Sapta 12
Bihain bai God i kisim bek Jerusalem
Dispela em i tok bilong Bikpela, em God i bin wokim skai na graun, na em i bin givim laip long ol manmeri. Em i givim tok long ol Israel olsem, “Bai mi mekim Jerusalem i kamap olsem wanpela kap wain. Na ol kantri i stap klostu long Jerusalem na i laik bagarapim em, ol bai i kamap olsem ol man i dring wain long dispela kap na ol i spak nogut tru. Taim ol i go pait long Jerusalem na ol i banisim taun, ol bai i banisim tu olgeta arapela taun bilong Juda. Dispela taim i kamap pinis, orait mi bai mekim Jerusalem i kamap olsem wanpela ston i hevi tumas. Olgeta kantri bai i kam bung bilong pait long Jerusalem, tasol ol yet bai i bagarap, olsem man i litimapim dispela ston i hevi tumas. Long dispela taim bai mi pretim olgeta hos bilong ol birua, na ol man i sindaun long ol hos bai ol i longlong nabaut. Bai mi was long ol Juda, tasol bai mi mekim ai bilong ol hos bilong ol birua i pas. Na bai ol lida bilong Juda i lukim dispela na bai ol i toktok long ol yet olsem, ‘God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i givim strong long ol manmeri bilong en ol i stap long Jerusalem.’* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
“Long dispela taim bai mi mekim ol lida bilong Juda i kamap olsem bikpela paia i kukim kunai o olsem paia i lait long gaden wit i drai pinis. Na bai ol i pinisim olgeta kantri i stap klostu. Na taun Jerusalem bai i stap yet long ples bilong en.
“Mi, Bikpela, bai mi mekim ol soldia bilong Juda i win pastaim, na bai ol i kisim biknem. Olsem na biknem bilong ol lain tumbuna bilong Devit na bilong ol manmeri bilong Jerusalem i no ken winim biknem bilong olgeta arapela manmeri bilong Juda. Long dispela taim mi Bikpela bai mi banisim ol manmeri i stap long Jerusalem, olsem hap plang i haitim man. Bai mi strongim ol na ol man i no gat strong bilong pait, bai ol i kamap strong olsem King Devit. Na ol lain tumbuna bilong Devit i kamap bihain bai i stap lida bilong ol, olsem ensel bilong Bikpela o olsem God yet. Na long dispela taim bai mi bagarapim olgeta kantri i laik pait long Jerusalem.”
Ol i sutim man na bihain ol i krai sori
10 Bikpela Mt 24.30, KTH 1.7 i tok moa olsem, “Bai mi mekim ol lain tumbuna bilong Devit na ol manmeri bilong Jerusalem i bihainim pasin bilong sori na pasin bilong prea. Na bai ol i lukluk long mi, dispela man ol i bin sutim i dai, Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. I luk olsem pastaim Bikpela i tok olsem ol Israel i bin sutim em yet, na bihain em i senisim tok na tok olsem ol i bin sutim i dai wanpela man. Sampela saveman i ting dispela i soim olsem ol i bin kilim i dai wanpela man God yet i bin salim i go long ol. Tasol sampela saveman i ting pastaim narapela tok i bin stap na bihain ol i bin raitim tok kranki liklik. Jon 19.37 na Kamapim Tok Hait 1.7 i kisim dispela hap tok bilong makim samting i bin kamap long Krais. na bai ol i krai nogut long em olsem man i gat wanpela pikinini tasol i krai long taim pikinini bilong en i dai. Bai ol i krai nogut tru olsem man i krai long namba wan pikinini bilong en i dai pinis. 11-14 Long dispela taim bai i gat bikpela krai long Jerusalem, olsem ol man i save krai long giaman god Hadatrimon long ples stret bilong Megido. Planti saveman i ting Hadatrimon em i nem bilong wanpela giaman god. Ol manmeri i bin lotu long em, ol i bilip olsem em i save dai long wanpela taim long olgeta yia, na ol i save krai moa yet long em. Na bihain, ol i ting em i kisim laip gen. Olgeta lain famili wan wan bai ol i sori na krai. Ol manmeri bilong lain famili bilong Devit, na bilong ol lain famili bilong Natan, na bilong Livai, na bilong Simei, na olgeta arapela lain famili tu, olgeta bai i krai. Ol wan wan famili bai i bung, na ol man bai i stap long narapela hap na ol meri long narapela hap, na olgeta bai i krai.

*12:5: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

12:10: Mt 24.30, KTH 1.7

12:10: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. I luk olsem pastaim Bikpela i tok olsem ol Israel i bin sutim em yet, na bihain em i senisim tok na tok olsem ol i bin sutim i dai wanpela man. Sampela saveman i ting dispela i soim olsem ol i bin kilim i dai wanpela man God yet i bin salim i go long ol. Tasol sampela saveman i ting pastaim narapela tok i bin stap na bihain ol i bin raitim tok kranki liklik. Jon 19.37 na Kamapim Tok Hait 1.7 i kisim dispela hap tok bilong makim samting i bin kamap long Krais.

12:11-14: Planti saveman i ting Hadatrimon em i nem bilong wanpela giaman god. Ol manmeri i bin lotu long em, ol i bilip olsem em i save dai long wanpela taim long olgeta yia, na ol i save krai moa yet long em. Na bihain, ol i ting em i kisim laip gen.