Sapta 14
God i no laikim ol man i lotu long ol giaman god
Sampela hetman bilong ol Israel i gat wanpela wari. Olsem na ol i kam sindaun klostu long mi na askim mi long painimaut laik bilong Bikpela. Tasol Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, dispela ol man i save tingting oltaim long ol giaman god bilong ol na sin bilong ol i kamap bikpela. Tasol ol i laikim tumas ol giaman god na ol i no laik lusim ol. Olsem na ol i kam nating tasol. Mi no inap bekim askim bilong ol.
Tasol nau yu mas givim dispela tok bilong mi God, Bikpela, long ol dispela hetman. Sapos wanpela man bilong Israel i tingting tasol long ol giaman god, na em i no laik lusim dispela pasin i as bilong sin bilong en, na em i kam askim wanpela profet long painimaut laik bilong mi, orait bai mi gat tok long em. Bai mi tingting long em i save lotu long planti giaman god, na bai mi soim em laik tru bilong mi. Na taim ol Israel i save long laik tru bilong mi, ating bai ol i lusim tingting long ol giaman god, na bai ol i tingting long mi wanpela tasol.
“Olsem na nau mi laik yu tokim ol Israel olsem. Mi God, Bikpela, mi no laikim tru ol dispela giaman god yupela i bihainim. Olsem na yupela i mas lusim ol dispela samting nogut na yupela i mas kam bek long mi.
“Sapos wanpela man bilong yupela Israel o wanpela man bilong narapela kantri i stap wantaim yupela, em i givim baksait long mi na i tingting tasol long ol giaman god, na em i no laik lusim dispela pasin i as bilong sin bilong en, na bihain em i go askim wanpela profet long painimaut laik bilong mi, orait bai mi Bikpela, mi soim em laik tru bilong mi. Bai mi birua long em na rausim em long lain manmeri bilong mi. Na bai yupela Israel i lukim dispela samting mi mekim long em, na bai yupela i tok, ‘Bikpela i save mekim olsem long ol man i givim baksait long em.’ Long taim mi mekim olsem, bai yupela i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.
“Tasol sapos kain man olsem i grisim wanpela profet na profet i givim wanpela tok long em, orait as bilong dispela samting i olsem, mi yet mi bin paulim tingting bilong dispela profet na em i autim dispela tok. Na bai mi mekim save long dispela profet na rausim em long lain manmeri bilong mi. 10 Bai mi givim wankain pe nogut long dispela profet na long dispela man i bin i go long profet. 11 Bai mi mekim olsem bilong pasim rot bilong yupela Israel, bai yupela i no moa givim baksait long mi na yupela i no ken mekim sin na yupela i no ken kamap doti long ai bilong mi. Na bai yupela i kamap manmeri bilong mi stret, na bai mi stap God bilong yupela. Mi God, Bikpela, mi tok pinis.”
God i lukim sin bilong olgeta man wan wan
12 Bikpela Wkp 26.14-35, 1 Kin 8.33-40 i tokim mi olsem, 13 “Man bilong graun, sapos ol manmeri bilong wanpela kantri i mekim sin na ol i no bel tru long mi, orait bai mi mekim save long dispela kantri na bai mi mekim ol i sot tru long kaikai. Bai mi mekim olgeta manmeri na abus i hangre nogut na bai ol i dai. 14 Maski sapos Noa na Danel na Jop, ol dispela tripela gutpela man* Tok bilong Noa i stap long Stat 6-9, na tok bilong Jop i stap long Buk bilong Jop. Buk Baibel i no stori long ol samting dispela man Danel i bin mekim. i stap long dispela kantri, bai mi no inap tingim tripela na marimari long ol manmeri i mekim pasin nogut. Nogat. Bai mi larim dispela tripela man tasol i stap gut, na ol manmeri i mas i dai. Mi God, Bikpela, mi tok olsem.
15 “O sapos mi no laik sotim kaikai bilong ol manmeri, orait ating bai mi salim ol wel animal i go long dispela kantri na kilim ol i dai. Na bai i no gat man i laik i go long dispela hap. 16 Na maski sapos Noa na Danel na Jop i stap long dispela kantri, bai mi no inap tingim tripela na marimari long ol manmeri i mekim sin. Bai tripela i no inap helpim ol pikinini bilong ol yet. Nogat. Bai mi larim dispela tripela man tasol i stap gut, na ol manmeri i mas i dai. Na graun bai i kamap ples nating na bikbus. Mi God, Bikpela, mi save stap oltaim, na dispela tok bilong mi i tru olgeta.
17 “O ating mi bai salim ol birua i go pait long dispela kantri, na bai ol i pinisim tru ol manmeri na ol abus wantaim. 18 Na maski sapos Noa na Danel na Jop i stap long dispela kantri, bai tripela i no inap helpim ol pikinini bilong ol yet. Bai mi larim dispela tripela man tasol i stap gut, na ol manmeri i mas i dai. Mi God, Bikpela, mi save stap oltaim, na dispela tok bilong mi i tru olgeta.
19 “O ating bai mi salim sik nogut tru i go long dispela kantri na bai mi kilim ol manmeri na abus bilong inapim belhat bilong mi. 20 Orait maski sapos Noa na Danel na Jop i stap long dispela kantri, bai tripela i no inap helpim ol pikinini bilong ol yet. Nogat. Bai mi larim dispela tripela gutpela man tasol i stap gut. Mi God, Bikpela, mi save stap oltaim, na dispela tok bilong mi i tru olgeta.
21 “Orait KTH 6.8 mi God, Bikpela, mi tok olsem. Bai mi salim olgeta dispela 4-pela kain samting nogut i go long Jerusalem bilong mekim save long ol Jerusalem na bagarapim ol tru. Bai mi salim ol birua i go pait long ol, na bai mi sotim tru kaikai bilong ol, na bai mi salim ol wel animal i go kilim ol, na bai mi salim sik nogut tru i go long ol. Na long dispela pasin bai mi pinisim ol manmeri na abus wantaim. 22 Tasol sapos sampela Jerusalem i no bagarap long dispela taim, ating bai ol birua i bringim ol i kam long dispela ples yu stap long en. Na taim ol i stap wantaim yupela, bai yu ken lukim gut ol pasin nogut bilong ol. Na bai yu no ken sori tumas long ol. Nogat. Bai yu save, pasin bilong ol Jerusalem i nogut tru, olsem na mi bagarapim ol. 23 Olsem na bai yu ken save olsem, mi no mekim nating na mi bagarapim ol. Nogat. I gat as tru bilong ol dispela samting mi mekim long ol. Mi God, Bikpela, mi tok pinis.”

14:12: Wkp 26.14-35, 1 Kin 8.33-40

*14:14: Tok bilong Noa i stap long Stat 6-9, na tok bilong Jop i stap long Buk bilong Jop. Buk Baibel i no stori long ol samting dispela man Danel i bin mekim.

14:21: KTH 6.8