Sapta 14
Hosea i tokim ol Israel long kam bek long Bikpela
Ol Israel, yupela i mas kam bek long God, Bikpela bilong yupela, long wanem, sin bilong yupela i mekim yupela i pundaun. Yupela i mas kam bek long Bikpela, na yupela i ken mekim dispela prea long God olsem ofa. Yupela i mas beten olsem, “God, yu ken lusim olgeta sin bilong mipela, na kisim ol gutpela samting mipela i laik givim yu. Nau bai mipela i no inap kilim ol bulmakau na mekim ofa long yu. Nogat. Mipela bai i mekim ol gutpela pasin bipo mipela i bin promis long mekim.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Ol Asiria i no inap kisim bek mipela, na ol hos bilong pait i no inap helpim mipela. Mipela i bin wokim ol giaman god, na bai mipela i no inap tok gen long ol olsem, ‘Yupela i god bilong mipela.’ Bikpela, yu save marimari long mipela, long wanem, mipela i olsem ol pikinini i no gat papamama i stap bilong helpim ol.”
Bikpela i tok bai ol Israel i sindaun gut
Bikpela i tok, “Orait bai mi kisim bek ol dispela manmeri i bin lusim mi. Bai mi laikim ol long bel bilong mi olgeta, na mi no moa kros long ol. Bai mi mekim gut long ol Israel, olsem ren i kam daun na i wasim ples drai. Na bai ol i kamap olsem naispela plaua na olsem ol bikpela diwai bilong kantri Lebanon. Rop bilong ol dispela diwai i save go daun insait tru long graun. Bai ol i kamap gutpela moa olsem diwai i gat nupela lip na olsem gutpela diwai oliv. Na bai ol manmeri i amamas long ol, olsem ol i save amamas long gutpela smel bilong ol diwai sida bilong Lebanon. Bai ol i kam i stap wantaim mi gen na bai mi lukautim ol. Na bai ol gaden bilong ol i karim planti kaikai. Na bai ol i karim planti pikinini, olsem ol gutpela diwai wain long gaden. Na bai ol i gat biknem olsem nambawan wain bilong Lebanon.
“Yupela Israel, yupela i no inap lotu gen long ol giaman god. Bai mi wanpela tasol mi harim prea bilong yupela. Na bai mi was gut long yupela, na bai yupela i stap aninit long mi olsem man i sindaun aninit long bikpela diwai long taim bilong san. Mi yet mi as bilong olgeta gutpela samting yupela i kisim.”
Las tok
Ol Snd 10.29, Dan 12.10, Jo 8.47, 2 Ko 2.16, 1 Pi 2.7-8 man i gat gutpela tingting ol i ken kisim save long tok i stap long dispela buk. Na mi laik bai ol i ken tingim na bihainim dispela tok. Ol pasin bilong Bikpela i stretpela tasol, na ol stretpela man i save bihainim. Tasol ol man bilong mekim sin, ol i no save bihainim. Olsem na ol i save pundaun.

*14:2: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

14:9: Snd 10.29, Dan 12.10, Jo 8.47, 2 Ko 2.16, 1 Pi 2.7-8