Sapta 2
Ol grasopa i olsem mak bilong De bilong Bikpela
De bilong Bikpela i mekim save long ol manmeri bilong mekim sin, em i kamap klostu nau. Olsem na yupela i mas winim ol biugel na paitim ol belo long Saion, em maunten bilong God yet. Na olgeta manmeri bilong Juda i mas guria long dispela De. Dispela Kis 10.14, Amo 5.18-20 De bilong Bikpela bai i tudak tru, na bai i gat planti blakpela klaut i karamapim skai.
Bikpela lain grasopa i olsem ol bikpela lain soldia, na wantu ol i kamap antap long ol maunten olsem lait bilong san i kamap long moning. Kain samting olsem i no bin kamap bipo, na kain samting olsem bai i no inap kamap bihain. Ol i pinisim kaikai na gras samting olsem paia i kukim kunai. Ples ol i no kamap long en yet i gutpela olsem gaden Iden, tasol ples ol i kaikai olgeta lip pinis, em i kamap ples drai. Ol i no larim wanpela lip i stap. Nogat tru. Ol i pinisim olgeta. Ol KTH 9.7-9 dispela grasopa i ran i kam olsem ol hos bilong pait. Taim ol i kalap i go antap long het bilong ol maunten, ol i pairap olsem karis i pairap long ston, na olsem kunai i paia na i pairap. Ol i lain olsem bikpela lain soldia i redi long pait. Taim ol i kam klostu, olgeta manmeri i pret nogut tru, na strong bilong ol i pinis. Ol dispela grasopa i ran i kam olsem ol man bilong pait, na ol i go antap long ol banis bilong taun. Na ol i wokabaut i go stret tasol, olsem ol soldia i mas na wokabaut i go. Ol i no tanim i go long narapela hap na ol i no pasim rot bilong ol yet. Ol i brukim olgeta banis na i go insait, na i no gat wanpela samting inap long pasim ol. Ol i ran i go long ol taun, na ol i kalapim banis na i go daun insait long taun. Na ol i go antap long ol haus, na i go insait long ol windo olsem ol stilman.
10 Ol KTH 8.12 i wokabaut i go na graun wantaim skai i guria. Na san wantaim mun i kamap tudak, na ol sta i no lait moa. 11 Bikpela KTH 6.17 i singaut strong long ol soldia bilong en, na maus bilong en i pairap olsem klaut i pairap. I gat planti strongpela soldia i bihainim tok bilong en. Olaman, De bilong Bikpela em i nogut tru. Olsem na husat inap i stap gut na i no bagarap long dispela De?
God i singaut long ol manmeri long ol i mas tanim bel
12 Orait Bikpela i tok, “Tru, dispela olgeta samting bai i kamap, tasol nau yupela i mas tanim bel tru na kam bek long mi. Na yupela i mas tambu long kaikai na yupela i mas bel sori na krai na kam bek long mi. 13 Maski Kis 34.6-7, 2 Sml 1.11, Sng 86.5, 86.15, Jna 4.2 long brukim nating ol klos bilong yupela, bilong makim sori bilong yupela. Long bel bilong yupela yet yupela i mas sori tru long ol sin bilong yupela.”
Yupela i mas kam bek long God, Bikpela bilong yumi. Pasin bilong sori na marimari i pulap long em. Em i no save belhat kwik. Em i save laikim yumi tumas oltaim. Oltaim em i redi long lusim sin bilong yumi na long lusim pasin bilong bekim rong bilong yumi. 14 Sapos yupela i kam bek long God, Bikpela bilong yumi, ating em bai i senisim tingting bilong en na i mekim gut long yumi na givim yumi planti kaikai. Olsem na bai yumi gat kaikai na wain bilong mekim ofa long en.
15 Yupela i mas winim biugel long maunten Saion. Tokim ol manmeri long ol i mas tambu long kaikai, na yupela i mas bungim ol bilong mekim lotu. 16 Bungim olgeta manmeri, na tokim ol long redi long mekim bikpela lotu. Bringim olgeta lapun manmeri na olgeta pikinini na ol liklik pikinini i dring susu yet i kam. Na ol nupela marit tu i mas lusim haus na i kam. 17 Ol pris i save mekim wok bilong Bikpela long haus bilong en, namel long dua na alta, ol i mas krai na prea olsem, “Bikpela yu mas sori long mipela ol manmeri bilong yu. Sapos yu no sori long mipela, bai ol arapela lain manmeri i givim baksait long mipela na tok bilas long mipela olsem, ‘God bilong yupela i stap we?’ ”
God bai i mekim gut long ol manmeri bilong en
(Sapta 2.18—3.21)
Bikpela i mekim ol kaikai i kamap gen
18 Orait ol i tanim bel na Bikpela i tingting planti long graun bilong en, na em i marimari long ol manmeri bilong en. 19 Em i tok olsem, “Nau mi laik givim yupela kaikai na wain na wel bilong diwai oliv, na bai yupela i gat planti. Na bai ol arapela lain manmeri i no moa givim baksait long yupela. 20 Bai mi rausim ol dispela grasopa bilong hap not. Bai mi rausim ol i go long ples i drai tru na i no gat wanpela samting i stap long en. Ol namba wan lain grasopa bai mi rausim i go daun long raunwara Detsi, na las lain bilong ol bai mi rausim i go daun long biksolwara Mediterenian. Ol bodi bilong ol dispela grasopa i dai pinis, ol bai i sting na smel nogut tru bai i kamap. Bai mi mekim olsem bilong bekim olgeta samting ol i bin mekim long yupela.
21 “Graun, yu no ken pret. Yu mas amamas na belgut, long wanem, mi Bikpela, mi mekim planti gutpela pasin long yu. 22 Ol animal, yupela i no ken pret. Long wanem, gras i kamap gen. Na ol diwai i karim kaikai, na i gat planti pikinini bilong diwai fik na diwai wain.
23 “Ol manmeri bilong Saion, yupela i mas amamas. Yupela i mas amamas long ol samting mi God, Bikpela bilong yupela, mi mekim bilong helpim yupela. Mi givim yupela inap ren long taim bilong planim kaikai, na mi salim planti ren i kam long yupela long namba wan mun. 24 Ol pikinini bilong wit bai i pulap tru long ol ples bilong rausim lip samting bilong wit. Na long ol hul bilong wokim wain na wel bilong diwai oliv, wain na wel bai i pulap tru na bai i kapsait. 25 Mi Jol 1.4 yet mi bin salim ol dispela grasopa i kam long yupela olsem ol soldia. Olsem na bai mi bekim olgeta samting i bin lus long ol dispela yia ol bikpela lain grasopa i bin kaikai olgeta samting bilong yupela. 26 Bai yupela i gat planti samting bilong kaikai na bai yupela i pulap tru. Na bai yupela i litimapim nem bilong mi God, Bikpela bilong yupela, long wanem, mi mekim planti gutpela samting long yupela. Na bai ol arapela lain i no inap mekim yupela ol manmeri bilong mi i sem gen. 27 Olsem Ais 45.5, Ese 37.26-28, 39.22, 39.28, Jol 3.17 na yupela Israel, yupela bai i save olsem mi stap wantaim yupela, na mi Bikpela, mi tasol mi God bilong yupela. Na bai ol arapela lain i no inap mekim yupela ol manmeri bilong mi i sem gen.”
God bai i givim spirit bilong en long olgeta lain manmeri
28 Bikpela Sek 12.10, Jo 7.39 Ap 2.17-21 i tok moa olsem, “Bihain bai mi kapsaitim spirit bilong mi long olgeta manmeri. Na ol pikinini man na pikinini meri bilong yupela bai i autim tok bilong mi olsem ol profet. Na bai ol lapun man bilong yupela i driman, na ol yangpela man bai i lukim ol samting olsem driman. 29 Na 1 Ko 12.13, Ga 3.28, Kl 3.11 long dispela taim bai mi kapsaitim spirit bilong mi tu long ol wokboi na ol wokmeri nating.”
Ol mak bilong De bilong Bikpela
30 Bikpela Mt 24.29, Mk 13.24, Lu 21.11, 21.25 i tok moa olsem, “Bai mi mekim ol narakain samting i kamap long graun na long skai olsem ol mak bilong dispela De. Blut na paia na bikpela smok bai i kamap. 31 Na Ais 13.9-10, Mal 4.5, Mt 24.29, Mk 13.24-25, Lu 21.25, KTH 6.12-13 san bai i kamap tudak na mun bai i kamap retpela olsem blut. Na bihain bai De bilong Bikpela i kamap. Long dispela bikpela De olgeta manmeri bai i pret nogut tru. 32 Na Ais 11.11, 11.16, Oba 1.17, Mai 4.7, Ro 9.27, 10.13, 11.26 long dispela taim olgeta manmeri i askim mi long helpim ol, bai mi kisim bek ol. Mi Bikpela, mi tok pinis olsem, sampela manmeri i stap long Jerusalem bai i no ken lus. Ol dispela manmeri mi makim bilong mi yet, ol bai i stap gut.”

2:2: Kis 10.14, Amo 5.18-20

2:4: KTH 9.7-9

2:10: KTH 8.12

2:11: KTH 6.17

2:13: Kis 34.6-7, 2 Sml 1.11, Sng 86.5, 86.15, Jna 4.2

2:25: Jol 1.4

2:27: Ais 45.5, Ese 37.26-28, 39.22, 39.28, Jol 3.17

2:28: Sek 12.10, Jo 7.39

2:28: Ap 2.17-21

2:29: 1 Ko 12.13, Ga 3.28, Kl 3.11

2:30: Mt 24.29, Mk 13.24, Lu 21.11, 21.25

2:31: Ais 13.9-10, Mal 4.5, Mt 24.29, Mk 13.24-25, Lu 21.25, KTH 6.12-13

2:32: Ais 11.11, 11.16, Oba 1.17, Mai 4.7, Ro 9.27, 10.13, 11.26