Sapta 13
“Dispela Sng 51.2, 51.7, Ais 1.16-18, Ese 36.25, Jo 1.29 taim bai i kamap na bai mi putim wanpela hul wara i stap. Ol lain tumbuna bilong Devit na ol manmeri bilong Jerusalem i bin lotu long ol giaman god na mekim planti sin. Olsem na dispela wara bai i rausim olgeta sin bilong ol.”
Ol giaman profet bai i pinis
Bikpela i tok moa olsem, “Long dispela taim bai mi rausim ol giaman god long dispela graun, na i no gat man bai i tingim ol gen. Na bai mi rausim ol giaman profet. Na bai mi rausim tingting nogut bilong ol manmeri na ol i no ken laikim ol giaman god moa. Na Lo 18.20 sapos wanpela man i giaman long mekim tok profet, orait papamama bilong em yet bai i tokim em olsem, ‘Yu autim giaman tok bilong yu yet. Em i no tok bilong Bikpela. Olsem na yu mas i dai.’ Taim dispela man i autim giaman tok profet olsem, orait papamama bilong em yet bai i sutim em long naip na em bai i dai. Long dispela taim bai i no gat wanpela profet i amamas long ol driman bilong em yet o putim klos bilong profet o mekim pasin olsem profet, bilong giamanim ol manmeri. Nogat. Bai em i tok olsem, ‘Mi no profet. Mi man bilong wokim gaden tasol. Mi stap wokboi nating bilong wanpela man.’* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Sapos wanpela man i askim em olsem, ‘Yu mekim wanem na yu kisim dispela mak bilong naip long bros bilong yu?’, orait em bai i giaman na i tok, ‘Mi kisim long haus bilong wanpela pren bilong mi.’ ” Sampela kain profet i save bihainim pasin bilong kisim naip na katim nabaut skin bilong ol. Lukim 1 King 18.28. Olsem na taim ol man i lukim ol mak bilong naip long bros bilong en, ol i save olsem, em i wanpela profet. Tasol em i giaman na i tok nogat.
God i tok long wasman bilong sipsip
Bikpela Mt 26.31, Mk 14.27 I Gat Olgeta Strong i tok olsem, “Bainat, yu kirap, na pait long dispela wasman i save wok long mi. Kilim em i dai, na bai ol sipsip i ranawe nabaut. Olsem tasol bai mi pait long ol manmeri bilong mi. Na bai mi tilim olgeta manmeri bilong dispela kantri long tripela hap na bai mi kilim tupela hap i dai. Na bai mi traim dispela hap i stap yet na mekim ol i kamap klin, olsem ol i putim silva na gol long paia bilong rausim pipia. Na bai ol i prea long mi na bai mi harim prea bilong ol. Na bai mi tokim ol olsem, ‘Yupela i manmeri bilong mi,’ na bai ol i tok, ‘Yu God, Bikpela bilong mipela.’ ”

13:1: Sng 51.2, 51.7, Ais 1.16-18, Ese 36.25, Jo 1.29

13:3: Lo 18.20

*13:5: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

13:6: Sampela kain profet i save bihainim pasin bilong kisim naip na katim nabaut skin bilong ol. Lukim 1 King 18.28. Olsem na taim ol man i lukim ol mak bilong naip long bros bilong en, ol i save olsem, em i wanpela profet. Tasol em i giaman na i tok nogat.

13:7: Mt 26.31, Mk 14.27