Sapta 4
God i marimari na Jona i belhat
Jona i bel nogut long dispela pasin bilong Bikpela na em i belhat. Na Kis 34.6-7, Jol 2.13 em i prea long Bikpela olsem, “Bikpela, yu harim tok bilong mi. Mi no lusim ples yet na mi save pinis, bai yu mekim olsem nau yu mekim. Olsem na mi ranawe na mi laik i go long Tarsis. Mi save, yu God bilong sori na marimari. Yu no save belhat kwik. Nogat. Oltaim yu save laikim ol manmeri tumas. Yu save redi long lusim sin bilong ol manmeri na long lusim pasin bilong bekim rong bilong ol. Orait 1 Kin 19.4 Bikpela, nau yu mas pinisim laip bilong mi. Sapos mi dai, em i gutpela. Na sapos mi no i dai, em i no gutpela.” Na Bikpela i bekim tok olsem, “Jona, ating dispela kros bilong yu em i stret, a?”
Orait Jona i lusim taun na i go sindaun long hap bilong sankamap. Em i wokim haus win na em i sindaun i stap. Em i laik lukim wanem samting bai i kamap long taun. Na God, Bikpela i mekim wanpela bus rop i kamap bilong haitim Jona, bai san i no boinim em, na em i ken i stap gut. Na Jona i amamas tru long dispela rop. Tasol tumora long moningtaim tru God i salim wanpela binatang i kam bagarapim dispela rop, na rop i drai. Na bihain san i kamap, na God i salim hatpela win i kam long hap bilong sankamap. Na san i kukim het bilong Jona, na ai bilong en i raun, na em i laik pundaun. Na Jona i tingting olsem, “Mobeta mi dai. Sapos mi dai, em i gutpela. Na sapos mi no i dai, em i no gutpela.”
Tasol God i tokim Jona olsem, “Dispela rop i dai pinis na yu kros. Ating kros bilong yu i stret, a?” Na Jona i bekim tok olsem, “Yes, kros bilong mi em i stret. Mi belhat nogut tru na mi ting mobeta mi dai.” 10 Na Bikpela i tokim em olsem, “Dispela rop i kamap bikpela long wanpela nait tasol, na long narapela nait em i dai. Yu no bin wok liklik long en, na yu no mekim em i kamap bikpela. Tasol yu sori long dispela liklik samting nating. 11 Na mi tu mi mas sori tumas long Ninive. Em i bikpela taun na i gat planti manmeri, namba bilong ol i winim 120,000. Na i gat planti bulmakau tu.”

4:2: Kis 34.6-7, Jol 2.13

4:3: 1 Kin 19.4