Song 72
Man i beten long God i helpim king
Solomon i raitim dispela song.
God, yu mas lainim king gut
long stretpela pasin
bilong yu.
Na bai em i skelim gut
ol manmeri long kot.
Yu save mekim stretpela kot tasol,
na yu mas helpim dispela king
bai em tu i mekim stretpela kot.
Na em bai i bosim
ol manmeri bilong yu
na ol rabisman
long stretpela pasin.
Yu ken mekim
planti gutpela samting
i kamap long wok bilong ol.
Na yu ken mekim ol manmeri
i bihainim stretpela pasin oltaim.
King i ken stretim gut
hevi bilong ol rabisman,
na em i ken helpim ol man
i sot long ol samting.
Na em i ken daunim ol man
i laik mekim nogut
long ol arapela man.
Taim san na mun i lait yet,
ol manmeri bilong yu
i ken lotu long yu.
 
Yu ken mekim king
i kamap gutpela man,
bai pasin bilong en i gutpela
olsem ren i save kam daun
long ol gaden
na kaikai i kamap gutpela.
Na taim em i stap yet
ol manmeri i ken bihainim
stretpela pasin tasol.
Taim mun i lait yet,
planti gutpela samting
i ken kamap.
 
Em Sek 9.10 bai i stap king
na bosim olgeta manmeri
long hap bilong solwara
i stap klostu
na i go inap long solwara
i stap longwe.
Na mak bilong graun bilong en
i ken stat long wara Yufretis
na i go inap
long olgeta hap bilong graun.
Ol manmeri i stap
long ples drai i gat wesan
bai ol i stap aninit
long dispela king.
Na ol birua bilong en
bai ol i slip stret long graun.
10 King bilong Spen
na ol king bilong ol ailan nabaut,
bai ol i givim presen long em.
Na king bilong Arebia
na king bilong Seba,
bai ol i bringim takis long em.
11 Olgeta king
bai i brukim skru long em.
Na olgeta lain manmeri
bai i mekim wok bilong en.
 
12 Em i save helpim
ol rabisman i singaut long em.
Na ol manmeri i sot long ol samting
na i no gat helpim,
orait em yet bai i helpim ol.
13 Em i save sori long ol manmeri
i no gat strong na i stap rabis.
Na ol manmeri i no gat samting
em i save kisim bek ol.
14 Sapos Sng 116.15 ol man nogut
i laik daunim ol
na bagarapim ol,
em i save kisim bek ol.
Em i save laikim ol tumas
na em i mekim olsem.
 
15 King i ken i stap longtaim!
Ol Arebia i ken givim gol long em.
Na bai ol manmeri i ken beten
long God i helpim em oltaim,
na oltaim God i ken mekim gut
long em.
16 Planti rais na wit samting
i ken kamap
long ol gaden bilong ol manmeri,
inap olsem i save kamap
long Lebanon.
Na ol manmeri i ken kamap planti
long ol taun,
olsem gras i save kamap planti
long olgeta hap.
17 Na Stt 22.18, Jer 4.2, Lu 1.48 bai ol manmeri
i no ken lusim tingting
long nem bilong king,
na olgeta taim san i wok yet
long kam antap long skai,
ol man i ken wok
long givim biknem
long dispela king.
Na olgeta lain manmeri
i ken litimapim nem bilong en.
Na ol i ken askim God
long givim blesing long ol
na mekim gut long ol
long wankain pasin
olsem em i save mekim gut
long king.
 
18 Litimapim nem bilong God,
Bikpela bilong ol Israel.
Em wanpela tasol i save mekim
ol dispela gutpela samting.
19 Litimapim gutpela nem
bilong em oltaim oltaim.
Biknem bilong en
i ken inapim olgeta graun.
I tru tumas.
20 Ol prea bilong Devit, pikinini man bilong Jesi, i pinis nau.
Buk 3
(Song 73-89)

72:8: Sek 9.10

72:14: Sng 116.15

72:17: Stt 22.18, Jer 4.2, Lu 1.48