Buk bilong Profet
Joel
Tok i go pas
Dispela buk i gat ol toktok profet Joel i bin autim, tasol i no gat ol tok i stori long profet yet em i wanem kain man. I luk olsem em i bin i stap long taim kantri Persia i stap strong, em long taim ol manmeri i lusim Babilon na i kam bek pinis long graun bilong Juda.
Joel i lukim wanpela taim nogut tru i kamap long kantri. Bikpela san i mekim olgeta samting i drai, na bikpela lain grasopa i kamap tu na i wok long pinisim olgeta kaikai samting. Joel i lukim dispela samting i olsem wanpela tok lukaut bilong ol man i laik birua long God. Ol bai i mekim ol pasin nogut bilong ol, tasol bihain De bilong Bikpela bai i kamap, em taim God i makim bilong mekim save long ol man nogut na bilong mekim gut long ol man i bin bihainim tru laik bilong em.
Joel i tokim ol manmeri long ol i mas tanim bel na God bai i marimari long ol. Wanpela bikpela promis i stap insait long tok profet bilong Joel, em dispela tok long 2.28-32 long God bai i salim spirit bilong en i kam long ol manmeri, em ol lapun na ol yangpela wantaim. Bihain, long taim God i salim Holi Spirit bilong en i kam long ol disaipel bilong Jisas, Pita i tok olsem dispela em inapim tok bilong profet Joel. Lukim Aposel 2.1-42.
Ol grasopa i bagarapim kantri Juda na bringim ol manmeri i kam bek long God
Sapta 1
(Sapta 1.1—2.17)
Olgeta kaikai samting bilong ol manmeri i bagarap, na ol i krai
Dispela tok Bikpela i givim long Joel, pikinini bilong Petuel. Yupela lapun manmeri, harim. Na yupela olgeta manmeri bilong Juda, harim. Mi laik askim yupela long ol samting nau i kamap. I gat kain samting olsem i bin kamap bipo long taim bilong yupela na long taim bilong ol tumbuna bilong yupela, o nogat? Mi ting nogat. Yupela i mas tokim ol pikinini bilong yupela long dispela samting. Na ol i mas tokim ol pikinini bilong ol, na ol pikinini i mas tokim ol lain i kamap bihain.
Ol 4-pela kain grasopa i kamap na pinisim tru olgeta lip bilong olgeta samting. Ol samting ol namba wan lain grasopa i larim i stap, orait ol namba 2 lain i kam pinisim. Na ol namba 3 na namba 4 lain i mekim olsem tasol, na ol i pinisim tru olgeta samting. Yupela ol man bilong spak, yupela kirap na krai. Na yupela ol man i save dring wain, yupela tu i mas krai, long wanem, ol grasopa i bagarapim pinis olgeta pikinini wain bilong wokim nupela wain.
Bikpela KTH 9.8 lain grasopa olsem wanpela bikpela lain ami i karamapim olgeta hap graun bilong kantri bilong yumi. Ol i strongpela tru, na i planti tumas, na i no inap man i kaunim. Na ol tit bilong ol i sap olsem ol tit bilong laion. Ol i bagarapim pinis ol diwai wain bilong yumi, na ol i kaikai ol diwai fik bilong yumi. Ol i kaikai olgeta skin bilong ol diwai na ol han bilong ol i kamap drai na ol i wait i stap.
Yupela ol manmeri, yupela i mas krai, olsem yangpela meri i krai long taim yangpela man em i laik maritim, em i dai pinis. I no gat kaikai na wain bilong mekim ofa long God long haus bilong en. Ol pris i no gat samting bilong mekim ofa long Bikpela, olsem na ol i krai. 10 Ol gaden i stap nating na i no gat kaikai. Na graun tu i krai, long wanem, olgeta kaikai long gaden i bagarap, na olgeta pikinini bilong wain i drai pinis, na ol diwai oliv i drai.
11 Yupela ol man i save wok long gaden, yupela i mas bel sori na krai. Na yupela ol man i wok long gaden wain, yupela i mas krai. Long wanem, olgeta wit na bali na olgeta kaikai samting i bagarap pinis. 12 Ol diwai wain wantaim ol diwai fik i drai pinis. Na olgeta arapela kain diwai bilong karim kaikai, ol tu i drai. Olsem na amamas bilong ol manmeri i pinis olgeta.
13 Yupela ol pris i save mekim ofa long alta, yupela i mas putim klos bilong sori, na yupela i mas krai. Long nait yupela i mas putim klos bilong sori na go insait long haus bilong God na krai i stap inap long tulait. Long wanem, i no gat kaikai na wain bilong mekim ofa long God bilong yumi. 14 Yupela tokim olgeta manmeri, ol i mas tambu long kaikai. Na singautim olgeta manmeri i kam bung bilong mekim lotu. Bungim ol lida na olgeta manmeri bilong Juda, na yupela go insait long haus bilong God, Bikpela bilong yumi, na singaut long em. 15 Long Ais 13.6 wanem, klostu bai taim nogut i kamap, em De bilong Bikpela. Em i taim bilong Bikpela i mekim save long olgeta lain pipel. Long dispela taim God I Gat Olgeta Strong bai i salim bikpela bagarap i kam long yumi. Sori tumas, dispela De bai i nogut tru.
16 Ol kaikai samting i bagarap pinis na yumi no inap mekim wanpela samting. Na bai yumi go long haus bilong God, tasol yumi no inap amamas. 17 Graun i no gat wara, olsem na ol pikinini kaikai i dai insait long graun, na i no gat kaikai i kamap. Olsem na ol haus bilong putim kaikai i stap nating na i bagarap. 18 Sori tumas, ol bulmakau i hangre nogut na i singaut. Ol i longlong nabaut, long wanem, i no gat gras i stap. Na ol lain sipsip tu i hangre na i kamap bun nating. 19 Bikpela, mi beten strong long yu, long wanem, olgeta gras na diwai i drai pinis olsem paia i kukim ol. 20 Ol wel abus tu i singaut long yu, long wanem, olgeta wara i drai na olgeta gras i drai pinis.

1:6: KTH 9.8

1:15: Ais 13.6