap baksait long en.
Yu bin helpim* Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas. mi na mi gat biknem
long ai bilong ol manmeri.
37 Yu bin givim gutpela rot long mi
na lek bilong mi i no wel.
Mi wokabaut na mi no pundaun.
38 Mi bin ranim ol birua
na bagarapim ol.
Mi mekim save tru long ol
na mi pinisim ol olgeta.
39 Mi sutim olgeta na ol i pundaun.
Ol i slip i stap
klostu long lek bilong mi,
na ol i no kirap gen.
40 Yu givim mi strong bilong pait.
Na yu putim ol birua
long han bilong mi,
na mi winim ol.
41 Yu mekim ol birua i tanim baksait
na i ranawe long mi,
na mi pinisim ol dispela man
i no laikim mi.
42 Ol i bin painim ol man
bilong helpim ol,
tasol i no gat man i stap.
Na ol i krai long yu, Bikpela,
tasol yu no harim prea bilong ol.
43 Mi bagarapim ol tru
na ol i kamap olsem das.
Mi daunim na krungutim ol,
olsem mi wokabaut
antap long graun malumalum
long rot.
 
44 “Taim ol manmeri bilong mi
i birua long mi,
yu bin helpim mi
na ol i no bagarapim mi.
Na yu larim mi i stap bosman
bilong ol arapela lain manmeri tu.
Ol manmeri mi no bin save long ol,
nau ol i stap aninit long mi.
45 Ol manmeri
bilong ol arapela kantri,
ol i pret long mi,
na ol i kam brukim skru long mi.
Ol i harim tok
long biknem bilong mi,
na wantu ol i aninit long mi.
46 Strong bilong ol i lus pinis,
na ol i lusim
ol strongpela taun bilong ol,
na ol i guria guria i kam long mi.
 
47 “Bikpela i stap oltaim.
Em i olsem bikpela ston
i banisim mi,
olsem na yumi mas litimapim
nem bilong em.
God bilong mi i save helpim mi
na i kisim bek mi,
olsem na yumi mas litimapim
biknem bilong em.
48 God i bin bekim pasin nogut
bilong ol birua bilong mi.
Na em i putim ol arapela lain pipel
i stap aninit long mi.
49 Na em i kisim bek mi
long han bilong ol birua.
Bikpela, yu bin givim biknem
long mi
long ai bilong ol birua bilong mi.
Yu bin helpim mi
na ol man bilong pait
i no kilim mi i dai.
50 Olsem Ro 15.9 na mi bai litimapim
nem bilong yu
namel long
ol arapela lain manmeri.
Na mi bai mekim song
bilong litimapim nem bilong yu.
 
51 “Bikpela i makim mi, Devit,
long kamap king.
Na oltaim em i save mekim mi
i winim tru ol birua.
Oltaim em i save laikim mi tru
na em bai i laikim tu
ol lain bilong mi i kamap bihain.”

22:5: Jna 2.5-7

22:34: Hi 3.19

*22:36: Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.

22:50: Ro 15.9