Sapta 2
Bikpela bai i givim gutpela sindaun long olgeta lain manmeri
(Maika 4.1-3)
Long ol samting olsem driman, Bikpela i bin givim tok bilong em long Aisaia, pikinini bilong Emos, bilong em i ken autim long ol manmeri bilong Juda na Jerusalem. Dispela tok i olsem. Wanpela Sng 72.8, Ais 27.13 taim bai i kamap bihain na dispela maunten, haus bilong Bikpela i sanap long en, em bai i stap antap tru na i winim olgeta arapela maunten. Na olgeta lain manmeri bai i kam bung long en. Ol lain manmeri bilong olgeta hap bai i tok olsem, “Kam, yumi go long maunten Saion, em maunten bilong Bikpela. Yumi go long haus bilong God bilong Israel, bilong em i ken skulim yumi long ol pasin em i laik yumi mekim, na bai yumi ken wokabaut long rot em yet i makim.” Ol bai i tok olsem, long wanem, Jerusalem bai i stap ples bilong Bikpela i skulim ol manmeri na autim tok bilong em long ol.
Bikpela Sng 72.3, 72.7, Hos 2.18, Jol 3.10, Sek 9.10 bai i stretim tok bilong olgeta lain manmeri na bai ol i sindaun gut wantaim. Na bai ol i paitim ol bainat bilong ol i kamap olsem ol ain bilong brukim graun, na bai ol i paitim ol spia bilong ol i kamap olsem ol naip. Na olgeta lain manmeri bai i no ken pait moa, na bai ol i no skul moa long pait. Kam, yupela ol tumbuna bilong Jekop, yumi wokabaut long lait Bikpela i givim long yumi.
God bai i kamapim biknem bilong en
Bikpela, yu bin givim baksait long ol manmeri bilong yu, em ol tumbuna bilong Jekop, long wanem, ol kain kain pasin bilong ol glasman na pasin bilong wokim marila i pulap long graun bilong ol olsem long graun bilong ol Filistia. Ol i bin kisim ol dispela pasin nogut long hap bilong sankamap. Nau ol manmeri bilong yu i bihainim pasin bilong ol arapela lain pipel. Ol silva na gol na hos na karis i pulap tru long graun bilong Israel na ol man i no inap kaunim. Na tu, ol piksa bilong giaman god i pulap tru long graun bilong ol na ol i save mekim lotu long ol dispela samting ol i wokim long han bilong ol yet.
Bikpela, yu bai daunim olgeta man na bai ol i sem nogut tru. Bikpela, yu no ken lusim sin bilong ol.
10 Yupela 2 Te 1.9, KTH 6.15 ol manmeri, yupela ranawe i go hait insait long ol hul bilong ston. Yupela wokim ol hul long graun na hait insait. Nogut yupela i pret na bagarap long taim yupela i lukim Bikpela i kam wantaim bikpela lait na strong bilong en. 11 Taim Bikpela i kamap, em bai i daunim olgeta hambakpasin bilong ol man i save litimapim nem bilong ol yet, na bai ol i sem nogut tru. Na Bikpela tasol bai i kisim biknem long dispela taim.
12 Bikpela I Gat Olgeta Strong i makim dispela taim bilong daunim olgeta man i save litimapim nem bilong ol yet. Na long dispela taim tu em bai i bagarapim olgeta bikpela samting ol man i save amamas long ol. 13 Em bai i bagarapim ol naispela longpela diwai sida bilong Lebanon, na ol strongpela diwai ok bilong distrik Basan. 14 Em bai i bagarapim ol bikpela maunten 15 na olgeta longpela taua na olgeta strongpela banis bilong taun. 16 Em bai i bagarapim olgeta naispela bikpela sip. 17-18 Taim Bikpela i kamap, em bai i daunim olgeta hambakpasin bilong ol man i save litimapim nem bilong ol yet, na bai ol i sem nogut tru. Na tu ol giaman god bai i pinis olgeta, na Bikpela tasol bai i kisim biknem long dispela taim.
19 Long dispela taim, Bikpela bai i mekim olgeta samting long graun i pret nogut tru. Na ol manmeri tu bai i pret na ranawe i go hait long ol hul bilong ston na long ol hul bilong graun, bilong ol i no ken lukim Bikpela i kam wantaim bikpela lait na strong bilong en.
20 Long dispela taim ol manmeri bai i kisim ol giaman god ol i save lotuim, em ol i bin wokim long silva na gol, na bai ol i tromoi i go nabaut long ol ples bilong ol rat na bilong ol blakbokis. 21 Long dispela taim, Bikpela bai i mekim olgeta samting long graun i pret nogut tru. Na ol manmeri tu bai i pret na ranawe i go hait long ol hul bilong ston i stap long ol ples maunten, bilong ol i no ken lukim Bikpela i kam wantaim bikpela lait na strong bilong en.
22 Yupela i no ken ting wanpela man inap long helpim yupela. Nogat tru. Yumi ol man i samting nating, long wanem, yumi bai i stap sotpela taim tasol, na bai yumi dai.

2:2: Sng 72.8, Ais 27.13

2:4: Sng 72.3, 72.7, Hos 2.18, Jol 3.10, Sek 9.10

2:10: 2 Te 1.9, KTH 6.15